Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Departamentului Şcoală Doctorală de Inginerie nr. 9/05.02.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 24/05.02.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă corectarea erorilor materiale din planul de învăţământ pentru programul de studii universitare de doctorat din domeniul Inginerie mecanică.
Art. 2. Planul de învăţământ care se aplică începând cu anul universitar 20182019 este cel din anexa la prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultății de Inginerie şi Management şi Departamentului Şcoală Doctorală.

Având în vedere: adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 124/05.02.2019, înregistrată la Rectorat sub nr. 298/05.02.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 05.02.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă modificarea structurii anului universitar 2018-2019, studii de licenţă, în sensul corelării calendarului de admitere cu sesiunea septembrie a examenului de licenţă, după cum urmează:

Sesiunea septembrie (pentru absolvenţii din promoţia 2019 şi anterioare)
– 02.09-03.09.2019 Înscrierea la examenul de licenţă, eliberarea certificatelor de competenţă lingvistică şi predarea proiectelor de diplomă
– 06.09.2019 Programarea examenului de licenţă pe programe de studii
– 10.09-11.09.2019 Susţinerea examenului de licenţă, constând din două probe:
Proba I: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
Proba II: Susţinerea examenului de licenţă.
Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității va efectua această modificare şi în Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi master la Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R72).
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, facultăţilor şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; adresa DGAF nr. 68/04.02.2019, înregistrată la Rectorat sub nr. 292/05.02.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 05.02.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Arhivei Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R7.01), Ediţia 2/revizia 1.
Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii şi îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, facultăţilor şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Având în vedere: prevederile Art.21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); Adresa nr. 306/05.02.2019 a Consiliului de administraţie privind propunerea Calendarului alegerilor pentru ocuparea unor posturi vacante în structurile de conducere;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul alegerilor pentru ocuparea unor posturi vacantate din structurile de conducere ale UEMR, pentru perioada 2018-2020, după cum urmează: Membru în Senatul universitar din partea Facultăţii de Inginerie şi Management – Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică – 1 loc.
Art. 2. Calendarul va deveni Anexa 1.30 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi va fi publicat pe pagina Web a universităţii, la Secţiunea „Concursuri”- „Alegeri”, împreună cu formularele tipizate.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, în vederea informării cadrelor didactice, Biroului pentru Asigurarea Calităţii, Biroului TIC, precum şi Biroului electoral al universităţii şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, în vederea asigurării măsurilor organizatorice necesare.

Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2), Ediţia 3/revizia 1.
Art. 2. Modificările aprobate au fost supuse dezbaterii comunităţii universitare în perioada 30.01.2019 – 05.02.2019.
Art. 3. Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa se va transmite Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea obţinerii avizului de legalitate.

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 9/04.02.2018, înregistrată la Rectorat sub nr. 287/04.02.2019; Hotărârea nr. 1/6 a Consiliului de administraţie din data de 05.02.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Execuţia bugetară şi bilanţul anual aferent anului financiar 2018.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Având în vedere: prevederile Art.7, alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R26); schimbările intervenite în componenţa Senatului UEMR; adresa Ligii studenţilor nr. 110/30.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 17/30.01.2019 şi adresa nr. 112/30.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 18/30.01.2019, privind reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 31.01.2019, componenţa Comisiilor permanente ale Senatului universitar este următoarea

Comisia de buget, finanţe, patrimoniu şi resurse umane
Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde
Membri: Conf. univ. dr. Solomia Andreş; Lect. univ. dr. Gabriel Dinu; Ş.l. dr. ing. Vasile Cojocaru; Ş.l. dr. ing. Relu Ciubotariu; Stud. Ionela Adina Krucso

Comisia de învăţământ
Preşedinte: Conf. univ. dr. Lavinia Nițulescu
Membri: Conf. univ. dr. ing. Călin Octavian Micloșină; Conf. univ. dr. Adrian Tănase; Lector univ. dr. Alina Constantin; Ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei; Stud. Ioana – Maria Seracin

Comisia pentru cercetare ştiinţifică
Preşedinte: Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel
Membri: Lect. univ. dr. Cristian Rudolf; Lect. univ. dr. Ioan Hălălae; Stud. Alexandru Dorel Chelaru; Stud. Ioan-Trandafir Creţoiu

Comisia pentru relaţia cu studenţii şi parteneriate
Preşedinte: Conf. univ. dr. Mirela Minică
Membri: Conf. univ. dr. Dorina Chiş-Toia; Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaş; Conf. univ. dr. Dan Stan; Stud. Alexandra Butcovanová; Stud. Ildiko – Alexandra Martin

Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă membrilor Senatului, Rectorului UEMR şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.


Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.d şi o din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; adresa Consiliului de administraţie nr. 206/30.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 21/31.01.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 30.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă următoarea modificare la Statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic: II.A.c. BIROUL ERASMUS+: Transformarea funcţiei aferente postului nr. 1 din administrator financiar/patrimoniu în administrator financiar/patrimoniu/referent de specialitate/consilier juridic.
Art. 2. În urma acestei modificări, începând cu data de 31.01.2019, Statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic al Universității este cel din anexă – STAT DE PERSONAL 24(0).
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Resurse Umane.

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(2), lit.k din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin.(2), lit.k din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa; rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiei de decan al Facultăţii de Inginerie şi Management; propunerea Rectoratului de validare a concursului pentru ocuparea funcţiei de decan nr. 205/30.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se validează concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al Facultăţii de Inginerie şi Management, desfăşurat în data de 30.01.2019, după cum urmează:
Denumire facultate: Facultatea de Inginerie şi Management
Decan desemnat: Lector univ. dr. Ioan HĂLĂLAE
Art. 2. Serviciul Resurse Umane va efectua modificările la Contractul individual de muncă al persoanei desemnată în funcţia de conducere menţionată la Art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Serviciului Resurse Umane.

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 30.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.01.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi master la Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R72), Ediţia 4/revizia 6.
Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii şi îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, facultăţilor şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.