Nr. 125 din 11.07.2019

Având în vedere:

· prevederile Art.38, alin.(2), lit.mm din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;

· avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 10.07.2019;

Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.07.2019, a hotărât:

Art. 1. Se aprobă Structura anului universitar 2019-2020, pentru studii universitare de licenţă, respectiv studii universitare de master la Facultatea de Ştiinţe Sociale.

Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Nr. 124 din 11.07.2019

Având în vedere:

· Hotărârea nr. 1/32 a Consiliului de administraţie din data de 10.07.2019;

· prevederile Art.38, alin.(2), lit.u din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;

Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.07.2019, a hotărât:

Art.1. Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii din anii terminali ai programelor de studii universitare gestionate de către Facultatea de Ştiinţe Economice, în perioada 16.07.2019 – 17.07.2019.

Art.2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice în data de 15.07.2019.

Art.3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.

Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare

Nr. 123 din 04.07.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1145/12.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.161/13.06.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.pp din Carta Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge propunerea Consiliului de administrație privind numărul minim de candidaţi admişi pentru ca un program de studii universitare de licență și respectiv masterat să poată fi organizat în anul universitar 2019-2020.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR.

Nr. 122 din 04.07.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 418/13.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 164/13.06.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.u din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art.1. Începând cu anul universitar 2019-2020, recuperarea activităţilor aplicative, aferente disciplinelor la care se susţin examene de diferenţă, se face fără plata taxelor de recuperare.
Art.2. Având în vedere prevederile Art.1, în anul universitar 2019-2020, în UEMR se vor practica următoarele taxe:

[vezi aici]

Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, Ligii studenţilor şi Departamentului TIC în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.

Nr. 121 din 04.07.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 495/04.07.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 192/04.07.2019; prevederile Art.213, alin.(2), lit.h. din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.h. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art.1 Se aprobă derogarea de la termenele limită prevăzute de:
Art.49 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă în UEMR (Cod: R10);
Art.50 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master în UEMR (Cod: R11);
Art.6, alin.(2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi de masterat (R72);
în sensul în care, pentru anul universitar curent, data limită de depunere la secretariatul departamentului a cererilor de atribuire a lucrărilor de finalizare a studiilor şi respectiv de modificare a temei lucrării de finalizare a studiilor devine data de 11.07.2019.
Art.2. Se aprobă derogarea de la termenele limită prevăzute de:
Art.49 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă în UEMR (Cod: R10);
Art.50 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master în UEMR (Cod: R11);
Art.6, alin.(2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi de masterat (R72);
în sensul în care, termenul limită de aprobare de către Consiliul Facultăţii de Inginerie şi Management a situaţiei finale a temelor lucrărilor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2018-2019 şi a propunerilor de teme pentru proiectele de diplomă/lucrările de disertaţie pentru anul universitar 2019-2020 devine data de 11.07.2019.
Art.3. Cererile de înscriere la examenul de diplomă/disertaţie, depuse de studenţii Facultăţii de Inginerie şi Management în perioada prevăzută în Structura anului universitar 2018-2019, îşi menţin valabilitatea, în condiţiile aprobării de către Consiliul FIM a situaţiei finale a temelor lucrărilor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2018-2019.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultății de Inginerie şi Management, Departamentului de Inginerie Mecanică şi Management şi Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică.

Nr. 120 din 04.07.2019

Având în vedere: solicitarea doamnei Lavinia Popp, privind desfășurarea de activități didactice, în calitate de conducător de doctorat, în cadrul Școlii doctorale de Sociologie, Filozofie și Științe Politice din cadrul Universității de Vest din Timișoara; faptul că, la ora actuală, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa nu are Şcoală doctorală proprie în domeniul Sociologie; prevederile Art.288, alin.(3) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2018-2019, doamna conf. univ. dr. Lavinia Popp, cadru didactic titular la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universității ,,Eftimie Murgu” din Reșița poate desfășura activităţi didactice şi de cercetare, în calitate de conducător de doctorat în domeniul Sociologie, în cadrul Şcolii doctorale de Sociologie, Filozofie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR,Facultății de Ştiinţe Sociale, Serviciului Resurse Umane și doamnei conf. univ. dr. Lavinia Popp.

Nr. 119 din 04.07.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 4/31 a Consiliului de administraţie din data de 03.07.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art.1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii programului de studii universitare de masterat Administraţie publică europeană, în perioada 08.07.2019 – 10.07.2019.
Art.2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în ziua de 08.07.2019.
Art.3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Nr. 118 din 04.07.219

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr. 94 din 23.05.2019; Hotărârea Senatului nr. 111 din 20.06.2019; adresa domnului prof. univ. dr. Constantin-Viorel Câmpian, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.174/26.06.2019; prevederile Art.12 din Legea nr.288 din 24 iunie 2004, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă susţinerea tezei de doctorat de către studentul doctorand ing. Cosmin Ursoniu în cursul anului 2019, în termen de maximum patru ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat.
Art.2. Prezenta anulează Hotărârea Senatului nr.111 din 20.06.2019.Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 117 din 04.07.2019

Având în vedere: propunerea Consiliului de administraţie nr. 1290/03.07.2019, privind componenţa Comisiei de etică universitară din UEMR; prevederile Art.45, alin.(2) din Codul de Etică şi deontologie profesională al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R77); prevederile Art.11 din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se avizează componenţa Comisiei de etică universitară din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:

Nr. crt. Nume şi prenume Poziţia Calitatea
1. Conf. univ. dr. Doina RADA preşedinte – reprezentant al FSE
2. Conf. univ. dr. Dan STAN membru – reprezentant al FSS
3. Conf. univ. dr. Diana TĂNASE membru – reprezentant al FSS
4. Lector univ. dr. Liliana GHERGHINA membru – reprezentant al FSE
5. Ş. l. dr. ing. Vasile COJOCARU membru – reprezentant al FIM
6. Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI membru – reprezentant al FIM
 7. Stud. Deian ARDELJAN membru – reprezentant al Ligii studenţilor
8. Stud. Florentina Larisa TUȚĂ membru – reprezentant al Ligii studenţilor
9. Ing. Camelia Alexandra TISMONARIU secretar – reprezentant personal didactic auxiliar şi administrativ din UEMR

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziilor de numire a noilor membri ai comisiei, preşedintelui comisiei, care o va face cunoscută membrilor comisiei şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.

Nr. 116 din 04.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.30, alin.(6) şi (7) din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 398/26.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1215/26.06.2019, privind componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de lector, poziţia 30 din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale, Facultatea de Ştiinţe Sociale; adresa Rectoratului nr.1225/26.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.175/27.06.2019; avizarea de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din data de 26.06.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului didactic vacant de lector, poziţia 30 din Statul de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, după cum urmează:
Postul de Lector –  poziţia 30
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR, în vederea emiterii Deciziei de numire a comisiilor de concurs şi Biroului Resurse Umane.