Nr. 96 din 10.09.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 09.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă revizia Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master  pentru anul universitar 2020-2021, privind actualizarea ANEXEI 2 – prin introducerea programului de studii universitare de masterat EDUCAŢIE FIZICĂ ŞCOLARĂ ŞI ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica Anexa 2 – actualizată, menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare şi Biroului Financiar – Contabil.