Nr. 35 din 25.02.2019

Având în vedere: E-mailul intitulat „Analiza a programului EFS din Universitatea Eftimie Murgu Resita”,transmis de persoane necunoscute în data de 20.02.2019, ora 10:31 de pe adresa universitati100curate@gmail.com unui număr de 106 destinatari, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, ARACIS, universităţi, membri ai comunităţii academice reşiţene, trusturi media şi ziarişti; E-mailul intitulat „analiza programului EFS din Universitatea Eftimie Murgu din Resita”,transmis de persoane necunoscute în data de 24.02.2019, ora 16:38 de pe adresa universitatile101corecte@gmail.com unui număr de 116 destinatari, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, CNATDCU, universităţi, membri ai comunităţii academice reşiţene, trusturi media şi ziarişti; faptul că cele două E-mailuri lansează în spaţiul public documente interne ale Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi divulgă neautorizat date cu caracter personal, încălcând, cu bună ştiinţă, sub protecţia anonimatului, dreptul persoanelor fizice cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, drept fundamental, prevăzut în Art.8, alin.(1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi Art.16, alin.(1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; faptul că cele două E-mailuri conţin puncte de vedere care, cu intenţie, prin interpretări personale ale unor articole de lege şi reglementări aplicabile în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior, induc ideea neconformităţii sau chiar caracterului ilegal al unor activităţi desfăşurate în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, cu scopul evident de a aduce atingere imaginii acesteia; prevederile Art.1349 din Noul Cod Civil, cu privire la răspunderea civilă delictuală, respectiv:
“(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.
(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral”; prevederile Art. 6 – Comunitatea universitară, alin. (6) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, respectiv: „Universitatea protejează demnitatea umană şi profesională a membrilor comunităţii universitare”; prevederile Art.5, alin.(1), lit.b) din Contractul de management nr.168/29.07.2016 încheiat între Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi Rector;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Senatul universitar solicită Rectorului o informare asupra măsurilor întreprinse în vederea aflării identităţii autorilor celor două E-mailuri şi a tuturor persoanelor implicate în obţinerea ilicită şi transmiterea neautorizată în spaţiul public de documente ce conţin date cu caracter personal, cu scopul evident de a aduce atingere imaginii Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Nr. 34 din 25.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(1) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea Senatului UEMR nr. 294 din 17.02.2018 referitoare la angajarea domnului prof. univ. dr. ing. habilit. Marian GĂICEANU în calitate de cadru didactic universitar asociat invitat; Hotărârea Senatului Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi  nr. 5 din 05.02.2019 referitoare la acordul primit de domnul prof. univ. dr. ing. habilit. Marian Găiceanu de a desfăşura 28 ore în regim de plata cu ora la Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa; distanţa considerabilă între cele două universităţi;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă desfăşurarea modulară a celor 28 de ore de curs la disciplina Sisteme Electromecanice Moderne cu studenţii din anul I master, specializarea Sisteme Electromecanice Avansate.
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică.

Nr. 33 din 25.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.15, alin.(1) din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (R 25); solicitarea domnului Chioncel Petru înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 47/25.02.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogare de medie în vederea participării la concursul pentru desfăşurarea, în regim de plata cu ora, a unor activităţi didactice cuprinse în posturile vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică, în anul universitar 2018-2019, pentru Chioncel Petru.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Resurse Umane.

Nr. 32 din 25.02.2019

Având în vedere: dispoziţiile art. 38, alin. (2), lit. h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Resurse de Informare şi Documentare (R30), Ediţia 3/revizia 2.
Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii şi îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi facultăţilor.

Nr. 31 din 25.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.306, alin.(3), lit.b) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.45, alin.(3), lit.b) din Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul Comisiei de Etică pe anul 2018.
Art.2. Raportul menţionat la Art.1 se va publica pe pagina Web a universităţii.
Art.3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Preşedintelui Comisiei de Etică Universitară şi Biroului TIC.

Nr. 30 din 25.02.2019

Având în vedere: prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.5, alin.(1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3); adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 159/18.02.2017, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 33/18.02.2019, privind nominalizarea doamnei asist. univ. dr. Andreea-Mihaela Zgardan pentru a reprezenta facultatea în Biroul Electoral al Universităţii, ca urmare a demisiei doamnei conf. univ. dr. Mirela Minică;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea componenţei Biroului electoral al universităţii, după cum urmează:

Nr. crt. Nume şi prenume Calitate
1. Conf. univ. dr. ing. Tudorel ENE Reprezentant FIM
2. Asist. univ. dr. Andreea-Mihaela ZGARDAN Reprezentant FSE
3. Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Reprezentant FSS
4. Florin POMOJA Reprezentant Departament TIC
5. Jr. Gabriel DRAGOŞ Consilier juridic al universităţii
6. Laurenţiu FURDUI Reprezentant Departament Resurse Umane
7. Stud. Alexandra Butcovanová Reprezentant al Ligii studenţilor

Art. 2. La prima şedinţă, membrii desemnaţi în Biroul electoral al universităţii vor alege din rândul lor, prin vot secret, preşedintele Biroului electoral al universităţii şi adjunctul acestuia.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi membrilor Biroului electoral al universităţii.

Nr. 29 din 25.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); Adresa nr. 441/21.02.2019 a Consiliului de administraţie privind propunerea Calendarului de alegeri pentru ocuparea unor posturi vacante în structurile de conducere;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa următoarele funcţii, pentru perioada 2019-2020: Director al Departamentului de Inginerie şi Electrică şi Informatică;
Art. 2. Calendarul va deveni Anexa 1.29 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi va fi publicat pe pagina Web a universităţii, la Secţiunea „Concursuri”- „Alegeri”, împreună cu formularele tipizate.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, în vederea informării cadrelor didactice, Biroului pentru Asigurarea Calităţii, Biroului TIC, precum şi Biroului electoral al universităţii şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, în vederea asigurării măsurilor organizatorice necesare.

Nr. 28 din 25.02.2019

Având în vedere: dispoziţiile art. 38, alin. (2), lit. h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 08.02.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2019, a hotărât:
Art.1.Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi a activităţii de cercetare postdoctorală în Şcoala Doctorală de Inginerie (R4.2-01), Ediţia 2/revizia 3.
Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii şi îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi DepartamentuluiŞcoală Doctorală de Inginerie.

Nr. 27 din 25.02.2019

Având în vedere: dispoziţiile art. 38, alin. (2), lit. h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 08.02.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul instituțional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R4.0-01), Ediţia 2/revizia 3.
Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii şi îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi DepartamentuluiŞcoală Doctorală de Inginerie.

Nr. 26 din 25.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(2), lit.l din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.l din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; rezultatul concursurilor pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului nr. 28 de lector universitar din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale; Raportul Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane nr. 2/21.02.2019 asupra modului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului nr. 28 de lector universitar din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale;

Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă rezultatul concursului organizat de Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului nr.28 din Statul de funcții al DTSS pentru anul universitar 2018-2019, semestrul I, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului admis Facultatea/ Departamentul Postul/poziţia în Statul de funcţii Discipline
1   Roxana-Emanuela Ghiţescu FSS / DTSS Lector universitar,  poz. 28 Bazele jocului de volei Metodica predării voleiului în şcoală Bazele dansului sportiv Kinesiologie

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziei de încadrare, Biroului Resurse Umane şi Facultăţii de Ştiinţe Sociale.