Nr. 77 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin.(2) lit.c. din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 10.04.2019; Adresa Consiliului de administraţie nr.767/10.04.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr.120/11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Planul operațional al Universității ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa pentru anul 2019 cu următoarele modificări:
– la pagina 4 se elimină textul: „repartiţia bugetului pe centre bugetare, conform Procedurii operaţionale P.1.1-0”;
– la pagina 12, punctul 11, se înlocuieşte textul „Actualizarea ghidului de bune practici privind mentoringul în activitatea de cercetare” cu „Realizarea ghidului de bune practici privind mentoringul în activitatea de cercetare”;
– la pagina 24, punctul 1, Responsabil măsură se completează cu „Preşedinte Senat”.
Art. 2. Planul operaţional, cu modificările menţionate la Art.1, se va publica pe pagina Web a universităţii la secţiunea „Informaţii de interes public”.
Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultăţilor, DID, DPPD, DSD şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, precum şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a Universităţii.