Programul EURO 200 – Programul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2020

Beneficiarii acestui program sunt elevii și studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobată prin HG nr. 1294/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 408/14.05.2018.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris elevul/studentul.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

Solicitările/cererile de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator vor fi completate și transmise de către studenți / părinți / tutori legali, către universitate până la data de 17 aprilie 2020.

Depunerea cererilor și a documentelor doveditoare în vederea stabilirii eligibității solicitanților, nu va fi necesară deplasarea la universitate ci, vor fi transmise prin servicii de curierat sau prin intermediul poștei electronice.

Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, conform legislaţiei în vigoare.

Legislaţia în vigoare este Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 și completă prin HG nr. 225/2020.

Portalul dedicat acestui program se găsește la adresa https://www.edu.ro/euro-200

Extras din Legea nr. 269/2004 

ART. 2
(1) Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt elevi/studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;
b) au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei.
(la 14-05-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 297 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 14 mai 2018)
(2) Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.
(3) În sensul prezentelor norme metodologice, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
(4) Este asimilată termenului „familie” şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa.
(5) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului „familie” bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
(6) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.

ART. 3
(1) Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris elevul/studentul.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte, tutore sau curator, după caz.
(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente:
a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;
d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.
e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard.
(la 10-04-2006 Lit. e) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 403 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 10 aprilie 2006.)
f) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;
(la 29-03-2010 Lit. f) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.)
g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;
(la 29-03-2010 Lit. g) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.)
h) adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi studenţii, cu excepţia studenţilor din anul I.
(la 14-05-2018 Litera h) din Alineatul (3) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 297 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 14 mai 2018)
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se vor depune în copie, cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.
(5) Persoanele din cadrul unităţii/instituţiei de învăţământ, desemnate de către preşedintele comisiei din unitatea/instituţia de învăţământ, vor confrunta actele prevăzute la alin. (3) cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât şi solicitantul.

ART. 4
(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.
(2) În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a categoriilor de bunuri şi criteriilor prevăzute în anexele nr. 4-6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006.
(3) În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare vor fi în ordine: pentru elevi – media generală/calificativul şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, iar pentru studenţi – obţinerea a minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii.
(la 29-03-2010 Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.)