Nr. 46 din 26.03.2020

Având în vedere: Solicitarea doamnei Mihaela Stroia, coordonatorul programului de studii de licenţă Informatică Aplicată în Inginerie Electrică din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 64/24.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă solicitarea validării calificării şi înscrierea în RNCIS a programului de studii universitare de licenţă Informatică Aplicată în Inginerie Electrică, din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi coordonatorului programului.

Nr. 45 din 26.03.2020

Având în vedere: adresa Rectoratului nr. 591/24.03.2020, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 67/24.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă suspendarea termenelor cuprinse în calendarul de alegeri pentru ocuparea funcţiilor de decan până la reglementarea situaţiei naţionale privind măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu COVID-19.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR şi facultăţilor.

Nr. 44 din 26.03.2020

Având în vedere: Propunerea Consiliului de administraţie al universităţii din data de 24.03.2020; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Colegiul Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa (MC01), Ediţia 1/revizia 0.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 43 din 26.03.2020

Având în vedere: prevederile Art. 130, alin. (2) și Art. 213, alin. (6), lit. f din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. t din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr. 1/17 a Consiliului de administraţie din data de 24.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 68/26.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Învăţământ a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 69/26.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Cercetare Ştiinţifică a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 70/26.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Relaţia cu studenţii şi parteneriate a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 71/26.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează Raportul privind starea universităţii în anul 2019.
Art. 2. Raportul menţionat la Art. 1 se va publica pe pagina Web a universităţii la secţiunea „Informaţii de interes public”.         Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, facultăţilor, departamentelor şi Compartimentul TIC – Multiplicare, în vederea publicării.

Nr. 42 din 19.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 11.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Biroului pentru Asigurarea Calităţii din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R1.3-02), Ediţia 1/revizia 2.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 41 din 19.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 18.03.2020; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliilor Facultăţilor din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R33), Ediţia 3/revizia 5.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţilor, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 40 din 19.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 18.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R27-01), Ediţia 1/revizia 4.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 39 din 16.03.2020

Având în vedere: prevederile Art.16, alin.(7) din Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R 4.0-01); prevederile Art.31 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile organizatorice şi funcţiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la nivelul IOSUD din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: M 4.1-02); Hotărârea Consiliului de administrație nr. 5/13 din data de 11.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru alegerile în vederea ocupării locului vacant de membru conducător de doctorat din Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat pentru perioada 2019-2023, prezentat în anexă.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat şi Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 38 din 16.03.2020

Având în vedere: prevederile Art.16, alin.(7) din Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R 4.0-01); prevederile Art.31 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile organizatorice şi funcţiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la nivelul IOSUD din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: M 4.1-02); Hotărârea Consiliului de administrație nr. 6/13 din data de 11.03.2020; Propunerea DSD nr. 9/04.03.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 475/04.03.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru alegerile în vederea ocupării locului vacant de membru conducător de doctorat din Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie pentru perioada 2019-2023, prezentat în anexă.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat şi Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 37 din 16.03.2020

Având în vedere: prevederile Art.225, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată;

prevederile Art.66 din Legea nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;

prevederile Art.20, alin.(5) din Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1/14 din data de 13.03.2020; Adresa nr. 29/12.03.2020 a Biroului Financiar-Contabil, înregistrată la secretariatul rectoratului sub nr. 543/12.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Utilizarea excedentului aferent anului 2019 pentru acoperirea golurilor temporare de casă determinate de achitarea contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, respectiv impozitul pe veniturile de natură salarială, aferente lunii februarie 2020, în cuantum de 190.157 lei.
Art. 2. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2019, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art. 3. Reîntregirea excedentului bugetar cu suma precizată la Art. 1 se va realiza până la sfârșitul anului 2020.
Art. 4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.