Nr. 85 din 11.04.2019

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr.170/23.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.13/23.01.2019; Referatul nr. 110/04.04.2019, întocmit de către Comisiile de specialitate ale Senatului pentru buget, finanţe, patrimoniu şi resurse umane şi respectiv pentru învăţământ în legătură cu Adresa Rectoratului nr.170/23.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Referatul întocmit de către Comisiile de specialitate ale Senatului pentru buget, finanţe, patrimoniu şi resurse umane şi respectiv pentru învăţământ în legătură cu Adresa Rectoratului nr.170/23.01.2019.
Art. 2. Prezenta şi Referatul se comunică Rectorului UEMR.

Nr. 84 din 11.04.2019

Având în vedere: Solicitarea Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 76/11.04.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 128/11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă solicitarea validării calificării şi înscrierea în RNCIS a programului de studii universitare de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.

Nr. 83 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti din cadrul UEMR; adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 239/11.04.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 125/11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă componenţa Consiliului Executiv al Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti a Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:

Nume şi prenume Calitatea
Conf. univ. dr. ing. Tudorel Ene Preşedinte Reprezentant al Facultăţii de Inginerie şi Management
Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel Membru Prorector – Reprezentant al conducerii academice
Lector univ. dr. Csaba Nagy Membru Reprezentant al Facultăţii de Ştiinţe Economice
Lector univ. dr. Cristina Ispas Membru Reprezentant al Facultăţii de Ştiinţe Sociale
Paul Dorian Ienea Membru Reprezentant al mediului de afaceri
Alina Bosânceanu Membru Reprezentant al absolvenţilor universităţii
Stud. Munteanu Andreea Membru Reprezentant al Facultăţii de Ştiinţe Economice
Stud. Emil Florin Ignat Membru Reprezentant al Facultăţii de Inginerie şi Management
Stud.Mădălina-Ecaterina Givoreanu Membru Reprezentant al Facultăţii de Ştiinţe Sociale

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziei, Preşedintelui SAS, facultăţilor şi Ligii studenţilor.

Nr. 82 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l şi lit.n din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; Hotărârea nr. 3/17 a Consiliului de administraţie din data de 10.04.2019; Adresa nr. 75/11.04.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 129/11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Situaţia acoperirii cu personal a posturilor din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru anul 2018-2019, actualizată după cum urmează:
– disciplinele din postul vacant nr. 45, prevăzute iniţial a fi susţinute de către doamna asist. univ. drd. Veronica Guşe, se preiau de către domnul conf. univ. dr. Cărăbaş Ionică şi domnul conf. univ. dr. Bichescu Andrade.
– disciplinele din postul nr. 47, prevăzute iniţial a fi susţinute de către domnului pr. dr. Laurenţiu Stelian Georgescu, se preiau de către domnul conf. univ. dr. Mihoc Ioan şi domnul conf. univ. dr. Mic Lucian.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale şi Biroului Resurse.

Nr. 81 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.h. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 10.04.2019; adresa Rectoratului nr. 770/10.04.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 123/11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare şi consultanţă în domeniul vibrodiagnozei denumit ,,Center for Vibrodiagnostics”, Ediţia 1/revizia 0.
Art.2. Regulamentul menţionat la Art.1 se va publica pe pagina Web a universităţii.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Centrului de cercetare şi consultanţă în domeniul vibrodiagnozei, Directorului Şcolii Doctorale de Inginerie şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 80 din 11.04.2019

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 10.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul de autoevaluare al programului de studii universitare de licenţă ,,Teologie ortodoxă didactică” din domeniul de studii universitare de licenţă Teologie, precum și depunerea acestuia la ARACIS, în vederea evaluării externe periodice.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultății de Ştiinţe Sociale și Biroului Financiar – Contabil.

Nr. 79 din 11.04.2019

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 10.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul de autoevaluare al programului de studii universitare de licenţă ,,Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” din domeniul de studii universitare de licenţă Ştiinţe ale educaţiei,precum și depunerea acestuia la ARACIS, în vederea evaluării externe periodice.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultății de Ştiinţe Sociale și Biroului Financiar – Contabil.

Nr. 78 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerile formulate de către Comisia pentru învăţământ a Senatului în cadrul şedinţei de lucru din data de 11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Procedura operaţională – Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ, Ediţia 1/revizia 0.
Art.2. Procedura menţionată la Art.1 se va publica pe pagina Web a universităţii.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, departamentelor, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 77 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin.(2) lit.c. din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 10.04.2019; Adresa Consiliului de administraţie nr.767/10.04.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr.120/11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Planul operațional al Universității ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa pentru anul 2019 cu următoarele modificări:
– la pagina 4 se elimină textul: „repartiţia bugetului pe centre bugetare, conform Procedurii operaţionale P.1.1-0”;
– la pagina 12, punctul 11, se înlocuieşte textul „Actualizarea ghidului de bune practici privind mentoringul în activitatea de cercetare” cu „Realizarea ghidului de bune practici privind mentoringul în activitatea de cercetare”;
– la pagina 24, punctul 1, Responsabil măsură se completează cu „Preşedinte Senat”.
Art. 2. Planul operaţional, cu modificările menţionate la Art.1, se va publica pe pagina Web a universităţii la secţiunea „Informaţii de interes public”.
Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultăţilor, DID, DPPD, DSD şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, precum şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a Universităţii.

Nr. 76 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr.1/18 a Consiliului de administraţie din data de 11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 consolidat iniţial, în forma propusă de Consiliul de administraţie.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.