Nr. 41 din 19.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 18.03.2020; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliilor Facultăţilor din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R33), Ediţia 3/revizia 5.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţilor, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.