Nr. 1/18 din 30.03.2020

Având în vedere faptul că: Până la sfârșitul lunii martie 2020 trebuie demarat procesul de evaluare instituțională, împlinindu-se doi ani de la evaluarea anterioară; Nu s-a primit răspuns la cererea nr. 455/03.03.2020, depusă la ARACIS în data de 03.03.2020, privind amânarea depunerii Cererii pentru inițierea procedurilor de evaluare externă a calității la nivel instituțional, întrucât s-a inițiat un proces de fuziune cu UBB; Procedura de evaluare externă a calității academice începe cu transmiterea către ARACIS a Cererii pentru inițierea procedurilor de evaluare externă a calității;
Consiliul de administraţie al universităţii, în şedinţa sa din data de 30.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă depunerea la ARACIS a cererii pentru demararea procedurilor de evaluare pentru evaluarea externă a calităţii academice.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare și CEAC.

Nr. 1/17 din 24.03.2020

Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 24.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează Raportul rectorului privind starea universităţii în anul 2019.
Art. 2. Raportul se transmite Senatului spre aprobare.

Nr. 2/16 din 20.03.2020

Având în vedere: adresa d-nei ș. l. dr. ing. Mihaela Dorica Stroia, înregistrată la rectorat cu nr. 575/18.03.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 20.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă achitarea tarifului pentru verificarea dosarului de solicitare în vederea validării și înregistrării, respectiv înscrierii programului de studii universitare de licență Informatică aplicată în inginerie electrică în RNCIS.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare, Facultății de Inginerie și Management, Departamentului de Științe Inginerești și d-nei ș. l. dr. ing. Mihaela Dorica Stroia.

Nr. 1/16 din 20.03.2020

Având în vedere: adresa MEC nr. 8725/17.03.2020; Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; Hotărârea nr. 4/13 a Consiliului de administrație din data de 11.03.2020; Hotărârea nr. 1/15 a Consiliului de administrație din data de 18.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 23.03.2020, toate cadrele didactice vor completa Fișa individuală de pontaj pentru activitățile didactice desfășurate on-line, conform modelului anexat.
Art. 2. Fiecare cadru didactic va transmite Fișa individuală de pontaj pentru activitățile didactice desfășurate on-line, completată, directorului de departament, urmând ca în baza lor să fie întocmită Foaia colectivă de prezenţă lunară.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică DID, DPPD, DSD și facultăților.

Nr. 3/15 din 18.03.2020

Având în vedere: Solicitarea SC Number One Group SRL, înregistrată la DGAF cu nr. 153/13.03.2020 și la rectorat cu nr. 562/17.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 18.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă accesul în curtea universității a unui număr de 3 autovehicule aparținând  SC Number One Group SRL.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la informarea SC Number One Group SRL asupra tarifelor și condițiilor de acces, stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație.
Art. 3. Prezenta se înaintează Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută SC Number One Group SRL.

Nr. 2/15 din 18.03.2020

Având în vedere: adresa MEC nr. 8719/17.03.2020; cererea dlui prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich înregistrată la rectorat cu nr. 572/18.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 18.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se acordă avizul d-lui prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich în vederea depunerii candidaturii pentru calitatea de membru CNATDCU în mandatul 2020-2024, pe platforma informatică brainmap.ro.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică d-lui prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich.

Nr. 1/15 din 18.03.2020

Având în vedere: adresa MEC nr. 8725/17.03.2020; Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 18.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, stabilite prin Hotărârea nr. 4/13 a Consiliului de administraţie din data de 11.03.2020, pe durata stării de urgență.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică facultăților, Direcției Generale Administrativ-Financiare, DPPD, DID, DSD, urmând ca acestea să o transmită tuturor structurilor din subordine.

Nr. 3/14 din 13.03.2020

Având în vedere: Adresa Biroului ERASMUS+ nr. 25/12.03.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 548/13.03.2020; Hotărârea nr. 4/13 a Consiliului de administrație din data de 11.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă ca toate etapele de selecție a studenților beneficiari de burse ERASMUS+ (sesiunea a II-a, anul universitar 2019-2020), programate pentru perioada 16.03.2020 – 09.04.2020, să se desfășoare prin corespondență electronică.
Art. 2. Se aprobă calendarul selecției studenților beneficiari de burse ERASMUS+ (sesiunea a II-a, anul universitar 2019-2020), după cum urmează:
Înscrieri: 16.03.2020 – 27.03.2020
Candidații vor scana toate documentele ce constituie Dosarul de concurs şi le vor trimite prin e-mail la Biroul Erasmus+ (birelex@uem.ro) până cel târziu în data de 27.03.2020, ora 16:00.
Testul de limbă străină: 30.03.2020 – 03.04.2020
Online, pe platforma ERASMUS+ OLS. Rezultatul se va transmite prin e-mail la Biroul Erasmus+ (birelex@uem.ro), odată cu celelalte documente ce constituie Dosarul de concurs.
Afişarea rezultatelor: 06.04.2020, ora 14:00, https://uem.ro/erasmus-2/selectie-studenti/
Contestaţii: 07.04.2020, 08:00 – 16:00
Contestaţiile se vor scana şi se vor transmite prin e-mail la Biroul Erasmus+ (birelex@uem.ro) în intervalul orar 08:00 – 16:00.
Afişarea rezultatelor finale: 08.04.2020, ora 14:00, https://uem.ro/erasmus-2/selectie-studenti/
Repartiţia finală: 09.04.2020, ora 13:00, Sala Multimedia.
În cazul în care se va prelungi perioada de suspendare a activităţilor frontale peste această dată, repartiţia finală se va reprograma.
Art. 2. Situațiile școlare, necesare candidaților pentru bursele ERASMUS+, vor fi transmise acestora de către secretariatele facultăților prin E-mail, în baza cererilor înaintate de către studenți tot prin e-mail.
Art. 3. Adeverințele pentru activitatea desfășurată în comunitatea academică vor fi transmise către studenți prin e-mail, în baza cererilor primite prin e-mail din partea studenților solicitanți.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Biroului ERASMUS+ și facultăților.

Nr. 2/14 din 13.03.2020

Având în vedere: Adresa BFC nr. 30/12.03.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 544/12.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Utilizarea excedentului aferent anului 2019 pentru acoperirea golului temporar de casă determinat de necesitatea și urgența achitării facturii nr. 690/25.02.2020, emisă de S.C. ADEPREST S.R.L. și a facturii nr. 553/11.03.2020, emisă de S.C. CRISTICONS S.R.L., în cuantum total de 160.562,65 lei, în vederea finalizării lucrărilor la Campusul Universitar Complex „Eftimie Murgu“.
Art. 2. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2019, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art. 3. Prezenta hotărâre se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 1/14 din 13.03.2020

Având în vedere: Adresa BFC nr. 29/12.03.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 543/12.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Utilizarea excedentului aferent anului 2019 pentru acoperirea golurilor temporare de casă determinate de achitarea contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, respectiv impozitul pe veniturile de natură salarială, aferente lunii februarie 2020, în cuantum de 190.157 lei.
Art. 2. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2019, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art. 3. Prezenta hotărâre se înaintează Senatului spre aprobare.