Nr. 182 din 03.10.2019

Având în vedere: prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.16, 17 şi 21 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (R 25); solicitarea doamnei Rădoi Mădălina înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 283/03.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogare de medie în vederea participării la concursul pentru desfăşurarea, în regim de plata cu ora, a unor activităţi didactice cuprinse în posturile vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale în anul universitar 2019-2020, pentru:
Rădoi Mădălina – media examenului de licență 8,50 (minim 9,00); – media anilor de studiu licență 7,64 (minim 8,00).
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.