Cadrele didactice ale Departamentului de Științe Inginerești [DSI]

Discipline predate: Ştiinţa materialelor; Ingineria suprafeţelor; Tratamente termice.

Domenii de expertiză: Analize structurale, Expertize metalografice.

Gilbert-Rainer Gillich este profesor în domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Mecanică şi Ingineria Materialelor al Facultății de Inginerie și Management din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Preocupările profesorului Gillich în domeniul cercetării au ca punct central caracterizarea comportamentului dinamic al structurilor sub acţiunea solicitărilor impulsive sau continue. Cercetările vizează:
– dezvoltarea de tehnici de control nedistructiv bazate pe analiza semnalelor de vibraţii;
– monitorizarea structurilor inginereşti în scopul detectării timpurii a defectelor şi predicţia duratei de viaţă;
– izolarea zgomotului şi vibraţiilor, inclusiv a celor provenite din acţiuni seismice;
– procesarea avansată a semnalelor;
– dezvoltarea de sisteme autonome de control nedistructiv.

Profesorul Gilbert-Rainer Gillich este conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică din anul 2007. În cadrul acestei activităţi a dezvoltat Centrul de Vibrodiagnoză, spre care doreşte să atragă cât mai mulţi studenţi doctoranzi.

WOS – Author identifier: C-6438-2011

Scopus – Author ID: 18434319400

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Gillich Nicoleta este profesor în domeniul Ingineriei Electrice în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică al Facultăţii de Inginerie şi Management din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul universităţii şi prin contractele cu mediul economic vizează următoarele direcţii:
– modelarea sistemelor electroenergetice;
– analiza fiabilităţii sistemelor electroenergetice;
– prelucrarea datelor experimentale.

WOS – Author Identifier: P-8137-2014

Scopus – Author ID: 26656689900

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Discipline predate: Prelucrări prin aşchiere si scule aşchietoare; Bazele managementului; Managementul strategic; Managementul calităţii; Managementul calităţii totale.

Domenii de expertiză: Inginerie mecanică; Inginerie şi management.

Discipline predate: Mecanisme; Organe de maşini; Ingineria sistemelor mecanice; Proiectarea transmisiilor neconvenţionale; Testarea şi diagnosticarea sistemelor mecanice.

Domenii de expertiză: Proiectarea şi construcţia mecanismelor; Proiectarea şi construcţia organelor de maşini; Proiectarea, construcţia şi testarea sistemelor mecanice; Proiectarea, testarea şi diagnosticarea transmisiilor mecanice.

Dorian Nedelcu este profesor în domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Mecanică şi Ingineria Materialelor al Facultății de Inginerie și Management din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Preocupările profesorului Dorian Nedelcu în domeniul cercetării sunt axate pe mai multe direcţii:
– cercetări în domeniul maşinilor hidraulice;
– simulări numerice în domeniul fluidelor (SolidWorks Flow Simulation);
– calcule de rezistenţă în inginerie mecanică prin metoda elementului finit (SolidWorks Simulation);
– proiectare asistată de calculator în inginerie mecanică (SolidWorks, Autodesk Inventor, AutoCAD, Microstation;
– prototipare rapidă (Rapid Prototyping) şi inginerie inversă (Reverse Engineering).

Profesorul univ. dr. ing. Dorian NEDELCU este conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică din anul 2009.

În anul 2011, prin proiectul transfrontalier „CENTER FOR NUMERICAL SIMULATION AND DIGITAL/RAPID PROTOTYPING”, a înfiinţat „CENTRUL PENTRU SIMULĂRI NUMERICE ŞI PROTOTIPARE”

WOS – Author identifier / ResearcherID: A-3786-2015

ORCID number: 0000-0002-4927-1042

Scopus – Author ID: 24366917300

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Aplicații 3D de proiectare asistată de calculator

Discipline predate: Dispozitive electronice; Circuite electronice; Electronică digitală; Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice; Convertoare statice; Sisteme de achiziţie şi prelucrare date; Microprocesoare şi microcontrolere.
Domenii de expertiză: Electronică analogică şi digitală; Convertoare statice; Sisteme de achiziţie şi prelucrare date; Energii neconvenţionale.

Cristian-Paul Chioncel este cadru didactic în domeniul Ingineriei Electrice în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică și Informatică al Facultății de Inginerie și Management din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.

Preocupările conferențiarului Chioncel în domeniul cercetării sunt focusate pe domeniul energiilor regenenerabile și al prelucrării semnalelor. Cercetările vizează:
– monitorizarea și analiza potențialului eolian utilizând metode și tehnici specifice;
– analiza performanțelor sistemelor solar fotovoltaice insulare și conectate la rețea;
– dezvoltarea de algoritmi de comandă și control în vederea funcționării centralelor electrice eoliene (CEE) în punctul de putere maxim (MPP);
– procesarea avansată a semnalelor.

