Cadrele didactice ale Departamentului de Teologie și Științe Sociale [DTSS]

Discipline predate: Istoria Bisericii Ortodoxe Române; Pastoraţie şi misiune în activitatea paulină; Muzică corală bisericească; Misiunea socială a Bisericii în contextual actual; Filantropia creştină în BOR.

Domenii de expertiză: Istoria Bisericii Ortodoxe Române; Istoria filantropiei creştine.

Discipline predate: Protecţia internaţională a drepturilor omului; Jurisprudenţa CEDO; Drepturile omului şi strategii antidiscriminatorii; Protecţia juridică a drepturilor omului.

Domenii de expertiză: Interpretarea, corelarea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice drepturilor omului din perspectiva elementelor de extraneitate; Aplicarea teoriilor, metodologiilor şi paradigmelor dreptului intern şi internaţional; Capacitatea de a comunica raţionamentele ce au fundamentat interpretarea juridică în domeniul dreptului european şi internaţional.

Discipline predate: Introducere în Asistenţa Socială; Sistemul de asistenţă socială; Tehnici de intervenţie in asistenţa socială; Politica ocupării forţei de muncă; Bazele managementului şi furnizarea serviciilor de asistenţă socială; Managementul serviciilor de îngrijire social-medicală; Managementul schimbării în asistenţă socială; Asistenţa socială a persoanelor cu boli terminale şi HIV/SIDA; Introducere în management.

Domenii de expertiză: Interpretarea, corelarea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice sociologiei şi asistenţei sociale din perspectiva reducerii riscurilor sociale de la nivel individual, familial, de grup, comunitar şi societal; Aplicarea teoriilor, metodologiilor şi paradigmelor sociologice şi specific asistenţiale; Capacitatea de a comunica şi relaţiona profesional cu beneficiarii sistemului de asistenţă socială şi alţi actori sociali implicaţi.

Discipline predate: Bazele jocului de fotbal; Managementul educaţiei fizice şi sportului; Sociologia educaţiei fizice şi sportului; Educaţi psihomotrică. Educaţie fizică şi metodica predării.

Domenii de expertiză: Fotbal; Sociologia EFS; Managementul EFS; Educaţie psihomotrică; Educaţie fizică.

Discipline predate: Metodica predării atletismului în şcoală; Atletism tehnica probelor; Metode de cercetare în EFS; Fundamentele atletismului.

Domenii de expertiză: Educaţie fizică şi sport; Kinetoterapie.

Discipline predate: Limba română; Literatura română; Metodica predării limbii şi literaturii române; Metodica activităţilor de educare a limbajului; Limba franceză.

Domenii de expertiză: Limba română literară; Literatura română; Dialectologie; Lexicologie; Folclor; Limba franceză.

Discipline predate: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului; Metodologia cercetării pedagogice; Psihopedagogia jocului; Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului; Managementul şi proiectarea programelor educaţionale; Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământul liceal, postliceal, universitar); Practică pedagogică în învăţământul liceal, postliceal şi universitar – discipline socio-umane.

Domenii de expertiză: Competenţe psihopedagogice, de predare; Competenţe de cercetare în domeniul social şi pedagogic; Competenţe de scriere, implementare şi coordonare de proiecte europene; Competenţe în acreditarea şi derularea de programe educaţionale; Competenţe de coordonare; Competenţe în formarea iniţială şi continuă a personalului din învăţământul preuniversitar.

Discipline predate: Activităţi de timp liber; Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului; Tehnici specifice de predare în educaţie fizică şi sport; Metodica predării handbalului în şcoală; Didactica specialităţii; Educaţie fizică.

Domenii de expertiză: Educaţie fizică şi sport; Activități sportive de timp liber; Managementul sportului; Sport pentru toţi; Handbal.

Discipline predate: Istoria Bisericii Universale; Patrologie; Teologie liturgică.

Domenii de expertiză: Istoria Bisericii; Patrologie; Teologie liturgică.

Discipline predate: Studiul Noului Testament; Studiul Vechiului Testament; Direcții actuale de cercetare în Noul Testament; Pastorație și misiune în activitatea paulină.

