Nr. 5/34 din 25.07.2019

Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 25.07.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modelul contractelor de studii pentru anul universitar 2019-2020, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, după cum urmează:
Contract de studii program de formare psihopedagogică, Nivel I, regim postuniversitar;
Contract de studii program de formare psihopedagogică, Nivel II, regim postuniversitar;
Act adiţional la contractul de studii de licenţă;
Act adiţional la contractul de studii de master;
Contract de studii de conversie profesională;
Contract anual de studii de conversie profesională.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.