Nr. 218 din 28.11.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2442/13.11.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 355/14.11.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 28.11.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Procedura privind recunoaşterea în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate (Cod:P.5.2-1),Ediția 1/revizia 1.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin e-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.

Nr. 217 din 28.11.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2442/13.11.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 355/14.11.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 28.11.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă  Procedura privind recunoaşterea în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a funcțiilor didactice din învățământul universitar obţinute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate (Cod:P.5.2-0),Ediția 1/revizia 1.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin e-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.

Nr. 216 din 28.11.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2442/13.11.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 355/14.11.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 28.11.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Procedura privind recunoaşterea automată în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate (Cod:P.5.2-2),Ediția 1/revizia 0.
Art.2. Prezenta hotărâre anulează Hotărârea Senatului nr.205 din 31.10.2019.
Art.3. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin e-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.

Nr. 215 din 28.11.2019

Având în vedere: adresa ADRVEST nr.24630/29.10.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 347/29.10.2019; adresa Rectoratului nr.2403/06.11.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr.350/06.11.2019; prevederile Art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R26);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 28.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se constituieurmătoarea Comisie ad hoc a Senatului în vederea analizării situaţiei obiectivului de investiţii Campus universitar Complex Eftimie Murgu, Cod SMIS 13447, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, în baza contractului de finanţare nr.3556/20.11.2012.

  • prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde – președinte CBFPRU;
  • conf. univ. dr. Solomia Andreș – membru CBFPRU;
  • ș. l. dr. ing. Relu Ciubotariu – membru CBFPRU;
  • lect. univ. dr. Dinu Gabriel – membru CBFPRU;
  • ș. l. dr. ing. Vasile Cojocaru – membru CBFPRU;
  • stud. Ionela Adina Krucso – membru CBFPRU;
  • lect. univ. dr. Ioan Hălălae – membru;
  • lect. univ. dr. Cristian Rudolf – membru.

Art. 2. Comisia va efectua vizite în teren şi va viza orice documente considerate a fi relevante în vederea clarificării tuturor aspectelor tehnice şi financiar-contabile în legătură cu stadiul lucrărilor de construcţii şi termenul de finalizare a acestora, precum şi gradul de absorbţie a fondurilor alocate de la buget în anul 2019 şi va informa plenul Senatului în legătură cu cele constatate.
Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Directorului General-Administrativ şi membrilor Comisiei ad hoc.

Nr. 214 din 21.11.2019

Având în vedere: prevederile Art. 285, alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; propunerea Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 233/21.11.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 360/21.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 21.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă invitarea domnului dr. Marian Truţulescu, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, membru al Arhivei Internaţionale de Mail Art, grafician heraldist atestat de către Comisia Naţională de Heraldică şi profesor de arte plastice la Liceul de Artă „Sabin Păuţa” din Reşiţa, în vederea susţinerii de activităţi didactice la Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în calitate de cadru didactic asociat invitat (lector universitar).
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 213 din 21.11.2019

Având în vedere: prevederile Art. 285, alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; propunerea Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 232/21.11.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 361/21.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 21.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă invitarea domnului prof. univ. dr. Sabin Păuţa, dirijor şi compozitor de renume mondial, deţinător al unui număr impresionant de premii şi distincţii naţionale şi internaţionale, cetăţean de onoare al municipiului Reşiţa şi judeţului Caraş-Severin, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în vederea susţinerii de activităţi didactice la Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în calitate de cadru didactic asociat invitat.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 212 din 21.11.2019

Având în vedere: Hotărârea Consiliului de administrație nr. 7/52 din data de 20.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 21.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă implementarea, la nivel de UEMR, a proiectului ,,Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu”, ca parte componentă a Planului Operaţional al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pentru anul 2019.
Art. 2. Se aprobă componența echipei de management a proiectului, după cum urmează:

Nume și prenumeRolul
Mirela MinicăManager de proiect
Nătălița Lesconi – FrumușanuResponsabil financiar
Alina Constantin Responsabil capital uman
Andrade – Ionuț BichescuResponsabil capital structural
Relu CiubotariuResponsabil capital organizațional
Cristian ChioncelResponsabil capital inovațional
Solomia AndreșResponsabil capital relațional
Diana TănaseResponsabil consultare beneficiari

Art. 3. (1) Pontarea orelor aferente proiectului, pentru persoanele care şi-au exprimat în scris acordul de participare, se realizează pe baza rapoartelor de activitate lunară depuse de membrii echipei de management/de implementare, și în funcţie de gradul de predare al livrabilelor aferente, avizate de managerul de proiect și aprobate de rector.
(2) În cazul în care numărul de ore efectuate şi validate de managerul de proiect şi rector este mai mic decât numărul de ore prevăzute a fi efectuate în proiect, remuneraţia se va efectua în raport cu numărul orelor  validate.
Art. 4. (1) Pentru buna implementare a proiectului mai sus amintit, întreg personalul didactic al UEMR (echipa de implementare) va desfășura activități specifice postului, într-un cuantum de 160 de ore, cheltuielile de personal aferente fiind incluse la categoria cheltuieli directe de personal.
(2) Activitatea desfășurată de personalul didactic auxiliar și nedidactic al UEMR în cadrul proiectului, presupune activități specifice postului, în cuantum de 40 de ore, cheltuielile de personal aferente fiind incluse la categoria cheltuieli indirecte de personal.
Art. 5. Toate activitățile prevăzute în proiectul mai sus amintit sunt finanțate din Fondul pentru Situații Speciale, conform Ordinului nr. 3694/2019 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2019, art. 2  alin 3 pct. c) și d). 
Art. 6. Toate activitățile prevăzute în proiectul menționat, sunt cuprinse în fișele posturilor actualizate, aferente contractelor individuale de muncă încheiate în calitate de salariat al UEMR, acestea fiind angajate și finanțate pe bază de contract cu MEC.
Art. 7. Pe durata implementării proiectului Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu” se suspendă aplicarea Hotărârii Senatului nr. 90/25.04.2019, începând cu data aprobării prezentei.
Art. 8. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultaţilor, departamentelor, DID, DPPD, DSD şi Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare.

Nr. 211 din 07.11.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 634/07.11.2019 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 352/07.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogarea de la prevederile Art. 7, alin. 7 din Regulamentul cadru privind acordarea de burse pentru studenţi (R4), pentru studenta Sivulca Alexandra-Daniela, programul de studii de masterat Marketing şi comunicare în afaceri, anul I.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Nr. 210 din 07.11.2019

Având în vedere: Solicitarea domnului ş. l. dr. ing. Vasile Cojocaru, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 351/07.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă noua denumire a colegiului universităţii: ,,Colegiul Terţiar Nonuniversitar “Eftimie Murgu” Reşiţa.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Directorului Colegiului Terţiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reşiţa.

Nr. 209 din 07.11.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.(n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(l) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; propunerea Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 222/07.11.2019,
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Situaţia acoperirii cu personal a posturilor din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru anul 2019-2020, actualizată ca urmare a finalizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante cu personal didactic asociat.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Compartimentului Resurse Umane şi Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.