Nr. 7/52 din 20.11.20189

Având în vedere: Strategia Europa 2020, elaborată de Comisia Europeană; Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020 și care nu sunt finanțate prin fonduri europene; Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a ARACIS; Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat; Prioritățile Planul Operaţional al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pentru anul 2019; Ordinul nr. 3694/2019 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2019; Fișa proiectului Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița; Recomandările formulate de către evaluatorii programelor de studii, supuse evaluării pe parcursul vizitei de evaluare externă a calității în UEMR cuprinse în Raportul nr. 3462/26.06.2017 de evaluare instituţională privind evaluarea externă a calităţii educaţiei academice la instituţia de învăţământ superior Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întocmit de către directorul de misiune şi coordonatorul echipei de experţi ARACIS, Raportul nr. 4241/07.08.2017 al studenților evaluatori pentru evaluarea instituțională externă şi preluat, ulterior, în Raportul nr. 5686/26.12.2017 al Departamentului de evaluare a calităţii al ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din Instituţia de învăţământ superior acreditată – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Necesitatea depunerii Raportului de autoevaluare a UEMR, în vederea evaluării externe a calităţii educaţiei academice la instituţia de învăţământ superior Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă implementarea, la nivel de UEMR, a proiectului Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu”, ca parte componentă a Planului Operaţional al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pentru anul 2019, ce are ca obiectiv general: fundamentarea în universitate a unei abordări integrate a valorificării cunoștințelor, informațiilor, proprietății intelectuale, experienței resursei umane, cu scopul creșterii capacității competitive a organizației, care să conducă la o dezvoltare sustenabilă a învăţământului superior la Reşiţa, prin  îmbunătățirea performanțelor capitalului uman, restructurarea capitalului organizațional, a celui structural și inovațional, pe dezvoltarea unui parteneriat strategic cu studenții, absolvenții, angajatorii, comunitatea și mediul instituțional.

Nume și prenumeRolulNr. ore ce pot fi decontate
Mirela MinicăManager de proiect120
Nătălița Lesconi – FrumușanuResponsabil financiar60
Alina Constantin Responsabil capital uman60
Andrade – Ionuț BichescuResponsabil capital structural60
Relu CiubotariuResponsabil capital organizațional60
Cristian ChioncelResponsabil capital inovațional60
Solomia AndreșResponsabil capital relațional60
Diana TănaseResponsabil consultare beneficiari60

Art. 3. (1) Pontarea orelor aferente proiectului se realizează pe baza rapoartelor de activitate lunară depuse de membrii echipei de management/de implementare, avizate de managerul de proiect și aprobate de rector, precum și de gradul de predare al livrabilelor aferente. (2) În cazul în care numărul de ore efectuate sau validate de managerul de proiect/directorul de departament/ rector este mai mic decât numărul de ore prevăzute a fi efectuate în proiect, remuneraţia se va efectua în raport cu numărul orelor efectuate/ validate, pe bază de pontaj.
Art. 4. (1) Pentru buna implementare a proiectului mai sus amintit, întreg personalul didactic al UEMR (echipa de implementare) va desfășura activități specifice postului, într-un cuantum de 160 de ore, cheltuielile de personal aferente fiind incluse la categoria cheltuieli directe de personal. (2) Activitatea desfășurată de personalul didactic auxiliar și nedidactic al UEMR în cadrul proiectului, presupune activități specifice postului, în cuantum de 40 de ore, cheltuielile de personal aferente fiind incluse la categoria cheltuieli indirecte de personal.
Art. 5. Toate activitățile prevăzute în proiectul mai sus amintit sunt finanțate din Fondul pentru Situații Speciale, conform Ordinului nr. 3694/2019 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2019, art. 2  alin 3, pct. c) și d). 
Art. 6. Toate activitățile prevăzute în proiectul menționat vor fi cuprinse/incluse în activitățile cuprinse în fișele posturilor aferente contractelor individuale de muncă încheiate în calitate de salariat al UEMR, acestea fiind angajate și finanțate pe bază de contract cu MEC.
Art. 7. Pe durata implementării proiectului Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu” se suspendă aplicarea Hotărârii Senatului nr. 90/25.04.2019, începând cu data aprobării prezentei.
Art. 8. Prezenta se aduce la cunoștință Senatului UEMR în vederea emiterii unei Hotărâri de Senat, prin care proiectul Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu” face parte din direcțiile de acțiune aferente Planului operațional al UEMR pe anul 2019.