Nr. 1/18 din 11.04.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 consolidat inițial.
Art. 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 consolidat inițial se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 4/17 din 10.04.2019

Având în vedere: Adresa DTSS nr. 74/10.04.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 766/10.04.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 10.04.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă achitarea tarifului pentru verificarea dosarului de solicitare în vederea validării și înregistrării, respectiv înscrierii în RNCIS a programului de studii universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare, Facultății de Științe Sociale și Departamentului de Teologie și Științe Sociale.

Nr. 3/17 din 10.0.42019

Având în vedere: Solicitarea domnișoarei asist. univ. drd. Veronica-Mihaela GUȘE, înregistrată la DTSS cu nr. 73/09.04.2019 și la Rectorat cu nr. 764/10.04.2019, privind preluarea activităților de seminar/lucrărilor practice de către cadre titulare de la EFS; Solicitarea Episcopiei Caransebeșului nr. 663-C/08.04.2019 înregistrată la Rectorat cu nr. 765/10.04.2019, privind preluarea activităților de seminar ale pr. dr. Laurențiu Stelian GEORGESCU de către cadre titulare de la TOD;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă preluarea activităților de seminar/lucrări practice de la disciplinele Management în Educație fizică și sport, Comunicare și integrare socială prin activități specifice, Atletism-tehnica probelor, de către cadrele didactice titulare de la programul de studii universitare de licență Educație fizică și sportivă.
Art. 2. Se aprobă preluarea activităților de seminar de la disciplinele Studiul Noului Testament, Studiul Vechiului Testament și Istoria Bisericii Universale, de către cadrele didactice titulare de la programul de studii universitare de licență Teologie ortodoxă didactică.
Art. 3. Prezenta se comunică Senatului în vederea aprobării modificării Situației acoperirii cu personal din Statul de funcții al Departamentului de Teologie și Științe Sociale din cadrul Facultății de Științe Sociale, pentru anul universitar 2018-2019.

Nr. 2/17 din 10.04.2019

Având în vedere: Solicitarea domnului prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH înregistrată la Rectorat cu nr. 744/08.04.2019 privind regia Contractului nr. 1/2019 cu denumirea „Analiza vibrațiilor ansamblului compresor de la fabrica de oxigen“;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reducerea regiei de la 20% la 7% pentru Contractul nr. 1/2019 cu denumirea „Analiza vibrațiilor ansamblului compresor de la fabrica de oxigen“.
Art. 2. Prezenta se comunică domnului prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH, Direcției Generale Administrativ-Financiare și Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 1/17 din 10.04.2019

Având în vedere: Propunerea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii nr. 6/03.04.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 720/03.04.2019;         Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Programul de audit intern al CEAC pe anul 2019.
Art. 2. Prezenta se comunică Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii.

Nr. 7/16 din 03.04.2019

Având în vedere: Propunerea Facultăţii de Științe Sociale nr. 234/03.04.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 718/03.04.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Planul de multiplicare pe anul 2019, pentru Facultatea de Științe Sociale, conform tabelului anexat.
Art. 2. Prezenta se comunică Facultăţii de Științe Sociale, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, Editurii Eftimie Murgu şi Tipografiei.

Nr. 6/16 din 03.04.2019

Având în vedere: Adresa FIM nr. 215/03.04.2019,  înregistrată la rectorat cu nr. 708/03.04.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 03.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă repartizarea sălii B5 pentru Departamentul Școală Doctorală.
Art. 2. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului de administrație nr. 2/7 din data de 08.02.2019.
Art.3. Prezenta se comunicăDirecţiei Generale Administrativ-Financiare, Facultății de Inginerie și Management și dlui director CSUD prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich.

Nr. 5/16 din 03.04.2019

Având în vedere: Adresa FSS nr. 233/02.04.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 705/02.04.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă susținerea modulară a orelor de activități didactice la disciplina Gimnastica artistică, programul de studii universitare de licență Educație fizică și sportivă, anul I, semestrul II, desfășurate de către doamna prof. univ. dr. Grigore Vasilica.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Nr. 4/16 din 03.04.2019

Având în vedere: Adresa MEN nr. 121/GP/01.04.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 697/02.04.2019; Adresa DGAF nr. 224/03.04.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 709/03.04.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă LISTA „Alte cheltuieli de investiții – de la buget“ defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa –  Anexa 1b, anexată prezentei.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 3/16 din 03.04.2019

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 225/03.04.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 710/03.04.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă LISTA „Alte cheltuieli de investiții – fonduri speciale“ –  Anexa 1b. Alocații fonduri speciale în cadrul Proiectului POCU/320/6/21/121030 intitulat „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.