Departamentul de Științe Inginerești [DSI]

Gradații de merit
Comisia care a evaluat dosarele depuse pentru obținerea gradațiilor de merit a stabilit următoarele punctaje:
Codul candidatului / Punctajul obținut
DS1 / 10.431,76
DS2 / 5,580.00

Cadrele didactice / Contact

Discipline predate: Știința și ingineria materialelor, Tratamente termice, Materiale compozite, Materiale electrotehnice.

Specializări: Prelucrări Metalurgice (Inginer – Universitatea Politehnica din București) – Știința și Ingineria Materialelor (Doctor inginer – Universitatea Politehnica din Timișoara).

CV

Contact: doina.frunzaverde@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– știința și ingineria materialelor (studiul legăturii existente între compoziția/structura și proprietățile materialelor);
– ingineria suprafețelor (dezvoltarea de acoperiri rezistente la uzare și/sau coroziune);
– expertize metalografice.

Cadru didactic în domeniul Științei și Ingineriei Materialelor în cadrul Departamentului de Științe Inginerești, Facultatea de Inginerie, Centrul Universitar UBB din Reșița și director al Centrului de Cercetări în Hidraulică, Automatizări și Procese Termice (CCHAPT).

WOS – Author identifier: B-1106-2015
Scopus – Author ID: 26656693600
Google Scholar – link
Research Gate – link

Discipline predate: Geometrie descriptivă, Vibrațiile mașinilor si utilajelor, Evaluarea integrității structurilor mecanice, Testarea vibroacustică a stucturilor metalice.

Specializare: Inginerie mecanică – Utilajul și Tehnologia Sudării.

CV

Contact: gilbert.gillich@ubbcluj.ro


Gilbert-Rainer Gillich este profesor în domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Științe Inginerești al Facultății de Inginerie din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Preocupările profesorului Gillich în domeniul cercetării au ca punct central caracterizarea comportamentului dinamic al structurilor sub acţiunea solicitărilor impulsive sau continue. Cercetările vizează:
– dezvoltarea de tehnici de control nedistructiv bazate pe analiza semnalelor de vibraţii;
– monitorizarea structurilor inginereşti în scopul detectării timpurii a defectelor şi predicţia duratei de viaţă;
– izolarea zgomotului şi vibraţiilor, inclusiv a celor provenite din acţiuni seismice;
– procesarea avansată a semnalelor;
– dezvoltarea de sisteme autonome de control nedistructiv.

Profesorul Gilbert-Rainer Gillich este conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică din anul 2007. În cadrul acestei activităţi a dezvoltat Centrul de Vibrodiagnoză, spre care doreşte să atragă cât mai mulţi studenţi doctoranzi.

WOS – Author identifier: C-6438-2011

Scopus – Author ID: 18434319400

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Discipline predate: Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice, Utilizarea energiei electrice, Calitate şi fiabilitate, Tehnici de optimizare a sistemelor, Managementul sistemelor energetice regenerabile, Expertizarea tehnico-economică a sistemelor electromecanice

Specializare: Electro-energetică

CV

Contact: nicoleta.gillich@ubbcuj.ro

Gillich Nicoleta este profesor în domeniul Ingineriei Electrice în cadrul Departamentului de Științe Inginerești al Facultăţii de Inginerie cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Domenii de expertiză: Modelarea sistemelor electroenergetice, Analiza fiabilității sistemelor electroenergetice, Prelucrarea datelor experimentale

WOS – Author Identifier: P-8137-2014

Scopus – Author ID: 26656689900

Google Scholarlink

Discipline predate: Prelucrări prin aşchiere si scule aşchietoare; Bazele managementului; Managementul strategic; Managementul calităţii; Managementul calităţii totale.

Domenii de expertiză: Inginerie mecanică; Inginerie şi management.

CV

Contact: codruta.hamat@ubbcluj.ro

Discipline predate: Desen tehnic și infografică III; Analiză statistică și dinamică prin metoda elementelor finite; Mecanica fluidelor si mașini hidraulice; Prototipare rapidă și inginerie inversă.

Specializare: Inginerie mecanică – Mașini Hidraulice și pneumatice.

CV

Contact: dorian.nedelcu@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– cercetări în domeniul maşinilor hidraulice;
– simulări numerice în domeniul fluidelor (SolidWorks Flow Simulation);
– calcule de rezistenţă în inginerie mecanică prin metoda elementului finit (SolidWorks Simulation);
– proiectare asistată de calculator în inginerie mecanică (SolidWorks, Autodesk Inventor, AutoCAD, Microstation;
– prototipare rapidă (Rapid Prototyping) şi inginerie inversă (Reverse Engineering).

