Nr. 1/24 din 16.05.2019

Având în vedere: Propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 62/15.05.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1001/16.05.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat I.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.