Nr. 4/34 din 25.07.2019

Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 25.07.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modelul contractelor de studii pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează:
Contract anual de studii pentru studii de licenţă;
Contract anual de studii pentru studii de master;
Contract de studii de licenţă;
Contract de studii de master.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.