Nr. 4 din 16.01.2020

Având în vedere: prevederile Art. 5, alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3); adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 1006/18.12.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 388/18.12.2019; adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr.16/14.01.2020, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 2/14.01.2020; adresa Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 44/16.01.2020, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 6/16.01.2020; adresa Ligii studenţilor nr. 143/16.01.2020, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 8/16.01.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea componenţei Biroului electoral al universităţii, după cum urmează:
– Ș. l. dr. ing AnaMaria Budai – reprezentant FIM;
– Ș. l. dr. ing. Olga Amariei – reprezentant FIM;
– Lect. univ. dr. Gelu Trișcă – reprezentant FSE;
– Asist. univ. dr. Andreea Zgardan – reprezentant FSE;
– Lect. univ. dr. Nicoleta Odină – reprezentant FSS (cadru didactic cu pregătire juridică);
– Lect. univ. dr. Mihaela Martin – reprezentant FSS;
– Stud. Ioan – Trandafir Crețoiu – reprezentant Liga studenților.
Art. 2. La prima şedinţă, membrii desemnaţi în Biroul electoral al universităţii vor alege din rândul lor, prin vot secret, preşedintele Biroului electoral al universităţii şi adjunctul acestuia.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziilor şi membrilor Biroului electoral al universităţii.

Nr. 3 din 16.01.2020

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr. 76/15.01.2020 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 5/15.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.01.2020, a hotărât:
Art.1. Se aprobă propunerea Consiliului de administraţie de a depune plângere prealabilă împotriva Deciziei Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei nr. 15/.19.12.2019.
Art.2. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR.

Nr. 2 din 16.01.2020

Având în vedere: prevederile Art. 225, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.66 din Legea nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art.20, alin.(5) din Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administraţie nr.4/2 din data de 15.01.2020; Adresa Biroului Financiar-Contabil nr.4/15.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 81.445 lei din excedentul bugetar aferent anului 2019 pentru acoperirea golurilor temporare de casă în legătură cu cheltuielile privind organizarea și funcționarea universității, respectiv pentru achitarea contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, precum şi impozitul pe veniturile de natură salarială aferente lunii decembrie 2019.
Art. 2. Reîntregirea excedentului bugetar aferent anului 2019 cu sumele utilizate din acesta pentru acoperirea golurilor temporare de casă se va efectua până la sfârșitul anului 2020.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 1 din 16.01.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. u din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr. 6/2 a Consiliului de administraţie din data de 15.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.01.2020, a hotărât:
Art.1. Se aprobă taxele de școlarizare, respectiv evaluare pentru programele de formare-calificare organizate de către facultăți, după cum urmează:
– Facultatea de Științe Sociale – Îngrijitoare bătrâni la domiciliu: 500 lei taxa de școlarizare / 50 lei taxa de evaluare;
– Facultatea de Științe Economice – Administrator pensiune turistică: 900 lei taxa de școlarizare / 50 lei taxa de evaluare;
– Facultatea de Inginerie și Management – Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator: 500 lei taxa de școlarizare / 50 lei taxa de evaluare;
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, Direcţiei Generale Administrativ–Financiare şi Biroului TIC – Multiplicare în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.

Nr. 245 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 5.6, alin. (6) din Procedura operaţională: Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ (Cod: P4.0-0); adresa Rectoratului nr. 2672/18.12.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 390/18.12.2019; Referatul nr. 393/19.12.2019 întocmit de către Comisia pentru învăţământ a Senatului;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurii de revizuire a planului de învăţământ pentru programul de studii de masterat Sisteme electromecanice avansate din oferta de studii a Facultăţii de Inginerie şi Management.
Art. 2.  Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi coordonatorului programului de studii Sisteme electromecanice avansate.

Nr. 244 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 5.6, alin. (6) din Procedura operaţională: Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ (Cod: P4.0-0); adresa Rectoratului nr. 2672/18.12.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 390/18.12.2019; Referatul nr. 393/19.12.2019 întocmit de către Comisia pentru învăţământ a Senatului;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurii de revizuire a planului de învăţământ pentru programul de studii de masterat Concepţia şi testarea sistemelor mecanice din oferta de studii a Facultăţii de Inginerie şi Management.
Art. 2.  Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi coordonatorului programului de studii Concepţia şi testarea sistemelor mecanice.

Nr. 243 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 5.6, alin. (6) din Procedura operaţională: Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ (Cod: P4.0-0); adresa rectoratului nr. 2672/18.12.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 390/18.12.2019; Referatul nr.393/19.12.2019 întocmit de către Comisia pentru învăţământ a Senatului;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurii de revizuire a planului  de învăţământ pentru programul de studii de licenţă Informatică industrială din oferta de studii a Facultăţii de Inginerie şi Management.
Art. 2.  Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi coordonatorului  programului de studii Informatică industrială.

Nr. 242 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 5.6, alin. (6) din Procedura operaţională: Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învățământ (Cod: P4.0-0); adresa Rectoratului nr. 2672/18.12.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 390/18.12.2019; Referatul nr.393/19.12.2019 întocmit de către Comisia pentru învăţământ a Senatului;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurii de revizuire a planului  de învăţământ pentru programul de studii de licenţă Electromecanică din oferta de studii a Facultăţii de Inginerie şi Management.
Art. 2.  Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi coordonatorului  programului de studii Electromecanică.

Nr. 241 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 5.6, alin. (6) din Procedura operaţională: Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ (Cod: P4.0-0); adresa Rectoratului nr. 2672/18.12.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 390/18.12.2019; Referatul nr.393/19.12.2019 întocmit de către Comisia pentru învăţământ a Senatului;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurii de revizuire a planului  de învăţământ pentru programul de studii de licenţă Inginerie mecanică din oferta de studii a Facultăţii de Inginerie şi Management.
Art. 2.  Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi coordonatorului  programului de studii Inginerie mecanică.

Nr. 240 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa”; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 18.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Ghidul studentului pentru anul universitar 2019-2020.
Art. 2. Ghidul menţionat la Art. 1 se va publica pe pagina Web a universităţii.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, Departamentului Învăţământ la Distanţă, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității și Ligii studenţilor.