Nr. 2 din 07.02.2020

Având în vedere: Solicitarea CNFIS privind Competiția FDI-2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă lista cu directorii de proiect desemnați pentru depunerea și implementarea proiectelor FDI-2020, conform anexei.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință prorectorului, Direcției Generale Administrativ-Financiare și directorilor de proiect desemnați.