Nr. 8/34 din 25.07.2019

Având în vedere: adresa DIMM nr. 63/24.07.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1494/24.07.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 25.07.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă achitarea tarifului pentru verificarea dosarului de solicitare în vederea validării și înregistrării, respectiv înscrierii programului de studii universitare de licență Inginerie mecanică în RNCIS.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare, Facultății de Inginerie și Management și Departamentului de Inginerie Mecanică și Management.