Nr. 216 din 28.11.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2442/13.11.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 355/14.11.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 28.11.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Procedura privind recunoaşterea automată în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate (Cod:P.5.2-2),Ediția 1/revizia 0.
Art.2. Prezenta hotărâre anulează Hotărârea Senatului nr.205 din 31.10.2019.
Art.3. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin e-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.