Nr. 21 din 20.02.2020

Având în vedere: prevederile Art.225, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.66 din Legea nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art.20, alin.(5) din Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administrație nr.1/8 din data de 07.02.2020; Adresa nr. 14/07.02.2020 a Biroului Financiar-Contabil, înregistrată la secretariatul rectoratului sub nr. 325/07.02.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.02.2020, a hotărât:
Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului aferent anului 2019 pentru acoperirea golului temporar de casă determinat de necesitatea și urgența achitării facturii nr. 552/04.02.2020, emisă de S.C. CRISTICONS S.R.L. și a facturii nr. 5263/03.02.2020, emisă de S.C. CALOR GRUP S.R.L., în cuantum de 204.680,82 lei, în vederea finalizării lucrărilor la Campusul Universitar Complex „Eftimie Murgu“.
Art.2. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2019, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art.3. Reîntregirea excedentului bugetar cu suma precizată la Art.1 se va realiza până la sfârșitul anului 2020.
Art.4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil