Nr. 110 din 24.09.2020

Având în vedere: Adresa Şcolii Doctorale de Inginerie nr. 96/23.09.2020, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 134/23.09.2020; adresa domnului prof. univ. dr. ing. Constantin-Viorel Câmpian, înregistrată la secretariatul Şcolii Doctorale de Inginerie sub nr. 92/18.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă amânarea susţinerii publice a tezei de doctorat de către studentul doctorand Eugen BIRTARESCU, până cel târziu la data de 30.10.2020.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 109 din 24.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 23.09.2020;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 24.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Statul de funcţii pentru anul universitar 2020–2021 al Departamentului Şcoală Doctorală.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Departamentului Şcoală Doctorală şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 108 din 24.09.2020

Având în vedere: prevederile art. 38, alin. (2), lit. (n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 23.09.2020;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 24.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Statul de funcţii pentru anul universitar 2020-2021 al Departamentului Ştiinţe Inginereşti, din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 107 din 24.09.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 23.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Metodologia privind acordarea burselor pentru cursanţii Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa, şcolarizaţi în cadrul proiectului POCU/320/6/21/121030 (RC04), Ediţia 1/revizia 0.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 106 din 24.09.2020

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr. 1621/23.09.2020  înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 137/24.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.09.2020, a hotărât:
Art. 1.  În anul universitar  2020-2021,  la  Facultate de Ştiinţe Sociale şi  la Facultatea de Ştiinţe Economice, norma didactică săptămânală minimă, cuprinzând:
a) activităţi de predare şi
b) activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an,
va fi pe cât posibil de 16 ore convenţionale/săptămână, dar nu mai puţin de 15 ore convenţionale/săptămână, indiferent de funcţia didactică.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţilor, Departamentelor, Direcției Generale Administrativ-Financiare și Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 105 din 17.09.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 16.09.2020;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 17.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă propunerea ca şi activităţile de practică şi laborator care nu necesita prezenţă fizică la programul postliceal ,,Tehnician operator maşini cu comandă numerică” să poată fi susţinute online.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 104 din 17.09.2020

Având în vedere: Hotărârea nr. 1/50 a Consiliului de administraţie din data de 16.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă lichidarea/închiderea următoarelor programe de studii, începând cu anul universitar 2020-2021:
– Studii universitare de licență: Teologie ortodoxă didactică;
– Studii universitare de masterat: Studii de teologie pastorală și misiune creștină.
Art. 2. Pentru personalul didactic încadrat cu Contract individual de muncă (CIM) pe durată nedeterminată în vederea derulării programelor de studii care se lichidează, menționate la art. 1 al prezentei, se va dispune încetarea contractelor individuale de muncă.
Art. 3. Bunurile din patrimoniul UEMR aflate în locația din Caransebeș vor fi transferate, inventariate și predate la sediul UEMR, prin grija Direcției Generale Administrativ-Financiare.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale, Compartimentului Resurse Umane şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Nr. 103 din 10.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin.(2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 458/08.09.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1442/08.09.2020; avizarea de către Consiliul de administrație în ședința din 09.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de studii universitare, derulate în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management:
studii universitare de licenţă:
Inginerie mecanică;
Informatică industrială;
Electromecanică;
Informatică aplicată în inginerie electrică.
studii universitare de master:
Sisteme electromecanice avansate.
Art. 2. Planurile de învăţământ se aplică începând cu anul universitar 2020-2021.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultății de Inginerie şi Management şi Departamentului de Ştiinţe Inginereşti.

Nr. 102 din 10.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Departamentului de Învăţământ la Distanţă nr. 113/08.09.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1462/09.09.2020; avizarea de către Consiliul de administrație în ședința din 09.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de studii universitare, derulate în cadrul Departamentului de Învăţământ la Distanţă:studii universitare de licenţă:
Marketing;
Administraţie publică.
Art. 2. Planurile de învăţământ se aplică începând cu anul universitar 2020-2021.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Nr. 101 din 10.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 829/09.09.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1468/09.09.2020; avizarea de către Consiliul de administrație în ședința din 09.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de studii universitare, derulate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale:studii universitare de licenţă:
Administraţie publică;
Asistenţă socială;
Educaţie fizică şi sportivă;
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.
studii universitare de master:
Administraţie publică europeană;
Managementul serviciilor de asistenţă socială;
Management educaţional;
Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare.
Art. 2. Planurile de învăţământ se aplică începând cu anul universitar 2020-2021.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultății de Științe Sociale şi Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.