Administrație Publică Reșița

Cadrele didactice / e-Mail

Discipline predate: Drepturile și libertăți fundamentale – AP; Drept European; Protecția internațională a drepturilor omului; Drepturile omului și strategii anti-discriminatorii; Legislatie școlară; Jurisprudența CEDO.
Domenii de expertiză: Interpretarea, corelarea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice drepturilor omului din perspectiva elementelor de extraneitate; Aplicarea teoriilor, metodologiilor şi paradigmelor dreptului intern şi internaţional; Capacitatea de a comunica raţionamentele ce au fundamentat interpretarea juridică în domeniul dreptului european şi internaţional.

Discipline predate: Bazele economiei; Economia firmelor; Marketing; Management; Comunicare managerială; Comunicare şi negociere în afaceri.

Domenii de expertiză: Competitivitate economică; Factorii de influenţă ai comportamentului consumatorului; Comunicare profesională; Aspecte privind managementul proiectelor.

Discipline predate: ROE; Integrare europeană; Protecţie juridică DO; Modele comparate ale admnistraţiei publice; Funcţia publică europeană; Administraţie publică în UE; Legislaţie pentru asistenţă socială; Jurisprudenţa CEDO; DO şi strategii antidiscriminatorii; Drept instituţional – parte generală; Drept şi administrarea afacerilor; Drept constituţional european; Drept parlamentar; Drept instituţional – parte specială; Protecţia internaţională a DO; Drept administrativ european; Raporturile persoanelor fizice din perspectiva elementului de extraneitate.

Domenii de expertiză: Drept administrativ; Protecţia juridică a drepturilor omului; Drept internaţional public; Drept instituţional european; Avocat specializat in litigii privind contenciosul administrativ, litigii de muncă, litigii privind achiziţiile publice, drept comercial; Expertiză in consultanţă juridică privind proiectele şi programele cu finanţare europeană; Expertiză in conducerea şi coordonarea instituţiilor publice descentralizate; Expertiză in managementul proiectelor destinate autorităţilor publice.

Discipline predate: Limba engleză; Istorie economică; Istoria pedagogiei.

Domenii de expertiză: Istoria antică a României; Istoria religiilor; Istorie locală; Limba engleză.

Discipline predate: Teoria generală a dreptului; Arhivistică şi documentaristică; Drept constituţional şi instituţii publice; Elemente de drept penal şi procedură penală; Introducere în ştiinţe sociale şi politice; Introducere în ştiinţe sociale şi politice; Managementul proiectelor; Managementul instituţiilor publice; Sistemul jurisdicţional al uniunii europene; Dreptul afacerilor; Drept comercial.

Domenii de expertiză: Drept Public; Ştiinţe Administrative.

Discipline predate: Introducere în istoria universală; Istoria construcţiei europene; Istoria economiei naţionale; Limba Engleză; Limba Germană; Istoria administraţiei publice.

Domenii de expertiză: Istorie (antică, medievală, modernă, contemporană); Limbi moderne (engleză, franceză, germană); Limbi clasice (latină); Traductologie (traduceri simultane); Comunicare inter şi transculturală; Cooperare inter şi transculturală.

Discipline predate: Introducere în ştiinţele social-politice; Drept civil; Drept civil: contracte şi succesiuni; Elemente de drept penal şi procedură penală; Drept civil: familia şi ocrotirea copilului; Politici publice şi politici sociale; Elemente de drept în asistenţa socială; Adopţie şi plasament familial; Elemente de planificare strategică; Dreptul afacerilor; Dreptul intern şi european al muncii.

Domenii de expertiză: Însuşirea fundamentelor privind trăsăturilor definitorii ale sistemului juridic; Cunoaşterea şi înţelegerea legislaţiei aferente domeniului; Explicarea noţiunilor şi termenilor specifici; Interpretarea legislaţiei aplicabile domeniului.

