Nr. 187 din 03.10.2019

Având în vedere: HG 937 din 07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; Adresa Consiliului de administraţie nr. 2148/02.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art.1. În anul universitar 2019-2020, activităţile didactice prestate în regim de plata cu ora la programele de studii universitare de licenţă din cadrul Departamentului de Învăţământ la Distanţă vor fi remunerate cu tariful orar brut de 24 lei/oră convenţională.
Art.2. Tariful orar practicat pentru ora convenţională de activitate cu studenţii are în vedere şi activitatea de pregătire individuală a cadrului didactic, precum şi activitatea de examinare a studenţilor.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Compartimentului Resurse Umane.