Nr. 97 din 23.05.2019

Având în vedere: adresa Sindicatului FIRES din UEMR, nr.272/13.05.2019 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 137/13.05.2019; prevederile Art.52, alin.(3) din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, actualizată; Contractul instituțional nr. 29539/01.04.2019, înregistrat la Rectorat cu nr. 707/02.04.2019, încheiat între Universitate și MEN privind finanțarea instituțională acordată UEMR pentru anul 2019; actul adițional nr.1 la Contractul instituțional pe anul 2019, înregistrat la Rectorat cu nr. 959/13.05.2019, încheiat între Universitate și MEN privind finanțarea instituțională acordată UEMR pentru anul 2019; proiectul de buget al Universităţii pentru anul 2019; deficitul existent între veniturile și cheltuielile aferente activității de bază în anul 2019;  
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge solicitarea Sindicatului FIRES din UEMR de revocare a Hotărârii Senatului nr.90/25.04.2019 privind reducerea temporară a activității, pentru motive economice, prin reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației, care a cauzat reducerea programului.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR şi Sindicatului FIRES.

Nr. 96 din 23.05.2019

Având în vedere: adresa Directorului Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică nr.103/20.05.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.142/20.05.2019; prevederile Art.38, alin.(2) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art. 213, alin. (11) şi (12) din Legea Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată şi respectiv Art.49, alin.(2), lit.(a), (b) şi (e) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; „Atribuţiile şi sarcinile” directorului de departament, aşa cum sunt precizate acestea la punctele 1-22, în special la punctele 1, 2, 5, 6 şi 13 precum şi „Obligaţiile/atribuţiile profesionale suplimentare” din Fişa postului directorului de departament; prevederile Art. 26, alin. (1) şi (2) din Legea Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa a hotărât:
Art. 1. În temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi al Cartei Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Senatul constată că nu are competenţă decizională privind soluţionarea problemei descrisă de Directorul Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică.
Art. 2. Senatul universitar constată că repartizarea orelor din posturile didactice vacante spre a fi susţinute de către titulari sau cadre didactice asociate este de competenţa directorilor de departament, conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată, Cartei Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi Fişei postului directorului de departament, directorii de departament fiind cei care „răspund de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din departament, făcând propuneri în acest sens Consiliului facultăţii şi apoi Consiliului de administraţie al universităţi(Art.49, alin.(2), lit (e) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa).
Art. 3. Senatul solicită Directorului DIEIsă-şi îndeplinească atribuţiile legale în vederea remedierii urgente a situației care, la ora actuală, afectează grav interesele studenţilor de la programele de studii Electromecanică şi Informatică Industrială.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Directorului Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică.

Nr. 95 din 23.05.2019

Având în vedere: solicitarea unui grup de 9 studenți de la programul de studii Electromecanică de devansare a examenului de finalizare studii din anul 2019 cu o săptămână, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 83/19.03.2019; adresa Facultății de Inginerie şi Management nr. 288/09.05.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 135/09.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge solicitarea celor 9 studenţi din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, programul de studii Electromecanică, privind decalarea cu o săptămână în avans a examenului de licenţă din sesiunea Iulie 2019.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi studenţilor.

Nr. 94 din 23.05.2019

Având în vedere: adresa Şcolii Doctorale de Inginerie nr. 45/14.05.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 138/14.05.2019; propunerea conducătorului de doctorat, domnul prof. univ. dr. ing. Constantin Viorel Câmpian, privind susţinerea tezei de doctorat de către studentul doctorand ing. Cosmin Ursoniu în cursul anului 2019, înregistrată la secretariatul Departamentului Şcoala Doctorală de Inginerie cu nr. 31/10.04.2019; prevederile Art.12 din Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă susţinerea tezei de doctorat de către studentul doctorand ing. Cosmin Ursoniu în cursul anului 2019, în termen de maximum patru ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat.
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Departamentului Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 93 din 25.05.2019

