Nr. 69 din 10.07.2020

Având în vedere: prevederile Art.16, alin. (7) din Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R 4.0-01); prevederile Art. 31 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile organizatorice şi funcţiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la nivelul IOSUD din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: M 4.1-02); Avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 09.07.2020; Adresa Consiliului de administraţie nr. 1124/09.07.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru alegerile în vederea ocupării locului vacant, pentru calitatea de membru conducător de doctorat, din Consiliul Şcolii Doctorale pentru perioada 2019-2023, prezentat în anexă.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat şi Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 68 din 26.06.2020

Având în vedere: propunerea Departamentului de Învăţământ la Distanţă nr. 60/24.06.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1049/24.06.2020; adresa Consiliului de administraţie al universităţii nr. 1054 din data de 24.06.2020; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 24.06.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modificarea structurii anului universitar 2019-2020 pentru Departamentul de Învăţământ la Distanţă, programul de studii Administraţie Publică privind susţinerea examenului de licenţă în perioada 16-17.07.2020.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Nr. 67 din 26.06.2020

Având în vedere: propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 391/24.06.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1050/24.06.2020; adresa Consiliului de administraţie al universităţii nr. 1054 din data de 24.06.2020; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 24.06.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modificarea conținutului rubricii privitoare la activitățile programate în intervalul 30.06.2020-05.07.2020 din Structura anului universitar 2019-2020 Studii universitare de licență, în următoarea formă:
– Sesiune de reexaminări şi măriri de note (aferentă sem. I şi II, doar pe baza cererilor depuse de studenţi, însoţite de chitanţele de plată a taxelor de reexaminare).
– Măriri de note (maxim două discipline, doar pe baza cererilor depuse de studenţi, însoţite de chitanţele de plată a taxelor de reexaminare).
Art. 2. Se aprobă modificarea conținutului rubricii privitoare la activitățile programate în intervalul 30.06.2020-05.07.2020 din Structura anului universitar 2019-2020 Studii universitare de master, în următoarea formă:
– Sesiune de reexaminări şi măriri de note (aferentă sem. I şi II, doar pe baza cererilor depuse de studenţi, însoţite de chitanţele de plată a taxelor de reexaminare).
– Măriri de note (maxim două discipline, doar pe baza cererilor depuse de studenţi, însoţite de chitanţele de plată a taxelor de reexaminare.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 66 din 18.06.2020

Având în vedere: Prevederile Art. 123, alin. (1) şi  alin. (2), Art. 194, alin. (1), (2) și (3) şi Art. 213, alin. (2), lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată; Art. 38, alin (2), lit. d) din Carta UEMR; Art. 3, alin. (3), din Legea Consorţiilor universitare nr. 287/2004; Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1/47 din data de 16.10.2019 şi Hotărârea Senatului universitar nr. 199 din data de 17.10.2019 privind iniţierea negocierilor în vedere fuziunii Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Adresa Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca înregistrată la Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, sub nr. 1020/15.06.2020 privind condiţiile fuziunii; Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1/34 din data de 17.06.2020 referitoare la avizarea favorabilă a fuziunii şi a condiţiilor de fuzionare prin absorbţie a Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa de către Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului exprimat electronic la data de 18.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă fuziunea prin absorbţie a Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa de către Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, conform condițiilor de fuziune, cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Fuziunea prin absorbție devine operațională începând cu anul universitar următor celui în care s-au finalizat procedurile legale de aprobare a acesteia.
Art. 3. La data aprobării fuziunii conform legii, cu consultarea și aprobarea tuturor forurilor competente, actele normative care reglementează înființarea și funcționarea Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, își încetează aplicabilitatea, potrivit cu art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2004 republicată.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, care va efectua în continuare demersurile necesare în vederea finalizării procesului de fuziune, precum şi la cunoştiinţa Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Nr. 65 din 11.06.2020

Având în vedere: Propunerea DPPD nr. 82/05.06.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 89/09.06.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul organizării şi desfăşurării examenului de finalizare a Programelor de formare psihopedagogică, Nivel I şi Nivel II pentru cursanţii din Postuniversitar, astfel:

Sesiunea iunie – iulie  2020

  1 29.06.2020 Înscriere la examenul de absolvire a Programului de formare psihopedagogică Nivel I PU, Nivel II PU pe bază de dosar
  2 30.06.2020 Examen de absolvire a Programului de formare psihopedagogică Nivel I PU, Nivel II PU
  3 30.06.2020 Afișare rezultate Nivel I PU, Nivel II PU / Depunere contestații
  4 01.07.2020 Soluţionare contestaţii Nivel I PU, Nivel II  PU / Afişare rezultate

Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Nr. 64 din 11.06.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 10.06.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii on-line în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat pentru anul universitar 2020-2021 (R71-01), Ediţia 1/revizia 0.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, facultăţilor, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Nr. 63 din 04.06.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 28.05.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Procedura operaţională privind elaborarea Raportului anual al activităţii de audit public intern (P.1.3-1), Ediția 1/revizia 0.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica procedura menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Biroului Audit Public Intern.

Nr. 62 din 04.06.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 28.05.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Procedura operaţională privind elaborarea Planului multianual/anual de audit public intern (P.1.3-0), Ediția 1/revizia 0.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica procedura menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Biroului Audit Public Intern.

Nr. 61 din 04.06.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 03.06.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Metodologia privind admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul 2020 (M4.1-01), Ediţia 4/revizia 5.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, DSD, Facultăţii de Inginerie şi Management, Directorului CEAC și Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 60 din 04.06.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 03.06.2020.     Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Procedura operaţională – Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ (P.4.0-0) , Ediţia 1/revizia 1.
Art.  2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica procedura menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, departamentelor, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.