WOS – Author identifier: D-4345-2014

Scopus – Author ID: 16309201300

Google Scholarlink

Călin-Octavian Micloşină este conferenţiar universitar în domeniul Inginerie Mecanică, în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică şi Management, Facultatea de Inginerie și Management, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Domenii de competenţă:
– modelarea geometrică şi simularea funcţionării sistemelor mecanice;
– proiectarea tehnologică asistată de calculator a componentelor mecanice;
– estimări de durată de viaţă a componentelor mecanice pe baza analizei prin metoda elementelor finite;
– dezvoltări privind sistemul mecanic şi sistemul de acţionare ale roboţilor cu topologie serială şi cu topologie paralelă;
– programarea roboţilor industriali.

WOS – Author identifier: B-9867-2013

Scopus – Author ID: 36666987600

Google Scholar – link

ResearchGatelink

Mihaela Molnar este cadru didactic în domeniul Ingineriei Electrice în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică al Facultății de Inginerie şi Management din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Preocupările conf. univ. dr. ing. Mihaela Molnar în domeniul cercetării se concentrează pe studiul câmpului electromagnetic, reglarea şi optimizarea proceselor.

Cercetarea vizează:
– analiza comportamentului dinamic al sistemelor electromecanice sub acţiunea solicitărilor compuse în procesul de exploatare;
– achiziţia de date din cadrul proceselor;
– reglarea proceselor;
– optimizarea proceselor.

WOS – Author identifier / ResearcherID: A-2207-2015

Scopus – Author ID: 35111699400

Google Scholarlink

Discipline predate: Bazele managementului; Prelucrarea datelor; Managementul producției; Managementul calității; Cercetări operaționale; Modelare și simulare; Economia întreprinderii.

Domenii de expertiză: Managementul producției; Cercetări operaționale; Simularea fluxurilor de producție.

Discipline predate: Programarea Calculatoarelor şi Limbaje de programare; Metode numerice; Programare pe obiecte; Programare concurentă; Sisteme de operare; Reţele de calculatoare; Prelucrarea datelor in sisteme informatice economice; Informatică aplicată; Instruire asistată pe calculator.

Domenii de expertiză: Programare C/C++; Algoritmi si structuri de calcul in metode numerice; Sisteme de operare UNIX / Linux; Administrare reţele de calculatoare; WinQSB; Aplicaţii Microsoft Office (Word, Excel).

Ana-Maria Budai este cadru didactic în domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Mecanică şi Ingineria Materialelor al Facultății de Inginerie și Management din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Preocupările Ş. l. univ. dr. ing. Ana-Maria Budai în domeniul cercetării se concentrează pe comportamentul dinamic al sistemelor mecanice şi pe optimizarea proceselor tehnologice. Cercetarea vizează:
– analiza comportamentului dinamic al sistemelor mecanice sub acţiunea solicitărilor compuse în procesul de exploatare;
– studiul comportării la oboseală a componentelor sistemelor mecanice în urma solicitării cu sarcini statice, dinamice sau variabile;
– optimizarea proceselor tehnologice.

WOS – Author identifier: A-1876-2015

Scopus – Author ID: 39962212400

Google Scholarlink

Discipline predate: Studiul materialelor; Ingineria suprafeţelor; Metode moderne de analiză structurală; Procesarea avansată a materialelor; Materiale compozite.

Domenii de expertiză: Analiza şi selecţia optimă a materialelor şi a tehnologiei de procesare a acestora; Caracterizarea materialelor metalice cu ajutorul echipamentelor moderne de analiză a structurii; Îmbunătăţirea suprafeţelor metalice pentru diverse domenii de activitate; Efectuarea încercărilor mecanice pentru determinarea proprietăţilor materialelor; Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale; Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru şi a termenelor de realizare.

Lenuţa Cîndea este şef lucrări/lector universitar în Domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Mecanică şi Ingineria Materialelor al Facultăţii de Inginerie şi Management din cadrul ,,Universităţii Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Preocupările doamnei Cîndea în domeniul cercetării au ca punct central modelarea şi simularea sistemelor mecanice, a câmpurilor termice a arcului electric de sudare şi în componentele de sudare, la sudarea cu arc electric. Cercetările vizează:
– metode de optimizare a proceselor mecanice;
– inovare de produse şi dezvoltarea unor metode de creativitate tehnică;
– simulări de procese în vederea optimizării anumitor fenomene;
– diagnosticare şi propunere de soluţii în vederea reducerii deformaţiilor pieselor sudate;
– studii de piaţă privind concepția, testarea pe piață a diferitelor produse, calcule privind stabilirea loturilor optime de produse sau trasee tehnologice parcurse de produse.

D-na Ş. l. dr. ing. Lenuţa Cîndea este doctor în domeniul Inginerie Mecanică din anul 2007.

WOS – Author identifier: A-3625-2015

Scopus – Author ID: 26538756400

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Vasile Cojocaru este cadru didactic în domeniul Ingineriei Mecanice la Departamentul de Mecanică și Ingineria Materialelor al Facultății de Inginerie și Management, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița.