Dorian Nedelcu este profesor în domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Științe Inginerești al Facultății de Inginerie din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Este conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică din anul 2009.

În anul 2011, prin proiectul transfrontalier „CENTER FOR NUMERICAL SIMULATION AND DIGITAL/RAPID PROTOTYPING”, a înfiinţat „CENTRUL PENTRU SIMULĂRI NUMERICE ŞI PROTOTIPARE”

WOS – Author identifier / ResearcherID: A-3786-2015

ORCID number: 0000-0002-4927-1042

Scopus – Author ID: 24366917300

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Discipline predate: Dispozitive electronice; Circuite electronice; Electronică digitală; Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice; Convertoare statice; Sisteme de achiziţie şi prelucrare date; Microprocesoare şi microcontrolere.

Domenii de expertiză: Electronică analogică şi digitală; Convertoare statice; Sisteme de achiziţie şi prelucrare date; Energii neconvenţionale.

Discipline predate: Conversia energiei; Modelare, identificare și simulare; Semnale și sisteme; Prelucrarea numerică a semnalelor; Programarea aplicațiilor de timp real; Rețele și sisteme de comunicație; Sisteme dinamice cu evenimente discrete.

Specializare: Electronică – Comunicații.

CV

Contact: cristian.chioncel@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– proiectarea sistemelor solare/fotovoltaice conectate la rețea/insulare;
– analiza potențialului eolian pentru dezvoltarea centralelor electrice eoliene (CEE);
– proiectarea și analiza performanțelor sistemelor de reglaj automat utilizând limbaje de modelare și simulare;
– analiza și proiectarea sistemelor electronice integrate.

Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul Chioncel este cadru didactic în domeniul Ingineriei Electrice în cadrul Departamentului de Științe Inginerești al Facultății de Inginerie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

WOS – Author identifier: D-4345-2014

Scopus – Author ID: 16309201300

Google Scholarlink

Research Gate – link

Discipline predate:

Specializări: Inginerie Mecanică

CV

Contact: calin.miclosina@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– modelarea geometrică şi simularea funcţionării sistemelor mecanice;
– proiectarea tehnologică asistată de calculator a componentelor mecanice;
– estimări de durată de viaţă a componentelor mecanice pe baza analizei prin metoda elementelor finite;
– dezvoltări privind sistemul mecanic şi sistemul de acţionare ale roboţilor cu topologie serială şi cu topologie paralelă;
– programarea roboţilor industriali.

Călin-Octavian Micloşină este conferenţiar universitar în domeniul Inginerie Mecanică, cadru didactic la Departamentul de Științe Inginerești al Facultății de Inginerie din Reșița, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

WOS – Author identifier: B-9867-2013

Scopus – Author ID: 36666987600

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Mihaela Molnar este cadru didactic în domeniul Ingineriei Electrice în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică al Facultății de Inginerie şi Management din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Preocupările conf. univ. dr. ing. Mihaela Molnar în domeniul cercetării se concentrează pe studiul câmpului electromagnetic, reglarea şi optimizarea proceselor.

Cercetarea vizează:
– analiza comportamentului dinamic al sistemelor electromecanice sub acţiunea solicitărilor compuse în procesul de exploatare;
– achiziţia de date din cadrul proceselor;
– reglarea proceselor;
– optimizarea proceselor.

WOS – Author identifier / ResearcherID: A-2207-2015

Scopus – Author ID: 35111699400

Google Scholar – link

Discipline predate: Bazele managementului; Prelucrarea datelor; Managementul producției; Managementul calității; Cercetări operaționale; Modelare și simulare; Economia întreprinderii.

Domenii de expertiză: Managementul producției; Cercetări operaționale; Simularea fluxurilor de producție.

CV

Contact: olga.amariei@ubbcluj.ro

Discipline predate:Discipline predate: Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare I și II; Metode Numerice; Sisteme de Operare.

Specializare: Calculatoare – Ingineria Calculatoarelor

CV

Contact: cornelia.anghel@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– programare și limbaje de programare automotive;
– algoritmi șimetode numerice de soluționare modele matematice în inginerie;
– modelarea și simularea sistemelor electromecanice;
– informatică aplicată.

Membru cercetător în cadrul Centrului de Vibrodiagnoză și Testarea Echipamentelor.

WOS – Researcher ID: D-4137-2014
SCOPUS – Author ID: 57200364306
Google Scholar – link
Research Gate – link

Anamaria Budai este cadru didactic în domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Științe Inginerești al Facultății de Inginerie din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Preocupările ș. l. univ. dr. ing. Anamaria Budai în domeniul cercetării se concentrează pe comportamentul dinamic al sistemelor mecanice şi pe optimizarea proceselor tehnologice. Cercetarea vizează:
– analiza comportamentului dinamic al sistemelor mecanice sub acţiunea solicitărilor compuse în procesul de exploatare;
– studiul comportării la oboseală a componentelor sistemelor mecanice în urma solicitării cu sarcini statice, dinamice sau variabile;
– optimizarea proceselor tehnologice.

WOS – Author identifier: A-1876-2015

Scopus – Author ID: 39962212400

Google Scholar – link

CV

Contact: anamaria.budai@ubbcluj.ro

Discipline predate: Studiul materialelor; Ingineria suprafeţelor; Metode moderne de analiză structurală; Procesarea avansată a materialelor; Materiale compozite.

Domenii de expertiză: Analiza şi selecţia optimă a materialelor şi a tehnologiei de procesare a acestora; Caracterizarea materialelor metalice cu ajutorul echipamentelor moderne de analiză a structurii; Îmbunătăţirea suprafeţelor metalice pentru diverse domenii de activitate; Efectuarea încercărilor mecanice pentru determinarea proprietăţilor materialelor; Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale; Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru şi a termenelor de realizare.

CV

Contact: relu.ciubotariu@ubbcluj.ro

Discipline predate: Mecanicăa II; Modelarea și simularea sistemelor mecanice; Tehnologia fabricației echipamentelor electromecanice; Îmbinări Sudate; Ingineria valorii și creativitate tehnică.

Specializare: Inginerie mecanică – Utilajul și Tehnologia Sudării.

CV

Contact: lenuta.cindea@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– metode de optimizare a proceselor mecanice;
– inovare de produse şi dezvoltarea unor metode de creativitate tehnică;
– simulări de procese în vederea optimizării anumitor fenomene;
– diagnosticare şi propunere de soluţii în vederea reducerii deformaţiilor pieselor sudate;
– studii de piaţă privind concepția, testarea pe piață a diferitelor produse, calcule privind stabilirea loturilor optime de produse sau trasee tehnologice parcurse de produse.

Lenuţa Cîndea este şef de lucrări/lector universitar în Domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Științe Inginerești al Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Doctor în domeniul Inginerie Mecanică din anul 2007.

WOS – Author identifier: A-3625-2015

Scopus – Author ID: 26538756400

Google Scholarlink

Research Gatelink

Discipline predate:

Specializare:

CV

Contact: vasile.cojocaru@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– calculul de rezistenţă în ingineria mecanică;
– proiectare asistată de calculator a sistemelor mecanice;
– calculul duratei de viață al sistemelor mecanice supuse la solicitări variabile;
– analiza sistemelor mecanice utilizând simulări numerice.

Vasile Cojocaru este cadru didactic în domeniul Ingineriei Mecanice la Departamentul de Științe Inginerești al Facultății de Inginerie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

WOS – Author identifier: M-6224-2013

Scopus – Author ID: 39861063200

Google Scholarlink

Research Gatelink

Discipline predate: Fizică; Teoria câmpului electromagnetic; Teoria circuitelor electrice; Electrotehnică; Senzori şi traductoare; Sisteme de măsurare şi instrumentaţie; Electronică şi automatizări.

Specializare:

CV

Contact: cornel.hatiegan@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză: Fizică; Mecanică; Vibraţii; Teoria câmpului electromagnetic; Teoria circuitelor electrice.

Discipline predate:

Specializare:

CV

Contact: zoltan.korka@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– diagnoza vibro-acustică a transmisiilor mecanice;
– fiabilitatea transmisiilor mecanice;
– proiectare asistată de calculator a sistemelor mecanice;
– programarea echipamentelor cu comandă numerică.

Cadru didactic în domeniul Ingineriei Mecanice la Departamentul de Științe Inginerești al Facultății de Inginerie , Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Conducător de doctorat în cadrul şcolii doctorale Inginerie Mecanică.

