Gillich Nicoleta este profesor în domeniul Ingineriei Electrice în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică al Facultăţii de Inginerie şi Management din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul universităţii şi prin contractele cu mediul economic vizează următoarele direcţii:
– modelarea sistemelor electroenergetice;
– analiza fiabilităţii sistemelor electroenergetice;
– prelucrarea datelor experimentale.

WOS – Author Identifier: P-8137-2014

Scopus – Author ID: 26656689900

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Discipline predate: Dispozitive electronice; Circuite electronice; Electronică digitală; Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice; Convertoare statice; Sisteme de achiziţie şi prelucrare date; Microprocesoare şi microcontrolere.

Domenii de expertiză: Electronică analogică şi digitală; Convertoare statice; Sisteme de achiziţie şi prelucrare date; Energii neconvenţionale.

Cristian-Paul Chioncel este cadru didactic în domeniul Ingineriei Electrice în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică și Informatică al Facultății de Inginerie și Management din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.

Preocupările conferențiarului Chioncel în domeniul cercetării sunt focusate pe domeniul energiilor regenenerabile și al prelucrării semnalelor. Cercetările vizează:
– monitorizarea și analiza potențialului eolian utilizând metode și tehnici specifice;
– analiza performanțelor sistemelor solar fotovoltaice insulare și conectate la rețea;
– dezvoltarea de algoritmi de comandă și control în vederea funcționării centralelor electrice eoliene (CEE) în punctul de putere maxim (MPP);
– procesarea avansată a semnalelor.

WOS – Author identifier: D-4345-2014

Scopus – Author ID: 16309201300

Google Scholarlink

Mihaela Molnar este cadru didactic în domeniul Ingineriei Electrice în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică al Facultății de Inginerie şi Management din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Preocupările conf. univ. dr. ing. Mihaela Molnar în domeniul cercetării se concentrează pe studiul câmpului electromagnetic, reglarea şi optimizarea proceselor.

Cercetarea vizează:
– analiza comportamentului dinamic al sistemelor electromecanice sub acţiunea solicitărilor compuse în procesul de exploatare;
– achiziţia de date din cadrul proceselor;
– reglarea proceselor;
– optimizarea proceselor.

WOS – Author identifier / ResearcherID: A-2207-2015

Scopus – Author ID: 35111699400

Google Scholarlink

Discipline predate: Bazele managementului; Prelucrarea datelor; Managementul producției; Managementul calității; Cercetări operaționale; Modelare și simulare; Economia întreprinderii.

Domenii de expertiză: Managementul producției; Cercetări operaționale; Simularea fluxurilor de producție.

Discipline predate: Programarea Calculatoarelor şi Limbaje de programare; Metode numerice; Programare pe obiecte; Programare concurentă; Sisteme de operare; Reţele de calculatoare; Prelucrarea datelor in sisteme informatice economice; Informatică aplicată; Instruire asistată pe calculator.

Domenii de expertiză: Programare C/C++; Algoritmi si structuri de calcul in metode numerice; Sisteme de operare UNIX / Linux; Administrare reţele de calculatoare; WinQSB; Aplicaţii Microsoft Office (Word, Excel).

Discipline predate: Fizică; Teoria câmpului electromagnetic; Teoria circuitelor electrice; Electrotehnică; Senzori şi traductoare; Sisteme de măsurare şi instrumentaţie; Electronică şi automatizări.

Domenii de expertiză: Fizică; Mecanică; Vibraţii; Teoria câmpului electromagnetic; Teoria circuitelor electrice.

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

Discipline predate: Analiză Matematică, Matematici asistate de calculator, Ecuaţiile Fizicii Matematice, Matematici Speciale, Algebră liniară, Geometrie Analitică şi Diferenţială, Modelare şi Simulare, Modelarea şi Simularea Proceselor Industriale, Matematică, Metodica predării activităţilor matematice, Metodica predării aritmeticii.

Domenii de expertiză: Matematică, fizică şi digitale; Analiză matematică reală şi complexă; Modelare matematică; Algebră liniară; Geometrie analitică şi diferenţială; Ecuaţiile fizicii matematice; Modelare şi simulare; Metodica predării matematicii.

Discipline predate: Materiale electrotehnice; Tehnologia fabricaţiei materialelor electromecanice; Teoria sistemelor şi reglaj automat; Utilaje electromecanice; Microprocesoare şi microcontrolere; Sisteme multiprocesor.

Domenii de expertiză: Capacitatea de încărcare a angrenajelor fluoropolimerizate; Analiza teoretică a vibraţiilor; Simularea şi analiza numerică a vibraţiilor (LabView, MathLab); Modelare şi simulare în SolidWorks; Modelare 2D şi 3D în AutoCAD; Proiectarea instalaţiilor electrice de curenţi tari şi slabi; Proiectarea instalaţiilor electrice de protecţie la incendiu, antiefracţie şi supraveghere; Proiectarea instalaţiilor VDI; Proiecatarea şi realizarea instalaţiilor de automatizare; Proiectarea, realizarea, testarea şi mentenanţa circuitelor electronice analogice şi digitale; Programare microcontrolere; Proiectare şi realizare sisteme cu microcontrolere; Programare automate programabile industriale; Programare convertizoare de frecvenţă; Instalare, operare şi mentenanţă sisteme de operare Windows.

Elisabeta Spunei este cadru didactic în domeniul Ingineriei Electrice la Departamentul de Inginerie Electrică și Informatică al Facultății de Inginerie și Management, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița.

Domenii de expertiză:
• proiectare asistată de calculator a mașinilor electrice;
• proiectarea asistată de calculator a instalaţiilor de iluminat;
• analiza comportamentului staționar și dinamic al maşinilor electrice;
• diagnoza instalaţiilor de siguranţa circulaţiei;
• analiza performanțelor sistemelor de iluminat interior și exterior.

WOS Author identifier: P-7012-2014

Scopus – Author ID: 55576576900

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

Discipline predate: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare; Informatică aplicată; Mediu de programare vizuală; Baze de date; Sisteme dinamice cu evenimente discrete; Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice.

Domenii de expertiză: Inteligenţa artificială; Calcul paralel şi distribuit; Programare orientată pe obiecte; Data mining; Machine Learning.