Nr. 2/26 din 29.05.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 29.05.2019, a hotărât:
Art. 1. În perioada 01.06.2019 –30.09.2019,accesul cu autoturismul în curtea universității va fi permis numai personalului UEMR și studenților UEMR în baza carnetului de student vizat la zi.
Art. 2. Diseminarea prezentei către personalul didactic va fi realizată de către facultăţi, către studenți de către Liga studenților, iar către personalul didactic auxiliar şi administrativ de către Direcţia Generală Administrativ-Financiară.Art. 3. Prezenta se comunică facultăţilor,Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și Ligii studenților.

Nr. 1/26 din 29.05.2019

Având în vedere: Adresa Colegiului Național „Traian Lalescu“ Reșița nr. 4062/17.05.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 392/20.05.2019 și la rectorat cu nr. 1012/20.05.2019; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 29.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă accesul în curtea universității a celor 28 de mașini, conform tabel anexat, în limita celor 12 locuri de parcare alocate de UEMR, în partea dreaptă a corpului E.
Art. 2. Se interzice accesul cu autoturismul în curtea universității pentru elevii Colegiului Național „Traian Lalescu“ Reșița.
Art. 2. Prezenta se înaintează Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută Colegiului Național „Traian Lalescu“ Reșița.

Nr. 3/24 din 16.05.2019

Având în vedere: Adresa DTSS nr. 106/16.05.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 999/16.05.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut Departamentului de Teologie și Științe Sociale, în cuantum de 2500 lei, din excedentul bugetar al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în vederea remunerării în regim de plata cu ora a cadrului didactic asociat lector univ. dr. Dănuț Ioan Crașovan.
Art. 2. Prezenta se comunică Departamentului de Teologie și Științe Sociale, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic și Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/24 din 16.05.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr. 205/27.09.2018 privind aprobarea Procedurii operaționale Întocmirea statelor de funcții, Ediția 1, revizia 4, Cod: P4.2-10; Hotărârea Senatului nr. 90/25.04.2019 privind reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Numărul de 128 de ore, aferent perioadei 01.05.2019 – 30.09.2019, va fi redus, proporțional, pentru activitățile prevăzute la punctele B și C din Fișa postului personalului didactic de predare, astfel încât activitatea didactică frontală și de evaluare a studenților să nu fie afectată.
Art. 2. Prezenta hotărâre își produce efectele până la emiterea unei hotărâri de revocare a Hotărârii Senatului nr. 90/25.04.2019.
Art. 3. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 1/24 din 16.05.2019

Având în vedere: Propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 62/15.05.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1001/16.05.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat I.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 1/23 din 08.05.2019

Având în vedere: Prevederile H.G. nr. 171/29.04.2019 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 08.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, care a beneficiat de ziua liberă în data de 30.04.2019, va avea timpul de lucru prelungit conform următoarei planificări:
13-16.05.2019, 8:00-17:00;
20-23.05.2019, 8:00-17:00.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă facultăţilor, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Departamentului Școală Doctorală şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, care o vor afişa la avizierele proprii şi o vor face cunoscută personalului din subordine, precum și Biroului TIC în vederea postării pe site-ul universităţii.

Nr. 2/22 din 25.04.2019

Având în vedere: Adresa BFC nr. 55/24.04.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 881/24.04.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea următoarelor sume prescrise, aflate în contul 50053061983 – „Sume de mandat“, în vederea achitării obligațiilor instituției către terți:
25.367 lei – burse neridicate;
1.310 lei – transport studenți;
5.098 lei – drepturi salariale neridicate.
Art. 2. Se aprobă utilizarea sumelor blocate în sold la 01.01.2019 pentru transport studenți, respectiv suma de 1.310 lei, să fie alocată pentru burse.
Art. 3. Prezenta se comunicăDirecţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 1/22 din 25.04.2019

Având în vedere: Contractul institutional nr. 29539/01.04.2019, înregistrat la rectorat cu nr. 707/02.04.2019, încheiat între universitate și MEN privind finanțarea instituțională acordată UEMR pentru anul 2019; Procesul-verbal încheiat în data de 25.04.2019, cu ocazia consultării prealabile a Sindicatului FIRES și a reprezentanților angajaților UEMR; situaţia financiară dificilă a universităţii; prevederile Art.52, alin.(3) din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, actualizată: „În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz“.
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Începând cu 01.05.2019, în conformitate cu art.52, alin.(3) din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, actualizată, se va proceda la reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, pentru întregul personal al UEMR, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației.
Art. 2. Ziua în care nu se va desfășura activitate de muncă va fi ziua de vineri a fiecărei săptămâni.
Art. 3. Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, programul de lucru zilnic şi săptămânal, va fi după cum urmează:
Luni – Joi: 08-16; Vineri: fără activitate.
Art. 4. În situația în care în ziua de vineri există activități didactice, acestea vor fi reprogramate în celelalte zile lucrătoare, astfel încât să nu fie afectată obligativitatea desfășurării activității didactice frontale cu studenții.
Art. 5. Directorii de departament vor proceda la revizuirea fișelor posturilor cadrelor didactice în conformitate cu cele hotărâte.
Art. 6. Prezenta se înaintează spre aprobare Senatului UEMR.

Nr. 1/21 din 24.04.2019

Având în vedere: Adresa Ligii studenților din UEMR, înregistrată la DGAF cu nr. 284/19.04.2019 și la rectorat cu nr. 846/22.04.2019;          Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 24.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă repartizarea sălii B6 pentru Liga studenților din UEMR.
Art. 2. Prezenta se comunicăDirecţiei Generale Administrativ-Financiare, Ligii studenților și Facultății de Inginerie și Management.

Nr. 2/20 din 22.04.2019

Având în vedere: Adresa FSS nr. 260/19.04.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 849/22.04.2019; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 22.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul de autoevaluare în vederea evaluării externe periodice a programului de studii universitare de licență Educație fizică și sportivă.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Facultății de Științe Sociale.