WOS – Author identifier: D-4161-2014

Scopus – Author ID: 56472735600

Google Scholarlink

Research Gatelink

Discipline predate: Analiză Matematică, Matematici asistate de calculator, Ecuaţiile Fizicii Matematice, Matematici Speciale, Algebră liniară, Geometrie Analitică şi Diferenţială, Modelare şi Simulare, Modelarea şi Simularea Proceselor Industriale, Matematică, Metodica predării activităţilor matematice, Metodica predării aritmeticii.

Specializare:

CV

Contact: andrea.minda@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză: Matematică, fizică şi digitale; Analiză matematică reală şi complexă; Modelare matematică; Algebră liniară; Geometrie analitică şi diferenţială; Ecuaţiile fizicii matematice; Modelare şi simulare; Metodica predării matematicii.

Discipline predate: Aparate electrice, Microcontrolere si automate programabile, Sisteme cu microcontrolere, Sisteme electromecanice moderne, Sisteme electromecanice programabile.

Specializare: inginerie electrică – electromecanică.

CV

Contact: ion.mituletu@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– electronică analogică şi digitală;
– programarea microcontrolerelor şi automatelor programabile;
– internet of things;
– automatizări şi sisteme de reglare;
– sisteme electromecanice.

Cadru didactic în cadrul Departamentului de Ştiinţe Inginereşti, Facultatea de Inginerie din Reșița a UBB Cluj-Napoca.

WOS – Author identifier: B-1353-2015
Scopus – Author ID: 36806473900
Google Scholar – link
Research Gate – link

Discipline predate: Instalații electrice și de Iluminat, Acționări electrice, Conversia energiei regenerabile a apei, pământului și deșeurilor organice, Modelarea, identificarea și simularea proceselor electrice.

Specializare: Inginerie electrică – Electromecanică.

CV

Contact: elisabeta.spunei@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– diagnoza și mentenanța instalațiilor electrice;
– testarea și optimizarea instalațiilor electrice de iluminat;
– proiectare asistată de calculator a mașinilor și instalațiilor electrice.

Elisabeta Spunei este cadru didactic în domeniul Ingineriei Electrice la Departamentul de Științe Inginerești al Facultății de Inginerie, Universitatea Babeș-Bolyai din Clij-Napoca.

WOS Author identifier: P-7012-2014

Scopus – Author ID: 55576576900

Google Scholar – link

ResearchGate – link

Discipline predate:

Specializare:

CV

Contact: mihaela.stroia@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:

Discipline predate: Dispozitive Tehnologice; Mecanisme; Organe de maşini.

Specializare:

CV

Contact: daniel.vela@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză: Tehnologia construcţiilor de maşini.

Restanțe sem. I

Taxele pentru examenele restante se vor achita pe platforma AcademicInfo a UBB.
Sunt două sesiuni de susținere a examenelor restante: 04.01 – 02.02.2021 și 15.02 – 21.02.2021.
Taxa nu se achită cu o zi înainte și nici în ziua examenului!

Program eliberare acte studii: luni – joi, între orele 14:00 – 15:00.
Eliberarea actelor de studii se va face în baza unei solicitări transmise pe adresa de e-Mail secretariat_fim@uem.ro, cu cel puțin 48 de ore înainte!

Depunerea cererilor și dosarelor pentru burse

Cerere de acordare bursă de performanță/merit

Hotărâre CFI privind media minimă

Conform calendarului de acordare a burselor în cadrul UBB, Semestrul I al anului universitar 2020-2021, în perioada 26.10 – 28.10.2020, la secretariatul Facultății de Inginerie au fost depuse și înregistrate două contestații:
– 62 din 27.10.2020 depusă de studentul identificat prin numărul matricol AL 27/2019 și
– 73 din 28.10.2020, depusă de studentul identificat prin numărul matricol AL 36/2018.
Comisia de burse întrunită în data de 29 octombrie 2020, în urma analizării contestațiilor depuse, emite următoarele rezoluții:
– RESPINGE contestația depusă de studentul identificat cu numărul matricol AL 27/2019;
– ADMITE contestația depusă de studentul identificat cu numărul matricol AL 36/2018.

 • Comisia de evaluare a dosarelor pentru obținerea burselor speciale pentru activitatea științifică
 • Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich
  Prof. univ. dr. ing. Codruța-Oana Hamat
  Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul Chioncel
  Ș. l. dr. ing. Lenuța Cîndea
  Ș. l. dr. ing. Elisabeta Spunei
 • Comisia de contestații a dosarelor pentru obținerea burselor speciale pentru activitatea științifică
 • Ș. l. dr. ing. Cornel Hațiegan
  Conf. univ. dr. ing. Mihaela Molnar
  Lect. univ. dr. Andrea-Amalia Minda

Teme de licență/disertație propuse pentru promoția 2020-2021

Cadrul didactic coordonator Denumirea temei Programul de studii
Prof. dr. ing. Sava Ianici Contribuții la proiectarea constructiv-funcțională și modelarea geometriei componentelor unui reductor armonic planetar CTSM
Prof. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich Sistem de excitație acustica a grinzilor pentru evidențierea modurilor proprii CTSM
Prof. dr. ing. Doina Frunzăverde Temă stabilită de comun acord cu studentul CTSM
Prof. dr. ing. Dorian Nedelcu Cercetări privind curgerea prin organe de obturare utilizând modulul SolidWorks Flow Simulation CTSM
Prof. dr. ing. Dorian Nedelcu Cercetări privind analiza tensiunilor si deformațiilor pe componente mecanice CTSM
Prof. dr. ing. Codruţa-Oana Hamat Temă stabilită de comun acord cu studentul CTSM
Conf. dr. ing. Călin-Octavian Micloşină Optimizarea tehnologiei asistate în fabricația pe MUCN a unei roți dințate (Obs.: colaborare cu Reşiţa Reductoare & Regenerabile S.A.) CTSM
Ş. l. dr. ing. Zoltan Iosif Korka Contribuții la investigarea analitică și experimentală a dinamicii procesului de găurire CTSM
Ș. l. dr. ing. Daniel Gheorghe Vela Contribuții la proiectarea constructiv funcțională a unui reductor armonic CTSM
Ș. l. dr. ing. Vasile Iancu De comun acord cu studentul CTSM
Ș. l. dr. ing. Relu Ciubotariu Temă stabilită de comun acord cu masterandul CTSM
Ș. l. dr. ing. Lenuța Cîndea Concepția și testarea unui minirobot de urmărire a unui traseu tehnologic de sudare CTSM
Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA Sistem de încălzire hibrid a unei locuințe izolate EM
Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA Temă la propunerea studentului absolvent EM
Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL Aplicații Open Source în achiziția și prelucrarea semnalelor EM
Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL Aplicații ale pilei de combustie în mobilitatea electrică EM
Conf. univ. dr. ing. Mihaela MOLNAR Temă propusă de student cu acordul coordonatorului științific și cu avizul coordonatorului programului de studii EM
Conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian MICLOŞINĂ Conducerea unui modul al unui robot industrial (Obs.: cu realizare practică) EM
Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI Analiza indicatorilor de calitate ai iluminatului artificial de la sala de sport Moroasa EM
Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI Studiul sistemului de control al tracțiunii utilizând standul UniTrain EM
Ș. l. dr. Cornel HAȚIEGAN Studiul unei case inteligente folosind tehnologii moderne de monitorizare EM
Ş. l. dr. ing. Ion Cornel MITULEŢU Sursa de comutație controlată de microcontroler EM
Ş. l. dr. ing. Ion Cornel MITULEŢU Temă stabilită după consultarea studentului EM
Ș. l. dr. ing. Ana-Maria BUDAI Temă la propunerea studentului cu acordul cadrului didactic și cu avizul coordonatorului programului de studii EM
Prof. dr. ing. Dorian Nedelcu Simulări numerice de curgere a fluidelor prin componente mecanice IM
Prof. dr. ing. Sava Ianici Proiectarea constructiv-tehnologică a plăcii de formare a unei matriţe de la o maşina de injectat masa plastică IM
Conf. dr. ing. Călin- Octavian Micloșină Stand experimental cu acţionare hidraulică (Obs.: cu realizare practică) IM
Ș. l. dr. ing. Zoltan Korza Proiectarea și construcția unui stand experimental pentru vibrodiagnoza unei transmisii prin curea IM
Ş. l. dr. ing. Lenuţa Cîndea Proiectarea unui dispozitiv de fixare în constructie sudată. IM
Ş. l. dr. ing. Vasile Cojocaru Proiectarea unui dispozitiv de fixare a epruvetei pentru determinarea proprietăților la încovoiere ale materialelor plastice, pe mașina MultiTest dV 2.5 IM
Ş. l. dr. ing. Daniel Gheorghe Vela Proiectarea angrenajului din componența unui redactor naval SV-450-C-01 (Obs.: colaborare cu Reşiţa Reductoare & Regenerabile S.A.) IM
Ş. l. dr. ing. Costel Relu Ciubotariu Cercetări asupra suprafețelor obținute prin topirea selectivă cu laser IM
Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA Sistem de recepție în zonă cu semnal slab INF-IND
Conf. univ. dr. ing. Mihaela MOLNAR Temă propusă de student cu acordul coordonatorului științific și cu avizul coordonatorului programului de studii INF-IND
Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL Transport și emisie TV digitală DVBT2 INF-IND
Ş. l. dr. ing. Cornelia Victoria ANGHEL DRUGĂRIN Temă stabilită de comun acord cu studentul INF-IND
Ş. l. dr. ing. Mihaela-Dorica STROIA Platforma informatica pentru managementul unei instituții de învățământ INF-IND
Ş. l. dr. ing. Mihaela-Dorica STROIA Realizarea osciloscopului digital cu ajutorul unui microcontroler INF-IND
Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI Studiul funcționării motorului sincron utilizând standul UniTrain. INF-IND
Ş. l. dr. ing. Ion Cornel MITULEŢU Comunicarea datelor prin WiFi INF-IND
Ş. l. dr. ing. Ion Cornel MITULEŢU Temă stabilită după consultarea studentului INF-IND
Lect. univ. dr. Andrea Amalia MINDA Stabilirea puterilor optime de compensare în nodurile unei reţele electrice aparţinând unui sistem zonal, abordată ca o problema de optimizare INF-IND
Lect. univ. dr. Andrea Amalia MINDA Programarea funcţionării pe termen scurt a centralelor termoelectrice şi hidroelectrice dintr-o zonă de sistem INF-IND
Ș. l. dr. ing. Olga-Ioana AMARIEI Utilizarea tehnologiei CAD-CAE în ciclul de proiectare al produsului….( se definitivează după discuția cu studentul) INF-IND
Lect. univ. dr. Ioan HĂLĂLAE Simularea transformatei Laplace și aplicații în inginerie INF-IND
Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA Studiu pentru realizarea unei case inteligente SEA
Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA Temă la propunerea studentului absolvent SEA
Prof. univ. dr. ing. Dorian NEDELCU Cercetări privind flambajul componentelor mecanice SEA
Prof. univ. dr. ing. Nicoleta GILLICH Studiu privind analiza calităţii energiei electrice în sisteme electroenergetice. SEA
Prof. univ. dr. ing. Nicoleta GILLICH Tema la propunerea masteranzilor SEA
Prof. univ. dr. ing., ec. Codruța Oana HAMAT Temă stabilită de comun acord cu masterandul SEA
Conf. univ. dr. ing. Cristian CHIONCEL Criterii de performanță în sistemele de producție a energiei regenerabile SEA
Conf. univ. dr .ing. Cristian CHIONCEL Temă stabilită de comun acord cu masterandul SEA
Ș. l. dr. ing habilit. Zoltan- Iosif KORKA Contribuții la investigarea indicatorilor de condiție utilizați în vibrodiagnoza transmisiilor cu roți dințate, SEA
Ș. l. dr. ing. Cornelia ANGHEL-DRUGĂRIN Temă stabilită de comun acord cu studentul SEA
Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI Temă la propunerea studentului și cu acordul coordonatorului de program SEA
Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI Temă la propunerea studentului și cu acordul coordonatorului de program SEA
Ș. l. dr. ing. Mihaela Dorica STROIA Sisteme inteligente utilizate pentru protectia locuintelor SEA
Ș. l. dr. ing. Mihaela Dorica STROIA Sistem inteligent pentru realizarea semaforizarii, conform cadrului legislativ SEA
Ş. l. dr. ing. Cornel HAŢIEGAN Studiul difracției și interferenței utilizând diferite surse de lumină. SEA
Ş. l. dr. ing. Cornel HAŢIEGAN Temă la propunerea studentului și cu acordul coordonatorului de program SEA

Anunț alegeri Senat UBB

ALEGERI (MOD SCRUTIN) 26.11.2020
INTERVAL ORAR 12:00 – 16:00

DEPUNERE DOSAR – format t ipăr it
DATA 17 – 18.11.2020
INTERVAL ORAR 10:00 – 12:00
LOCAȚIA SECRETARIAT FACULTATE

sau

DEPUNERE DOSAR – format electronic
DATA până la data de 18.11.2020, ora 12:00
ADRESA EMAIL magdalena.adelmann@ubbcluj.ro

Regulament alegeri FI aprobat CF