Facultatea de Inginerie [FI]

Ca urmare a unei tradiţii de inovare tehnică şi tehnologică începută în 1771, după 200 ani, în 1971, se înfiinţează studiile tehnice superioare la Reşiţa. De peste 49 de ani, specialiştii pregătiţi la Reşiţa continuă să fie în prima linie a revoluţiei tehnologice, atât în ramurile industriale tradiţionale (electromecanică, inginerie mecanică), cât şi în cele de avangardă (informatică aplicată). Cererea mare de absolvenţi de studii inginereşti de pe piaţa muncii, venită din partea companiilor, cresc exponenţial şansele de angajare a tinerilor ingineri.

Facultatea de Inginerie, parte integrantă a UBB Cluj, are ca misiune fundamentală pregătirea profesională iniţială şi continuă, prin programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, programe postliceale şi cursuri de specializare/perfecţionare în domenii relevante pentru nevoile regiunii. Caracterul multidisciplinar al programelor noastre de studii, ce oferă atât cunoştinţe de specialitate cât şi de management, încearcă să ofere absolvenţilor nu doar atuurile pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii, dar şi să inducă acestora un spirit de antreprenor. În contextul unei societăţi bazate pe cunoaştere, dar cu valenţe umaniste, o altă misiune asumată a Facultăţii de Inginerie constă în pregătirea de absolvenţi cu spirit civic şi responsabilitate socială, care să se manifeste ca şi cetăţeni europeni activi în comunitate şi societate.

O altă componentă a misiunii Facultăţii de Inginerie este susţinerea mediului de afaceri şi a mediului instituţional public, prin cercetare aplicată pe teme relevante pentru regiune, materializată prin transferul de cunoaştere către firmele şi instituţiile locale. Dovada unei bune pregătiri profesionale şi a formării unor caractere puternice şi vizionare o constituie numărul mare de ingineri reşiţeni cooptaţi în colective de cercetare şi producţie din țară și străinătate. Noi nu formăm doar profesionişti, noi modelăm caractere.

DomeniulSpecializarea / Programul de studii
Acreditare [A] / Autorizare de funcţionare provizorie [AP]Forma de învăţământNumăr de credite transferabile
Inginerie mecanicăInginerie Mecanică – IMAIF240
Inginerie electricăElectromecanică – EMAIF240
Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică Industrială – InfIndAIF240
DomeniulSpecializarea / Programul de studii
Acreditare [A] / Autorizare de funcţionare provizorie [AP]Forma de învăţământNumăr de credite transferabile
Inginerie mecanicăConcepţia și Testarea Sistemelor Mecanice – CTSMAIF120
Inginerie electricăSisteme Electromecanice Avansate – SEAAIF120
Programul de studii
Inginerie mecanică

Decanatul Facultăţii de Inginerie

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH

Decan

E-mail: decan_fim@uem.ro

Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL

Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL

Prodecan

E-mail: prodecan_fim@uem.ro

Ing. Magdalena ADELMANN

Ing. Magdalena ADELMANN

Secretar șef

Tel.: +40 374 810706
E-mail: secretariat_fim@uem.ro

Program cu studenţii
Luni - Vineri: 12:00 - 14:00

Consiliul Facultăţii de Inginerie

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH

Membru

Prof. univ. dr. ing. Codruța-Oana HAMAT

Membru

Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA

Membru

Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL

Membru

Conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian MICLOȘINĂ

Membru

Ș. l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA

Membru

Ș. l. dr. ing. Cornel HAȚIEGAN

Membru

Lect. univ. dr. Andrea-Amalia MINDA

Membru

Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI

Membru

Ş. l. dr. ing. Daniel-Gheorghe VELA

Membru

Stud. Deian-Dorel ARDELJAN

Membru

Stud. Cătălin CĂLDĂRUȘE

Membru

Stud. Bogdan MARINESCU

Membru

Stud. - (LOC VACANT)

Membru

Comisii ale Consiliului Facultăţii

Comisia pentru cercetare ştiinţifică, strategia de dezvoltare și resurse umane

Președinte:
Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH
Membri:
Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA
Ș. l. dr. ing. Daniel Gheorghe VELA
Student Bogdan MARINESCU

Atribuții: coordonează desfăşurarea şi asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare-inovare din facultate în scopul creşterii performanţelor pe plan ştiinţific ale cadrelor didactice şi studenţilor facultăţii. Trasează liniile generale ale politicii de dezvoltare strategic a facultăţii precum şi a celei de resurse umane pe termen mediu şi lung, analizează şi avizează metodologia şi standardele pentru concursuri didactice şi dosarele candidaţilor propuşi pentru posturi didactice şi de cercetare sau pentru diverse titluri şi distincţii.

