Nr. 121 din 04.07.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 495/04.07.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 192/04.07.2019; prevederile Art.213, alin.(2), lit.h. din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.h. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art.1 Se aprobă derogarea de la termenele limită prevăzute de:
Art.49 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă în UEMR (Cod: R10);
Art.50 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master în UEMR (Cod: R11);
Art.6, alin.(2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi de masterat (R72);
în sensul în care, pentru anul universitar curent, data limită de depunere la secretariatul departamentului a cererilor de atribuire a lucrărilor de finalizare a studiilor şi respectiv de modificare a temei lucrării de finalizare a studiilor devine data de 11.07.2019.
Art.2. Se aprobă derogarea de la termenele limită prevăzute de:
Art.49 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă în UEMR (Cod: R10);
Art.50 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master în UEMR (Cod: R11);
Art.6, alin.(2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi de masterat (R72);
în sensul în care, termenul limită de aprobare de către Consiliul Facultăţii de Inginerie şi Management a situaţiei finale a temelor lucrărilor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2018-2019 şi a propunerilor de teme pentru proiectele de diplomă/lucrările de disertaţie pentru anul universitar 2019-2020 devine data de 11.07.2019.
Art.3. Cererile de înscriere la examenul de diplomă/disertaţie, depuse de studenţii Facultăţii de Inginerie şi Management în perioada prevăzută în Structura anului universitar 2018-2019, îşi menţin valabilitatea, în condiţiile aprobării de către Consiliul FIM a situaţiei finale a temelor lucrărilor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2018-2019.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultății de Inginerie şi Management, Departamentului de Inginerie Mecanică şi Management şi Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică.