Nr. 1/54 din 28.11.2019

Având în vedere: Actul adițional 1 la Contractul complementar pe anul 2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 28.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă repartizarea sumei de 100.000 lei, ce reprezintă suplimentarea cheltuielilor de capital, după cum urmează:
– 60.000 lei – echipamente laboratoare FIM;
– 20.000 lei – reabilitare Sala de Sport corp A;
– 20.000 lei – modul mobilier Sala de Sport Polivalentă Moroasa.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/53 din 27.11.2019

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, Serviciul Cămin-Cantină, nr. 12/25.11.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2492/25.11.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 27.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea bursei UEMR Servicii, studenţilor care susţin activitatea administrativă în cadrul Serviciului Social, începând cu 25.11.2019, după cum urmează:
Minda Delia – II CIG / Campus Cafe / Specială UEMR Servicii;
Minda Bianca – II CIG / Campus Cafe / Specială UEMR Servicii.
Art. 2. Bursa se va acorda lunar, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Senatului, până în momentul în care coordonatorul Serviciului Social va comunica încetarea acestei activităţi.
Art. 3. Biroul Financiar-Contabil acordă bursa lunar, conform situaţiilor transmise de către coordonatorul Serviciului Social.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.


Nr. 1/53 din 27.11.2019

Având în vedere: Adresa Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, înregistrată la rectorat cu nr. 2500/27.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 27.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se constituie echipa de lucru a UEMR în vederea desfășurării etapelor pentru fuziunea prin absorbție UBB-UEMR, cu următoarea componență:
– Conf. univ. dr. Andrade-Ionuț BICHESCU – Rector;
– Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL – Prorector;
– Conf. univ. dr. Solomia ANDREŞ – Decan FSE;
– Conf. univ. dr. Ionică CĂRĂBAȘ – Decan FSS;
– Lector univ. dr. Ioan HĂLĂLAE – Decan FIM;
– Lector univ. dr. Nătăliţa Mihaela LESCONI-FRUMUŞANU – Director General Administrativ – Financiar.
Art. 2. Se desemnează persoană de contact din partea UEMR dl.Conf. univ. dr. Andrade-Ionuț BICHESCU.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoștință persoanelor nominalizate la art. 1 și Senatului Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița.

Nr. 7/52 din 20.11.20189

Având în vedere: Strategia Europa 2020, elaborată de Comisia Europeană; Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020 și care nu sunt finanțate prin fonduri europene; Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a ARACIS; Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat; Prioritățile Planul Operaţional al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pentru anul 2019; Ordinul nr. 3694/2019 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2019; Fișa proiectului Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița; Recomandările formulate de către evaluatorii programelor de studii, supuse evaluării pe parcursul vizitei de evaluare externă a calității în UEMR cuprinse în Raportul nr. 3462/26.06.2017 de evaluare instituţională privind evaluarea externă a calităţii educaţiei academice la instituţia de învăţământ superior Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întocmit de către directorul de misiune şi coordonatorul echipei de experţi ARACIS, Raportul nr. 4241/07.08.2017 al studenților evaluatori pentru evaluarea instituțională externă şi preluat, ulterior, în Raportul nr. 5686/26.12.2017 al Departamentului de evaluare a calităţii al ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din Instituţia de învăţământ superior acreditată – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Necesitatea depunerii Raportului de autoevaluare a UEMR, în vederea evaluării externe a calităţii educaţiei academice la instituţia de învăţământ superior Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă implementarea, la nivel de UEMR, a proiectului Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu”, ca parte componentă a Planului Operaţional al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pentru anul 2019, ce are ca obiectiv general: fundamentarea în universitate a unei abordări integrate a valorificării cunoștințelor, informațiilor, proprietății intelectuale, experienței resursei umane, cu scopul creșterii capacității competitive a organizației, care să conducă la o dezvoltare sustenabilă a învăţământului superior la Reşiţa, prin  îmbunătățirea performanțelor capitalului uman, restructurarea capitalului organizațional, a celui structural și inovațional, pe dezvoltarea unui parteneriat strategic cu studenții, absolvenții, angajatorii, comunitatea și mediul instituțional.

Nume și prenumeRolulNr. ore ce pot fi decontate
Mirela MinicăManager de proiect120
Nătălița Lesconi – FrumușanuResponsabil financiar60
Alina Constantin Responsabil capital uman60
Andrade – Ionuț BichescuResponsabil capital structural60
Relu CiubotariuResponsabil capital organizațional60
Cristian ChioncelResponsabil capital inovațional60
Solomia AndreșResponsabil capital relațional60
Diana TănaseResponsabil consultare beneficiari60

