Nr. 5/7 din 05.02.2020

Având în vedere: Adresa domnului Pomoja Florin înregistrată la DGAF cu nr. 74/04.02.2020 și la Rectorat cu nr. 306/05.02.2020; Adresa CCHAPT nr. 141/22.01.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 108/22.01.2020; Faptul că, în prezent, la CCHAPT nu se mai desfășoară activitate aducătoare de venituri, din cauza lipsei de contracte, în vederea evitării desființării postului dlui Dumbravă Cosmin, iar la Compartimentul TIC este nevoie de încă o persoană pentru desfășurarea în bune condiții a activității.
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 05.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă ca începând cu data de 06.02.2020, dl. ing. Dumbravă Cosmin să desfăşoare activități în cadrul Compartimentul TIC – Multiplicare, sub coordonarea dlui Pomoja Florin.
Art. 2. Începând cu aceeași dată, se suspendă Decizia nr. 189/12.04.2016.
Art. 3. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va emite noua fișă a postului pentru dl. Dumbravă Cosmin, care va conține noile sarcini și atribuții, iar ulterior va fi încheiat act adițional la Contractul individual de muncă.
Art. 4. Direcţia Generală Administrativ-Financiară îl va include pe dl. ing. Dumbravă Cosmin în Foaia colectivă de prezență a DGAF și îi va comunica programul de lucru, atribuțiile și sarcinile ce îi revin.
Art. 5. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, Directorului CCHAPT şi d-lui ing. Dumbravă Cosmin.