Nr. 116 din 04.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.30, alin.(6) şi (7) din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 398/26.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1215/26.06.2019, privind componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de lector, poziţia 30 din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale, Facultatea de Ştiinţe Sociale; adresa Rectoratului nr.1225/26.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.175/27.06.2019; avizarea de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din data de 26.06.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului didactic vacant de lector, poziţia 30 din Statul de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, după cum urmează:
Postul de Lector –  poziţia 30
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR, în vederea emiterii Deciziei de numire a comisiilor de concurs şi Biroului Resurse Umane.