Nr. 2/16 din 20.03.2020

Având în vedere: adresa d-nei ș. l. dr. ing. Mihaela Dorica Stroia, înregistrată la rectorat cu nr. 575/18.03.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 20.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă achitarea tarifului pentru verificarea dosarului de solicitare în vederea validării și înregistrării, respectiv înscrierii programului de studii universitare de licență Informatică aplicată în inginerie electrică în RNCIS.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare, Facultății de Inginerie și Management, Departamentului de Științe Inginerești și d-nei ș. l. dr. ing. Mihaela Dorica Stroia.