Nr. 4/50 din 16.09.2020

Având în vedere: Adresa FIM nr. 494/15.09.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1508/15.09.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 16.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 17.09.2020, se aprobă coordonatorii programelor de studii, după cum urmează:

Domeniul de studii / Coordonator domeniu / Nivel program / Denumire program / Coordonator program
Inginerie mecanică / Ș. l. dr. ing. abil. Korka Zoltan / licență / Inginerie mecanică / Conf. univ. dr. ing. Micloșină Călin
Inginerie mecanică / Ș. l. dr. ing. abil. Korka Zoltan / master / Concepția și testarea sistemelor mecanice / Ș. l. dr. ing. abil. Korka Zoltan
Inginerie mecanică / Ș. l. dr. ing. abil. Korka Zoltan / licență / Inginerie mecanică / Ș. l. dr. ing. abil. Korka Zoltan
Inginerie electrică / Ș. l. dr. ing. Hațiegan Cornel / licență / Electromecanică / Ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta
Inginerie electrică / Ș. l. dr. ing. Hațiegan Cornel / licență / Informatică aplicată în inginerie electrică / Ș. l. dr. ing. Stroia Mihaela
Inginerie electrică / Ș. l. dr. ing. Hațiegan Cornel / master / Sisteme electromecanice avansate / Ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta
Științe inginerești aplicate / Conf. univ. dr. ing. Chioncel Cristian / licență / Informatică industrială / Conf. univ. dr. ing. Chioncel Cristian

Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţa Facultăţii de Inginerie şi Management, care o va face cunoscută persoanelor nominalizate la Art. 1.

Nr. 3/50 din 16.09.2020

Având în vedere: Propunerea Direcției Generale Administrativ-Financiare nr. 561/14.09.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 1498/16.09.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 16.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă achiziționarea a trei echipamente (bunuri mobile de natura mijloacelor fixe, bunuri localizate UEMR Servicii SRL – Sat Coronini) la valoarea cuprinsă în Raportul de evaluare, întocmit de SC Doru Poto Expert SRL.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/50 din 16.09.2020

Având în vedere: Propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 98/16.09.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 1519/16.09.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 16.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 – consolidat rectificat 4.
Art. 2. Prezenta se comunică Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 1/50 din 16.09.2020

Având în vedere: Adresa Episcopiei Caransebeșului nr. 1305-A/2020 din 17.07.2020 și răspunsul UEMR la aceasta nr. 1174/17.07.2020; Adresa UEMR nr. 1278/28.07.2020; Adresa Episcopiei Caransebeșului nr. 1388-C/2020 din 29.07.2020; Faptul că nu mai există studenți înmatriculați în niciun an de studii, la programele de studii desfășurate în locația Caransebeș (studii universitare de licență: Teologie ortodoxă didactică și studii universitare de masterat: Studii de teologie pastorală și misiune creștină);
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 16.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Începând cu anul universitar 2020-2021, se aprobă lichidarea/închiderea  următoarelor programe de studii:Studii universitare de licență:
– Teologie ortodoxă didactică;
– Studii universitare de masterat: Studii de teologie pastorală și misiune creștină.
Art. 2. Pentru personalul didactic încadrat cu Contract individual de muncă (CIM) pe durată nedeterminată în vederea derulării programelor de studii care se lichidează, menționate la art. 1 al prezentei, se va dispune încetarea contractelor individuale de muncă.
Art. 3. Bunurile din patrimoniul UEMR aflate în locația din Caransebeș vor fi transferate, inventariate și predate la sediul UEMR, prin grija Direcției Generale Administrativ-Financiare.
Art. 4. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 4/48 din 09.09.2020

Având în vedere: Solicitarea d-lui Claudiu Stoica – Director Județean Caraș-Severin, Consiliul Tineretului din România, înregistrată la Rectorat cu nr. 1475/09.09.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 09.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea unei dezbateri publice între candidații la Primăria Reșița și tinerii din Reșița, în data de 14.09.2020, începând cu ora 17:00, cu mențiunea că manifestarea se va desfășura în aer liber (în curtea interioară a UEMR).
Art. 2. Domnul Claudiu Stoica – Director Județean Caraș-Severin, Consiliul Tineretului din România, se va preocupa de asigurarea/respectarea condițiilor impuse de reglementările în vigoare privind menținerea sănătății publice pe teritoriul României în perioada Stării de Alertă.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută d-lui Claudiu Stoica – Director Județean Caraș-Severin, Consiliul Tineretului din Români.

Nr. 3/48 din 09.09.2020

Având în vedere: Solicitarea Asociației FOTO CLUB BANATUL MONTAN, înregistrată la DGAF cu nr. 545/04.09.2020 și la Rectorat cu nr. 1423/04.09.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 09.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea unui vernisaj în incinta UEMR, în data de 18.09.2020, începând cu ora 18:00, în baza protocolului încheiat cu universitatea sub nr. 1729/04.09.2019.
Art. 2. Asociația FOTO CLUB BANATUL MONTAN se va preocupa de asigurarea/respectarea condițiilor impuse de reglementările în vigoare privind menținerea sănătății publice pe teritoriul României în perioada Stării de Alertă, fiind singura responsabilă de organizarea evenimentului.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută Asociației FOTO CLUB BANATUL MONTAN.

Nr. 2/48 din 09.09.2020

Având în vedere: Solicitarea Clubului Sportiv Universitatea Reșița nr. 305/08.09.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 553/08.09.2020 și la Rectorat cu nr. 1459/09.09.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 09.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de închiriere încheiat cu Clubul Sportiv Universitatea Reșița pentru cazarea studenților sportivi de performanță, în vederea prelungirii duratei contractului de închiriere până la data de 30.09.2021.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la încheierea actului adițional menționat la art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoștință Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Nr. 1/48 din 09.09.2020

Având în vedere: HG 738/2020, publicat în MO nr. 821 din 08.09.2020 pentru modificarea anexelor 1 și 2 la HG nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021; Hotărârea nr. 94 din 04.09.2020 a Senatului UEMR;
Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 09.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Pentru anul universitar 2020-2021, locurile finanțate de la bugetul de stat repartizate inițial la programul de studii universitare de master Studii de teologie pastorală şi misiune creştină, se redistribuie la programul de studii universitare de master Educație fizică școlară și activități extracurriculare.
Art. 2. Prezenta se comunică Facultatea de Științe Sociale.

Nr. 8/47 din 02.09.2020

Având în vedere: Adresa Episcopiei Caransebeșului nr. 1305-A/2020 din 17.07.2020 și răspunsul UEMR la aceasta nr. 1174/17.07.2020; Adresa UEMR nr. 1278/28.07.2020; Adresa Episcopiei Caransebeșului nr. 1388-C/2020 din 29.07.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 02.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă sistarea admiterii în sesiunea septembrie 2020 pentru următoarele programe de studii:
– Studii universitare de licență: Teologie ortodoxă didactică;
– Studii universitare de masterat: Studii de teologie pastorală și misiune creștină.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 7/47 din 02.09.2020

Având în vedere: solicitarea Casei de Cultură a Studenților Reșița nr. 90/11.08.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 517/11.08.2020 și la Rectorat cu nr. 1345/14.08.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 02.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 2 ani a contractului de închiriere nr. 59/28.07.2016, încheiat cu Casa de Cultură a Studenților Reșița.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la încheierea contractului de închiriere menționat la art. 1.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.