Nr. 79 din 11.04.2019

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 10.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul de autoevaluare al programului de studii universitare de licenţă ,,Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” din domeniul de studii universitare de licenţă Ştiinţe ale educaţiei,precum și depunerea acestuia la ARACIS, în vederea evaluării externe periodice.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultății de Ştiinţe Sociale și Biroului Financiar – Contabil.