Comisia pentru curriculum, acreditare, asigurarea calităţii procesului de învăţământ și învăţământ netradiţional

Preşedinte:
Ș. l. dr. ing. Cornel HAȚIEGAN
Conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian MICLOȘINĂ
Ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI
Student Cătălin CĂLDĂRUȘE

Atribuții: analizează şi avizează dosarele de autorizare/acreditare ale programelor de studiu, documentele privind planul operaţional şi cel de asigurarea calităţii, precum şi propunerile de programe de învăţământ netradiţional din facultate.

Comisia pentru, buget, regulamente și etică

Preşedinte:
Prof. univ. dr. ing. Codruța-Oana HAMAT
Membri:
Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH
Ș. l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA
Student: loc vacant

Atribuții: analizează şi coordonează politica de internaţionalizare şi cooperare internaţională a facultăţii precum şi relaţia cu mediul de afaceri, analizează şi avizează, din perspective legalităţii, propunerile de hotărâri privind reglementarea diverselor aspecte ale vieţii interne din facultate, propune noi reglementări cu privire la activitatea din facultate, analizează situaţiile de abatere de la etica universitară.

Comisia pentru colaborare interuniversitară, relaţia cu mediul de afaceri și societate, promovarea facultãţii şi relaţia cu studenţiI

Preşedinte:
Conf. dr. Cristian-Paul CHIONCEL
Membri:
Lect. univ. dr. Andrea-Amalia MINDA
Ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI
Student Deian Dorel ARDELJAN

Atribuții: analizează şi coordonează politica de internaţionalizare şi cooperare internaţională a facultăţii precum şi relaţia cu mediul de afaceri, analizează şi avizează, din perspective legalităţii, propunerile de hotărâri privind reglementarea diverselor aspecte ale vieţii interne din facultate, propune noi reglementări cu privire la activitatea din facultate, analizează situaţiile de abatere de la etica universitară.

Departamentul de Științe Inginerești

Director
Ș. l. dr. ing. Cornel HAȚIEGAN

Consiliul Departamentului
Ș. l. dr. ing. Cornel HAȚIEGAN
Ş. l. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA
Ș. l. dr. ing. Mihaela-Dorica STROIA

Secretariat
Ing. Rodica RĂDULEA
Tel.: +40 374 810718 / +40 730 583013
E-mail: secretariat_dsi@uem.ro

Structura anului universitar

Structura anului universitar 2021-2022

* Sesiunea de restanțe se poate organiza fie în februarie/iulie, fie în prima săptămână a lunii septembrie.
** Conform Ordinului MECTS nr. 3.955 din 9 mai 2008 (MO nr. 440/12.06.2008) privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat (Art. 4, alin. 2) – Perioada de desfășurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât și în perioada vacanțelor universitare.

Hotărâri ale CFI

Hotărârea nr. 32 / 06.01.2021

Având în vedere votul electronic al membrior CFI, exprimat în data de 06.01.2021, se aprobă Anexa la Regulamentul de admitere 2021 la nivelulu FI, începând cu anul universitar 2021-2020.

Hotărârea nr. 31 / 06.01.2021

Având în vedere votul electronic al membrior CFI, exprimat în data de 06.01.2021, se aprobă Regimul taxelor practicate la nivelul FI, începând cu anul universitar 2021-2020.

Decizia nr. 31 / 02.12.2020

Actualizarea listei cu tutorii de an

Decizia nr. 30 / 02.12.2020

Actualizarea Comisie de practică

Hotărârea nr. 29 / 24.11.2020

Având în vedere votul electronic al membrilor Consiliului Facultății de Inginerie, exprimat în data de 24.11.2020:
Se aprobă Planul operațional pentru anul universitar 2020-2021 anexat la prezenta hotărâre.

Planul oprețional

Hotărârea nr. 22 / 30.10.2020

Având în vedere votul electronic al membrilor Consiliului Facultății de Inginerie, exprimat în data de 30.10.2020:
Membri Consiliului facultății hotărăsc modificarea calendarului de alegeri – SENAT și modul de desfășurare a alegerilor, astfel: forma de desfășurare este scrutin.
Scrutinul va avea loc în data de 26.11.2020 între orele 14:00 și 16:00.

Alte documente

Proces verbal – rezultat alegeri membri în Senatul UBB din partea Facultății de Inginerie