Nr. 79

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie al universităţii nr. 1210 din data de 22.07.2020; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.07.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modificarea structurii anului universitar 2019-2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru finalizarea studiilor universitare de licenţă, sesiunea septembrie 2020.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Nr. 78

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; hotărârea nr. 1/42 a Consiliului de administraţie din data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli sursa F – integral din venituri proprii pe anul 2020, rectificat 3, în forma propusă de Consiliul de administraţie.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 77

Având în vedere: Numărul de zile de Concediu de odihnă efectuate în anul 2020, conform datelor înregistrate la nivelul Compartimentul Resurse Umane; Prevederile Art. 301, alin. 13, lit. (a) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011; Ordinul MECTS nr. 5.559/7.10.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ; Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din sectorul de activitate învățământ superior nr. 716/10.07.2019; Avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 22.07.2020; Hotărârea nr. 7/42 a Consiliului de administraţie din data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă pentru cadrele didactice din UEMR, concediul de odihnă rămas de efectuat în anul 2020, va fi programat după cum urmează:
– 03.08.2020 – 01.09.2020 – 22 zile;
– 21.12.2020 – 31.12.2020 – 8 zile;
Art. 2. Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic va beneficia de restul zilelor de concediu rămase neefectuate în baza unei cereri aprobate la nivelul Rectoratului UEMR, în funcție de prioritățile UEMR în perioada următoare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă  Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, facultăţilor şi departamentelor.

Nr. 76

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul de autoevaluare al programului de studii universitare de licenţă ,,Inginerie mecanică” din domeniul de studii universitare de licenţă Inginerie mecanică,precum și depunerea acestuia la ARACIS, în vederea evaluării externe periodice.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultății de Inginerie şi Management și Biroului Financiar – Contabil.

Nr. 75

Având în vedere: prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile organizatorice şi funcţiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la nivelul IOSUD din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (M4.1-02); rezultatul alegerilor pentru ocuparea locului vacant de student-doctorand în Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie, organizate în data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează alegerile pentru ocupării locului vacant de membru conducător de doctorat din Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie, după cum urmează:
Locul ocupat în urma alegerilor: Membru conducător de doctorat al Consiliului Şcolii Doctorale de Inginerie / Candidatul ales: Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR,  Facultăţii de Inginerie și Management şi Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 74

Având în vedere: prevederile Art. 213, alin. (2), lit. k din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin.(2), lit. k din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa; rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiei de decan al Facultăţii de Inginerie şi Management; propunerea Rectoratului de validare a concursului pentru ocuparea funcţiei de decan nr. 1236/22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al Facultăţii de Inginerie şi Management, desfăşurat în data de 22.07.2020, după cum urmează:
Denumire facultate: Facultatea de Inginerie și Management / Decan desemnat: prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich
Art. 2. Compartimentul Resurse Umane va efectua modificările la Contractul individual de muncă al persoanei desemnată în funcţia de conducere menţionată la Art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 73 din 17.07.2020

Având în vedere: prevederile Art. 211, alin. (3) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 36, alin. (2), lit. i) din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Contractul de management între Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţaşi Domnul conf. univ. dr. Andrade-Ionuţ BICHESCU, Rector ales al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Se aprobă Fişa postului pentru funcţia de Rector în mandatul 2020-2024.
Art.  3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 72 din 17.07.2020

Având în vedere: Adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 206/15.07.2020, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 97/15.07.2020; Adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 368/16.07.2020, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 98/16.07.2020; Adresa Departamentului de Învăţământ la Distanţă nr. 79/15.07.2020, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 99/16.07.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.07.2020, a hotărât:
Art.  1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii din anii terminali din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management,  Facultăţii de Ştiinţe Economice şi din cadrul Departamentului de Învăţământ la Distanţă, în perioada 21.07.2020 – 24.07.2020.
Art.  2. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Facultăţii de Ştiinţe Economice, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Nr. 70 din 10.07.2020

Având în vedere: prevederile Art. 21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); Adresa nr. 1125/10.07.2020 a Consiliului de administraţie privind propunerea Calendarului pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa funcţii în structurile de conducere;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa următoarele funcţii, pentru perioada 2020-2024:
– decan al Facultăţii de Inginerie și Management;
– prodecan al Facultăţii de Inginerie și Management.
Art. 2. Calendarul va deveni Anexa la Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi va fi publicat pe pagina Web a universităţii, la Secţiunea „Concursuri”- „Alegeri”, împreună cu formularele tipizate.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, în vederea informării cadrelor didactice, Biroului pentru Asigurarea Calităţii, Compartimentului TIC – Multiplicare, Biroului electoral al universităţii precum şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, în vederea asigurării măsurilor organizatorice necesare.