Nr. 178 din 03.10.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin.(2), lit.d şi q din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa; adresa Rectoratului nr. 2149/02.10.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 286/02.10.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 02.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 03.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Dosarul de autoevaluare internă în vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorie, începând cu anul 2020-2021, a calificării profesionale ,,Tehnician operator maşini cu comandă numerică” (nivel 5, conform HG nr. 918/2013) din domeniul Mecanică, în cadrul Colegiului Universitar „Eftimie Murgu” din Reşiţa,precum și depunerea acestuia la ARACIP.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Directorului Colegiului Universitar „Eftimie Murgu” din Reşiţa.