Nr. 186 din 03.10.2019

Având în vedere: HG 937 din 07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; Adresa Consiliului de administraţie nr. 2148/02.10.2019; Avizarea în Consiliul de administraţie din data de 02.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art.1. În anul universitar 2019-2020, activităţile didactice prestate în regim de plata cu ora la programele de studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă, precum şi la masterat vor fi remunerate cu tariful orar brut de 15 lei/oră convenţională.
Art.2. Tariful orar practicat pentru ora convenţională de activitate frontală cu studenţii (curs, seminar, lucrări practice, proiect etc.) are în vedere şi activitatea de pregătire individuală a cadrului didactic, precum şi activitatea de examinare a studenţilor.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, facultăţilor, departamentelor, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Resurse Umane.