Nr. 142 din 04.09.2019

Având în vedere: dispoziţiile Art. 38, alin. (2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Începând cu anul universitar 2019-2020, la ciclurile de studii de licenţă şi master, atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la distanţă, promovarea studenţilordintr-unan de studii în altul este condiţionată de obţinerea a minim 30 de credite aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al anului încheiat.
Art. 2 Prezenta modificare privind condiţiile de promovare a studenţilor dintr-un an de studii în altul se va opera în toate regulamentele universităţii, care se referă la acest aspect.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, Facultăţilor şi Ligii Studenţilor.