Având în vedere: Ordinul MENCS nr. 6125/2016, privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, cu modificările ulterioare; Avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 16.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare, încheiat între Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – ca instituţie organizatoare şi Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Sociale – ca instituţie beneficiară, în vederea stabilirii modului de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă pentru absolvenţii specializării Drept european şi internaţional, promoţia 2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Nr. 92 din 23.05.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr.90 din 25.04.2019 privind reducerea temporară a activității, pentru motive economice; Hotărârea nr. 2/24 a Consiliului de administraţie din data de 16.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art.1. Pe toată durata de valabilitate a Hotărârii Senatului nr.90 din 25.04.2019,  în cazul personalului didactic,măsura de reducere temporară a activitățiise va realiza prin reducerea proporţională a timpului alocat activităţilor prevăzute la punctele B şi C din Fişa postului.
Art.2. Măsura de reducere temporară a activitățiinuva modifica fondul de timp aferent activităţilor didactice frontale şi de evaluare a studenţilor.
Art.3. Prezenta Hotărâre completează Hotărârea Senatului nr.90 din 25.04.2019.
Art.4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultaţilor, departamentelor, DID, DPPD, DSD, Serviciului Resurse Umane, Biroului Financiar – Contabil şi Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare.

Nr. 91 din 23.05.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(1), lit.e din Legea Educației Naționale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr. 1/24 a Consiliului de administraţie din data de 16.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 –  consolidat rectificat I.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 90 din 25.04.2019

Având în vedere: Hotărârea Consiliului de administrație nr.1/22 din data de 25.04.2019; Contractul institutional nr. 29539/01.04.2019, înregistrat la rectorat cu nr. 707/02.04.2019, încheiat între universitate și MEN privind finanțarea instituțională acordată UEMR pentru anul 2019; Procesul-verbal încheiat în data de 25.04.2019, cu ocazia consultării prealabile a Sindicatului FIRES și a reprezentanților angajaților UEMR; prevederile Art.52, alin.(3) din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, actualizată: „În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz“
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.04.2019, a hotărât:
Art. 1 Începând cu 01.05.2019, în conformitate cu art.52, alin.(3) din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, actualizată, se va proceda la reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, pentru întregul personal al UEMR, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației.
Art. 2. Ziua în care nu se va desfășura activitate de muncă va fi ziua de vineri a fiecărei săptămâni.
Art. 3. Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, programul de lucru zilnic şi săptămânal, va fi după cum urmează:
Luni – Joi: 08-16;
Vineri: fără activitate.
Art. 4. În situația în care în ziua de vineri există activități didactice, acestea vor fi reprogramate în celelalte zile lucrătoare, astfel încât să nu fie afectată obligativitatea desfășurării activității didactice frontale cu studenții.
Art. 5. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultaţilor, departamentelor, DID, DPPD, DSD, Serviciului Resurse Umane, Biroului Financiar – Contabil şi Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare.

Nr. 89 din 22.04.2019

Având în vedere: prevederile Art. 225, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 66 din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art. 20, alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1/20 din data de 22.04.2019; Adresa DGAF nr. 294/22.04.2019, înregistrată la secretariatul Rectoratului sub nr. 845/22.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 22.04.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobăutilizarea sumei de 240.118,35 lei, din excedentul bugetar aferent anului 2018, pentru acoperirea golurilor temporare de casă în legătură cu cheltuielile de capital, respectiv pentru achitarea „Situației de lucrări nr. 3 – Lucrări executate pe parcursul lunii martie”, în sumă de 219.612,95 lei și a „Garanției de bună execuție” corespunzătoare Situației de lucrări nr. 3, în sumă de 20.505,40 lei, plăți ce se vor efectua pentru Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 31/16.10.2018 privind realizarea obiectivului de investiții Campus Universitar Complex „Eftimie Murgu”.
Art.2. Plățile menționate la Art.1 nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2018, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art.3. Reîntregirea excedentului bugetar cu suma precizată la Art. 1 se va realiza până la sfârșitul anului 2019.
Art.4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 88 din 22.04.2019

Având în vedere: prevederile Art. 225, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 66 din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art. 20, alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1/20 din data de 22.04.2019; Adresa DGAF nr. 294/22.04.2019, înregistrată la secretariatul rectoratului sub nr. 845/22.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 22.04.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobăutilizarea sumei de 123.029 lei, din excedentul bugetar aferent anului 2018, pentru acoperirea golurilor temporare de casă în legătură cu cheltuielile privind organizarea și funcționarea universității, respectiv pentru achitarea impozitul pe veniturile de natură salarială.
Art.2. Plata ce va fi efectuată nu va depăși excedentul bugetar din anul 2018, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art.3. Reîntregirea excedentului bugetar cu suma precizată la Art.1 se va realiza până la sfârșitul anului 2019.
Art.4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.