Nr. 2/53 din 27.11.2019

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, Serviciul Cămin-Cantină, nr. 12/25.11.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2492/25.11.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 27.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea bursei UEMR Servicii, studenţilor care susţin activitatea administrativă în cadrul Serviciului Social, începând cu 25.11.2019, după cum urmează:
Minda Delia – II CIG / Campus Cafe / Specială UEMR Servicii;
Minda Bianca – II CIG / Campus Cafe / Specială UEMR Servicii.
Art. 2. Bursa se va acorda lunar, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Senatului, până în momentul în care coordonatorul Serviciului Social va comunica încetarea acestei activităţi.
Art. 3. Biroul Financiar-Contabil acordă bursa lunar, conform situaţiilor transmise de către coordonatorul Serviciului Social.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.