Domenii de expertiză: Studiul Noului Testament; Studiul Vechiului Testament; Limba greacă veche şi limba ebraică biblică.

Discipline predate: Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi practica evaluării; Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar; Practică pedagogică; Pedagogie interactivă; Psihopedagogie; Pedagogie II (teoria şi metodologia instruirii, teoria şi metodologia evaluării).

Domenii de expertiză: Psihopedagogia de predare a disciplinelor specifice domeniului ştiinţe ale educaţiei; Formare iniţială şi continuă a personalului din învăţământul preuniversitar; Cercetare în domeniul pedagogic.

Discipline predate: ROE; Integrare europeană; Protecţie juridică DO; Modele comparate ale admnistraţiei publice; Funcţia publică europeană; Administraţie publică în UE; Legislaţie pentru asistenţă socială; Jurisprudenţa CEDO; DO şi strategii antidiscriminatorii; Drept instituţional – parte generală; Drept şi administrarea afacerilor; Drept constituţional european; Drept parlamentar; Drept instituţional – parte specială; Protecţia internaţională a DO; Drept administrativ european; Raporturile persoanelor fizice din perspectiva elementului de extraneitate.

Domenii de expertiză: Drept administrativ; Protecţia juridică a drepturilor omului; Drept internaţional public; Drept instituţional european; Avocat specializat in litigii privind contenciosul administrativ, litigii de muncă, litigii privind achiziţiile publice, drept comercial; Expertiză in consultanţă juridică privind proiectele şi programele cu finanţare europeană; Expertiză in conducerea şi coordonarea instituţiilor publice descentralizate; Expertiză in managementul proiectelor destinate autorităţilor publice.

Discipline predate: Bazele economiei; Economia firmelor; Marketing; Management; Comunicare managerială; Comunicare şi negociere în afaceri.

Domenii de expertiză: Competitivitate economică; Factorii de influenţă ai comportamentului consumatorului; Comunicare profesională; Aspecte privind managementul proiectelor.

Discipline predate: Consiliere în asistenţa socială; Asistenţa socială şi consilierea în şcoli; Strategii de asistenţă socială în şcoală; Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională; Dezvoltare umană; Psihologia vârstelor; Introducere în psihologie; Fundamentele psihologiei; Psihologia educaţiei; Psihologie socială; Psihologie socială aplicată.

Domenii de expertiză: Sociologie; Asistenţă socială; Management educaţional; Psihologie; Psihoterapie.

Discipline predate: Sociologie generală; Sociologia organizaţiilor; Metodologia cercetării în ştiinţe socio-umane; Management şi comportament organizaţional; Teorii şi metode în asistenţa socială; Supervizare în asistenţă socială; Practică profesională.

Domenii de expertiză: Sociologia familiei; Analiza fenomenelor şi proceselor sociale din perspectivă sociologică; Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice.

Discipline predate: Kinetologie; Bazele jocului de volei; Bazele dansului sportiv; Metodica predării voleiului în şcoală; Muzică şi mişcare; Asistenţă socială; Administraţie publică; Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.

Domenii de expertiză: Educaţie fizică; Sport; Kinetologie; Dans sportiv; Volei.

Discipline predate: Fundamentele psihopedagogiei speciale; Asistenţa socială a persoanelor vârstnice; Asistenţa socială a familiei şi copilului; Practică pedagogică în învăţământul primar; Ştiinţe. Metodica predării ştiinţelor; Pedagogie comparată; Didactica specialităţii; Managementul clasei de elevi; Consiliere şi orientare.

Domenii de expertiză: Ştiinţele educaţiei; Sociologie – asistenţă socială.

Discipline predate: Limba engleză; Istorie economică; Istoria pedagogiei.

Domenii de expertiză: Istoria antică a României; Istoria religiilor; Istorie locală; Limba engleză.