Toggle Content goes here

claudia.pau@ubbcluj.ro

diana.tanase@ubbcluj.ro

dan.stan@ubbcluj.ro

rusitn.ciasc@ubbcluj.ro

mihaela.martin@ubbcluj.ro

nicoleta.odina@ubbcluj.ro

cristian.rudolf@ubbcluj.ro

nicolae.sava@ubbcluj.ro

alina.stancovici@ubbcluj.ro

sofia.stoian@ubbcluj.ro

Burse

Teme lucrări de licență

Cadrul didactic coordonator Denumirea temei Programul de studii
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Noțiunea de tortură și de tratament inuman în conformitate cu prevederile Convenției europene a drepturilor omului și libertăților fundamentale AP-ID
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Dreptul persoanei la respectarea vieții private și de familie AP-ID
Conf. univ. dr. Dan  STAN Reguli de protocol in administrația publică centrala AP-ID
Conf. univ. dr. Dan  STAN Reguli de protocol si organizarea întâlnirilor in instituțiile Uniunii Europene AP-ID
Conf. univ. dr. Dan  STAN Procedura de alegere a autorităților administrației publice locale din România AP-ID
Lect. univ. dr. Nicoleta  ODINĂ Subiectele raportului juridic de drept administrativ AP-ID
Lect. univ. dr. Nicoleta  ODINĂ Natura juridică a drepturilor și libertăților fundamentale AP-ID
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Principii contemporane de organizare a administraţiei publice locale AP-ID
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Autorităţile locale deliberative şi autorităţile locale executive în România AP-ID
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Stiluri de leadership AP-ID
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Procesul decizional în management AP-ID
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea economică a unei națiuni AP-ID
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Firmele multinaționale și rolul lor în economia contemporană AP-ID
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Relațiile publice în instituțiile statului. Studiu de caz. AP-ID
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Euromarketingul și administrația publică. AP-ID
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Regimul totalitar comunist din România și legile sale fundamentale AP-ID
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Regimul democrat pluripartidist din țara noastră și legile sale fundamentale AP-ID
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Loviturile cauzatoare de moarte; AP-ID
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Rezerva succesorală. AP-ID
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Drepturile omului și discriminarea multiplă AP-IF
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Respectarea drepturilor omului și buna administrare AP-IF
Conf. univ. dr. Dan  STAN Reguli de protocol in administrația publică locală AP-IF
Conf. univ. dr. Dan  STAN Procedura organizării ședințelor de consiliu local si județean AP-IF
Conf. univ. dr. Dan  STAN Elaborarea, modificarea, anularea actelor administrative AP-IF
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Dezvoltarea durabilă – cerință imperativă a prezentului AP-IF
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Concurenţa în economia de piaţă. Studiu de caz. AP-IF
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Caracterele statului român și problema organizării administrative a teritoriului statului AP-IF
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Rolul politicianului în societate – unele aspecte privind legătura cu funcționarul public AP-IF
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Sistemul politic și biopolitica AP-IF
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Cetăţeanul şi cetăţenia – repere ale unui spaţiu democratic AP-IF
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Fuziunea şi divizarea ca procedee tehnico-juridice privind restructurarea societăţilor comerciale AP-IF
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Motivația în actul de management AP-IF
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Stiluri, metode și tehnici de management AP-IF
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Legile fundamentale ale spațiului românesc în perioada monarhiei constituționale, sec. XIX AP-IF
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Actul constituțional românesc în timpul monarhiei parlamentare, sec. XX AP-IF
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Rolul marketingului în administraţia publică. Studiu de caz. AP-IF
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Relațiile publice în administrația publică. Studiu de caz. AP-IF
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Comparație între legitima apărare și starea de necesitate; AP-IF
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Infracțiunile contra integrității corporale, puncte comune și diferențe; AP-IF
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Contractul de locațiune. AP-IF
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Codificarea normelor privind administratia publica AP-IF
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Legalitatea functiei publice AP-IF
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Cooperarea judiciară și polițienească în cadrul UE pentru combaterea rasismului și xenofobiei APE
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Protejarea drepturilor omului și a sănătății publice în combaterea pandemiei generată de COVID 19 APE