Domenii de expertiză:
– calculul de rezistenţă în ingineria mecanică;
– proiectare asistată de calculator a sistemelor mecanice;
– calculul duratei de viață al sistemelor mecanice supuse la solicitări variabile;
– analiza sistemelor mecanice utilizând simulări numerice.

WOS – Author identifier: M-6224-2013

Scopus – Author ID: 39861063200

Google Scholarlink

Research Gatelink

Discipline predate: Fizică; Teoria câmpului electromagnetic; Teoria circuitelor electrice; Electrotehnică; Senzori şi traductoare; Sisteme de măsurare şi instrumentaţie; Electronică şi automatizări.

Domenii de expertiză: Fizică; Mecanică; Vibraţii; Teoria câmpului electromagnetic; Teoria circuitelor electrice.

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

Discipline predate: Proiectarea structurilor metalice; Izolarea seismică a structurilor.

Domenii de expertiză: Construcţia şi proiectarea structurilor; Mecanică, construcţia şi proiectarea structurilor II; Vibraţiile maşinilor şi utilajelor; Aparate şi măsurări în ingineria mecanică II; Proiectarea tehnologică asistată de calculator Bazele proiectării asistate de calculator; Proiectarea constructivă asistată de calculator (CAD); Evaluarea integrităţii structurilor mecanice.

Discipline predate: Elemente de inginerie mecanică; Ingineria sistemelor mecanice; Geometrie descriptivă şi desen tehnic; Desen tehnic şi infografică; Fiabilitate şi diagnoză; Utilaje şi instalaţii metalurgice; Prelucrarea plastică a materialelor.

Domenii de expertiză: Proiectarea şi construcţia mecanismelor şi organelor de maşini; Proiectarea, construcţia şi testarea sistemelor mecanice; Transmisiile mecanice clasice şi neconvenţionale.

Cadru didactic în domeniul Ingineriei Mecanice la Departamentul de Mecanică și Ingineria Materialelor al Facultății de Inginerie și Management, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița.

Conducător de doctorat în cadrul şcolii doctorale Inginerie Mecanică.

Domenii de expertiză:
– diagnoza vibro-acustică a transmisiilor mecanice;
– fiabilitatea transmisiilor mecanice;
– proiectare asistată de calculator a sistemelor mecanice;
– programarea echipamentelor cu comandă numerică.

WOS – Author identifier:

Scopus – Author ID: 56472735600

Google Scholarlink

Research Gatelink

Discipline predate: Analiză Matematică, Matematici asistate de calculator, Ecuaţiile Fizicii Matematice, Matematici Speciale, Algebră liniară, Geometrie Analitică şi Diferenţială, Modelare şi Simulare, Modelarea şi Simularea Proceselor Industriale, Matematică, Metodica predării activităţilor matematice, Metodica predării aritmeticii.

Domenii de expertiză: Matematică, fizică şi digitale; Analiză matematică reală şi complexă; Modelare matematică; Algebră liniară; Geometrie analitică şi diferenţială; Ecuaţiile fizicii matematice; Modelare şi simulare; Metodica predării matematicii.

Discipline predate: Materiale electrotehnice; Tehnologia fabricaţiei materialelor electromecanice; Teoria sistemelor şi reglaj automat; Utilaje electromecanice; Microprocesoare şi microcontrolere; Sisteme multiprocesor.

Domenii de expertiză: Capacitatea de încărcare a angrenajelor fluoropolimerizate; Analiza teoretică a vibraţiilor; Simularea şi analiza numerică a vibraţiilor (LabView, MathLab); Modelare şi simulare în SolidWorks; Modelare 2D şi 3D în AutoCAD; Proiectarea instalaţiilor electrice de curenţi tari şi slabi; Proiectarea instalaţiilor electrice de protecţie la incendiu, antiefracţie şi supraveghere; Proiectarea instalaţiilor VDI; Proiecatarea şi realizarea instalaţiilor de automatizare; Proiectarea, realizarea, testarea şi mentenanţa circuitelor electronice analogice şi digitale; Programare microcontrolere; Proiectare şi realizare sisteme cu microcontrolere; Programare automate programabile industriale; Programare convertizoare de frecvenţă; Instalare, operare şi mentenanţă sisteme de operare Windows.

Elisabeta Spunei este cadru didactic în domeniul Ingineriei Electrice la Departamentul de Inginerie Electrică și Informatică al Facultății de Inginerie și Management, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița.

Domenii de expertiză:
• proiectare asistată de calculator a mașinilor electrice;
• proiectarea asistată de calculator a instalaţiilor de iluminat;
• analiza comportamentului staționar și dinamic al maşinilor electrice;
• diagnoza instalaţiilor de siguranţa circulaţiei;
• analiza performanțelor sistemelor de iluminat interior și exterior.

WOS Author identifier: P-7012-2014

Scopus – Author ID: 55576576900

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

Discipline predate: Dispozitive Tehnologice; Mecanisme; Organe de maşini.

Domenii de expertiză: Tehnologia construcţiilor de maşini.