Art. 3. (1) Pontarea orelor aferente proiectului se realizează pe baza rapoartelor de activitate lunară depuse de membrii echipei de management/de implementare, avizate de managerul de proiect și aprobate de rector, precum și de gradul de predare al livrabilelor aferente. (2) În cazul în care numărul de ore efectuate sau validate de managerul de proiect/directorul de departament/ rector este mai mic decât numărul de ore prevăzute a fi efectuate în proiect, remuneraţia se va efectua în raport cu numărul orelor efectuate/ validate, pe bază de pontaj.
Art. 4. (1) Pentru buna implementare a proiectului mai sus amintit, întreg personalul didactic al UEMR (echipa de implementare) va desfășura activități specifice postului, într-un cuantum de 160 de ore, cheltuielile de personal aferente fiind incluse la categoria cheltuieli directe de personal. (2) Activitatea desfășurată de personalul didactic auxiliar și nedidactic al UEMR în cadrul proiectului, presupune activități specifice postului, în cuantum de 40 de ore, cheltuielile de personal aferente fiind incluse la categoria cheltuieli indirecte de personal.
Art. 5. Toate activitățile prevăzute în proiectul mai sus amintit sunt finanțate din Fondul pentru Situații Speciale, conform Ordinului nr. 3694/2019 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2019, art. 2  alin 3, pct. c) și d). 
Art. 6. Toate activitățile prevăzute în proiectul menționat vor fi cuprinse/incluse în activitățile cuprinse în fișele posturilor aferente contractelor individuale de muncă încheiate în calitate de salariat al UEMR, acestea fiind angajate și finanțate pe bază de contract cu MEC.
Art. 7. Pe durata implementării proiectului Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu” se suspendă aplicarea Hotărârii Senatului nr. 90/25.04.2019, începând cu data aprobării prezentei.
Art. 8. Prezenta se aduce la cunoștință Senatului UEMR în vederea emiterii unei Hotărâri de Senat, prin care proiectul Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu” face parte din direcțiile de acțiune aferente Planului operațional al UEMR pe anul 2019.

Nr. 6/52 din 20.11.2019

Având în vedere: Adresa DSD nr. 163/18.11.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2465/19.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se avizează acordarea unui împrumut de la centrul bugetar Departamentul Școală Doctorală către Departamentul de Științe Inginerești, în vederea achitării indemnizației de conducere a Directorului DSD, ș.l. dr. ing. Zoltan- Iosif Korka, precum și a drepturilor salariale pentru luna octombrie ale celor trei conducători de doctorat, respectiv prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich, prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu și ș.l. dr. ing. Zoltan- Iosif Korka, în limita excedentului existent la nivelul centrului bugetar DSD.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 5/52 din 20.11.2019

Având în vedere: Adresa DTSS nr. 229/20.11.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2474/20.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă invitarea domnului dr. Marian Truţulescu, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, membru al Arhivei Internaţionale de Mail Art, grafician heraldist atestat de către Comisia Naţională de Heraldică şi profesor de arte plastice la Liceul de Artă „Sabin Păuţa” din Reşiţa, în vederea susţinerii de activităţi didactice la Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în calitate de cadru didactic asociat invitat.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.

Nr. 4/52 din 20.11.2019

Având în vedere: Adresa DTSS nr. 230/20.11.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2475/20.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă invitarea domnului prof. univ. dr. Sabin Păutza, dirijor şi compozitor de renume mondial, deţinător al unui număr impresionant de premii şi distincţii naţionale şi internaţionale, cetăţean de onoare al municipiului Reşiţa şi judeţului Caraş-Severin, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în vederea susţinerii de activităţi didactice la Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în calitate de cadru didactic asociat invitat.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.

Nr. 3/52 din 20.11.2019

Având în vedere: Solicitarea Pr.dr. Boris Tasici, înregistrată la Rectorat cu nr. 2466/19.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea unui spaţiu de către Pr. dr. Boris Tasici, în vederea desfăşurării programului de Studiu Biblic.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la identificarea spaţiului şi stabilirea programului de comun acord cu Pr. dr. Boris Tasici.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/52 din 20.11.2019

Având în vedere: Adresa DGAF nr. 924/13.11.2019 înregistrată Rectorat cu nr. 2437/12.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea Sălii de Sport Polivalente Moroasa de către Clubul Sportiv Universitatea Reșița, pentru antrenamentele și jocurile oficiale ale echipei de handbal pentru senioare.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 1/52 din 20.11.2019

Având în vedere: Adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 2456/18.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut, în cuantum de 22782,9 lei, pentru buna desfășurare a proiectului, în vederea achitării cheltuielilor curente, după cum urmează:
– 4028 lei pentru achitarea contribuțiilor aferente cheltuielilor salariale, scadente la data de 25.11.2019;
– 3462,90 lei, valoare cu TVA, factură achiziție consumabile, tranșa II, scadentă la data de 31.10.2019;
– 4522 lei valoare cu TVA, consumabile, tranșa III, scadentă la data de 30.11.2019;
– 5385 lei cheltuieli salariale (salarii nete), aferente lunii septembrie 2019;
– 5385 lei cheltuieli salariale (salarii nete), aferente lunii octombrie 2019.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.