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale în perioada de pandemie APE
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Promovarea sănătății și drepturile pacientului APE
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Dreptul la libertate și la siguranța persoanei APE
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Promovarea și protejarea drepturilor omului prin mijloace contencioase și necontencioase APE
Prof. univ. dr. Claudia-Livia PAU Liberul acces al cetățenilor europeni la funcțiile publice din statele europene APE
Conf. univ. dr. Dan  STAN Înființarea, membrii și competențele Comitetului Regiunilor din cadrul Uniunii Europene APE
Conf. univ. dr. Dan  STAN Euroregiuni cu participarea autorităților sau colectivităților locale din  România APE
Conf. univ. dr. Dan  STAN Procedura in fața instanțelor de judecată a instanțelor Uniunii Europene APE
Conf. univ. dr. Dan  STAN Implementarea transparentei decizionale in administrația publică APE
Conf. univ. dr. Dan  STAN Conflictele de interese si incompatibilitățile in legislația națională si cea a Uniunii Europene APE
Conf. univ. dr. Dan  STAN Procedura de contestare și judecată in contenciosul administrativ APE
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Rolul clusterelor în dezvoltarea unei regiuni APE
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Serviciile și calitatea vieții APE
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Analiză comparativă privind piața muncii în Uniunea Europeană APE
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Hub-urile și dezvoltarea regională APE
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE Regiuni și regionalizare în România și Uniunea Europeană APE
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Politici și reglementari europene în domeniul biotehnologiilor. Politica agricolă comună și protecția mediului APE
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Protecția biodiversității. Legislația europeană în domeniu și aplicarea acesteia de către România APE
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Managementul deșeurilor solide și al deșeurilor periculoase. Legislația Uniunii Europene în domeniu APE
Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Reglementări privind schimbările climatice și refugiații climatici APE
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Elaborarea deciziilor în instituțiile publice europene APE
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Managementul calității în instituțiile europene APE
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Strategii de organizare în managementul internațional APE
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Etica în managementul public internațional APE
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Managerul moral în context internațional APE
Lect. univ. dr. Alina STANCOVICI Corporațiile și rolul acestora în spațiul european APE
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Promovarea prin Internet a instituției publice. Studiu de caz. APE
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Marketing online în administrația publică. Studiu de caz. APE
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Marketing public european. APE
Lect. univ. dr. Gabriel DINU Comunicarea online în administrația publică din România. APE
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Procedura în fața CJUE; APE
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Moneda euro: origine, evoluție, perspective; APE
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Tratatul de la Maastricht; APE
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Structura și rolul CJUE; APE
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Banca Central Europeană, rol și importanță; APE
Lect. univ. dr. Rustin CIASC Libertatea de comunicare în UE. APE
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Autoritățile administrative autonome centrale în România și în alte state europene APE
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Atribuțiile Președintelui României. Abordare comparativă cu alte state europene APE
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Actele Guvernului României. Analiză comparativă cu alte state europene APE
Lect. univ. dr. Nicolae SAVA Angajarea răspunderii Guvernului APE
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Un model european in administrația publică a Banatului de secol XIX, Alexandre Bonnaz, Episcop de Cenad. APE
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Procedura administrativă inchizitorială în literatura medievală APE
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Modificări administrative și militare romane și bizantine în spațiul proto- românesc APE
Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Societăți inițiatice și inițiative administrative în Banatul secolelor XIX și XX. APE
Conf. univ. dr. Mirela MINICĂ Impactul crizei actuale asupra mediului de afaceri european APE
Conf. univ. dr. Mirela MINICĂ Înființarea unei afaceri europene APE

Planuri de învățământ

Administraţie publică (AP)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2019-2020
matricea competenţelorAnexa 1 DPPD Nivelul I

Administraţie Publică Europeană (APE)
plan de învăţămânț valabil din anul univ. 2018-2019
matricea competenţelorAnexa 1 DPPD Nivelul II