Nr. 4/40 din 17.09.2019

Având în vedere: cererea doamnei ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei, înregistrată la DGAF cu nr. 702/04.09.2019 și la rectorat cu nr. 1788/10.09.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 17.09.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă cazarea doamnei ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei în corpul D, camera cu 1 pat, la tariful de 150 lei/lună.
Art. 2. Prezenta se comunică doamnei ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.