Discipline predate: Teoria generală a dreptului; Arhivistică şi documentaristică; Drept constituţional şi instituţii publice; Elemente de drept penal şi procedură penală; Introducere în ştiinţe sociale şi politice; Introducere în ştiinţe sociale şi politice; Managementul proiectelor; Managementul instituţiilor publice; Sistemul jurisdicţional al uniunii europene; Dreptul afacerilor; Drept comercial.

Domenii de expertiză: Drept Public; Ştiinţe Administrative.

Discipline predate: Procedură civilă; Introducere în drept; Drept penal – parte generală; Drept civil – parte generală şi persoanele; Justiţie şi afaceri interne; Drept civil – teoria generală a obligaţiilor; Drept penal – partea specială.

Domenii de expertiză: Drept penal; Drept civil; Drept public; Criminalistică; Legislaţie.

Discipline predate: Educatie fizică; Bazele jocului de handbal; Istoria educaţiei fizice şi sportului; Optimizarea condiţiei fizice.

Domenii de expertiză: Educaţie fizică

Discipline predate: Introducere în istoria universală; Istoria construcţiei europene; Istoria economiei naţionale; Limba Engleză; Limba Germană; Istoria administraţiei publice.

Domenii de expertiză: Istorie (antică, medievală, modernă, contemporană); Limbi moderne (engleză, franceză, germană); Limbi clasice (latină); Traductologie (traduceri simultane); Comunicare inter şi transculturală; Cooperare inter şi transculturală.

Discipline predate: Drept canonic şi administraţie bisericească; Studiul Noului Testament; Studiul Vechiului Testament; Istoria religiilor; Formare duhovnicească şi practică liturgică; Introducere în catehetică; Istoria artei creştine.

Domenii de expertiză: Teologie practică; Drept canonic şi administraţie bisericescă.

Discipline predate: Introducere în ştiinţele social-politice; Drept civil; Drept civil: contracte şi succesiuni; Elemente de drept penal şi procedură penală; Drept civil: familia şi ocrotirea copilului; Politici publice şi politici sociale; Elemente de drept în asistenţa socială; Adopţie şi plasament familial; Elemente de planificare strategică; Dreptul afacerilor; Dreptul intern şi european al muncii.

Domenii de expertiză: Însuşirea fundamentelor privind trăsăturilor definitorii ale sistemului juridic; Cunoaşterea şi înţelegerea legislaţiei aferente domeniului; Explicarea noţiunilor şi termenilor specifici; Interpretarea legislaţiei aplicabile domeniului.

Discipline predate: Limba engleză; Limba franceză; Literatură română și universală pentru copii.

Domenii de expertiză: Limba şi literatura engleză; Limba şi literatura franceză.

Discipline predate: Anatomie şi Biomecanică; Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor; Fiziologie; Planificare familială şi sănătatea reproducerii; Elemente de medicină socială.

Domenii de expertiză: Educaţie fizică; Medicină; Motricitate; Măsuri de prim ajutor pentru activităţile fizice; Măsuri de prevenţie medicală pentru studenţi în sălile de fittnes şi pentru toate activităţile sportive practcate de aceştia; Interpretarea noţiunilor privind sistemul muscular şi osos al sportivilor.

Discipline predate: Elemente de drept penal şi drept procesual penal; Elemente de drept civil şi drept procesual civil; Mecanisme de protecţie a drepturilor omului; Dreptul afacerilor comunitare; Justiţie europeană; Contencios administrativ.

Domenii de expertiză: cunoştinţe explicite, factuale, în domeniul diverselor domenii de drept substanțial şi procedural; cunoştinţe auto-reglatorii, utilizate pentru monitorizarea şi evaluarea propriilor acţiuni; analiza studiilor de caz.

Discipline predate: Gimnastica de bază; Gimnastica artistică; Jocuri de mișcare; Baschet; Schi alpin; Orientare sportivă și activități de turism; Educație fizică.

Domenii de expertiză: Educație fizică; Schi alpin; Gimnastică; Baschet.

Discipline predate: Teologie dogmatică; Morală creştină şi spiritualitate ortodoxă; Pedagogie creştină; Muzeologie; Didactica specialităţii.

Domenii de expertiză: Morală creştină; Teologie dogmatică.