Nr. 3/38 din 01.07.2020

Având în vedere: Solicitarea Muzeului Cineastului Amator, înregistrată la DGAF cu nr. 365/29.06.2020 și la Rectorat cu nr. 1072/29.06.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 01.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea unei proiecții de film, în incinta UEMR, în data de 02.07.2020, în intervalul orar 20:00 – 23:00, cu mențiunea că manifestarea se va desfășura în aer liber (în curtea interioară a UEMR).
Art. 2. Muzeul Cineastului Amator se va preocupa de asigurarea/respectarea condițiilor impuse de reglementările în vigoare privind menținerea sănătății publice pe teritoriul României în perioada Stării de Alertă.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută Muzeului Cineastului Amator.

Nr. 2/38 din 01.07.2020

Având în vedere: Propunerea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic nr. 110/01.07.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1078/01.07.2020; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 01.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derularea cursului „Formator“ în regim on-line.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Nr. 1/38 din 01.07.2020

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 377/01.07.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1080/01.07.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 01.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Anexei privind achiziţiile directe pe anul 2020.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 1/37 din 25.06.2020

Având în vedere: Solicitarea Primăriei Moldova Nouă nr. 6682/23.06.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 256/24.06.2020.2020 și la Rectorat cu nr. 1052/24.06.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 25.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă cazarea la Campusul de vară Coronini, a unei echipe de la Muzeul Banatului, care efectuează lucrări pentru Primăria Moldova Nouă.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută Primăriei Moldova Nouă.

Nr. 1/35 din 22.06.2020

Având în vedere: Solicitarea ROTARY CLUB Reșița, înregistrată la DGAF cu nr. 345/19.06.2020 și la Rectorat cu nr. 1037/22.06.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea festivității de acordare a burselor de excelență ROTARY, în incinta UEMR, în data de 23.06.2020, ora 18, (sau o dată ulterioară în caz de vreme nefavorabilă), cu mențiunea că manifestarea se va desfășura în aer liber (în curtea interioară a UEMR).
Art. 2. Asociația Rotary Club Reșița se va preocupa de asigurarea/respectarea condițiilor impuse de reglementările în vigoare privind menținerea sănătății publice pe teritoriul României în perioada Stării de Alertă.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută ROTARY CLUB Reșița.

Nr. 1/34 din 17.06.2020

Având în vedere: Art. 123, alin. (1) şi  alin. (2), Art. 194, alin. (1), (2) și (3) şi Art. 213, alin. (13), lit. f) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată; Art. 3 alin. (3) din Legea consorțiilor universitare nr. 287/2004; Art. 39, alin (2) lit m)  și Art. 44, lit. e) din Carta UEMR; adresa Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) înregistrată la nivelul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa cu nr. 1020/15.06.2020; necesitatea promovării calităţii şi creşterea eficienţei sistemului de învățământ superior din România prin concentrarea resurselor, inclusiv pentru dezvoltarea locală/regională; Consiliul de Administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 17.06.2020,
Hotărăște:
Art. 1. Se avizează favorabil fuziunea prin absorbție a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița de către Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), pe baza condițiilor de fuziune, cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Fuziunea prin absorbție devine operațională începând cu anul universitar următor celui în care s-au finalizat procedurile legale de aprobare a acesteia.
Art. 3. La data aprobării fuziunii conform legii, cu consultarea și aprobarea tuturor forurilor competente, actele normative care reglementează înființarea și funcționarea Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, își încetează aplicabilitatea, potrivit cu art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2004 republicată.
Art. 4. Prezenta hotărâre, împreună cu anexa, se supune aprobării Senatului Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.

Nr. 2/33 din 10.06.2020

Având în vedere: Cererea domnului lector univ. dr. Dan Mihai Rohozneanu, director de grant al proiectului „Nu abandona, implică-te! Stay your university (NAISYU), finanțat prin Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU-N), din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)”, înregistrată la Rectorat cu nr. 997/09.06.2020;          Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă alocarea sălii C2.3 pentru desfășurarea activităților prevăzute în proiectul „Nu abandona, implică-te! Stay your university (NAISYU), finanțat prin Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU-N), din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)”.
Art. 2. Prezenta se comunică Facultății de Științe Sociale, domnului lector univ. dr. Dan Mihai Rohozneanu și Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 1/33 din 10.06.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021; Adresa MEC nr. 610/-2/28.05.2020 privind numărul de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și numărul de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă / granturi de studii pentru studii universitare de licență și master organizate la forma de învățământ cu frecvență, precum și pentru studii universitare de doctorat  organizate la forma de învățământ cu frecvență, finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2020-2021 pentru românii de pretutindeni cu domiciliul stabil în alte state membre (membre sau non membre UE); Adresa MEC nr. 344/GP/03.06.2020 privind alocarea a cel puțin 10 locuri bugetate din categoria locurilor repartizate statistic, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție specială; Hotărârea Consiliului de administrație 1/31 din data de 03.06.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se actualizează cifra de şcolarizare alocată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021, cu repartizarea pe domenii, programe de studii, conform anexei, alocându-se un număr de 11 locuri bugetate, din categoria locurilor repartizate statistic, pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție specială.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor.

Nr. 4/31 din 03.06.2020

Având în vedere: Cererile studenților programului de studii universitare de licență EFS; Hotărârea Consiliului de administrație nr. 2/2 din 15.01.2020; adresa MEC-DGÎU nr. 98/DGIU/10.03.2020; Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; Suspendarea activităților frontale cu studenții, ca urmare a implementării la nivel național a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2; Prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile;          Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reorganizarea sesiunii speciale de examene pentru studenţii sportivi de performanţă, în perioada 22.06.2020 – 05.07.2020, având în vedere că în perioada 09.03.2020 – 20.03.2020 activitatea frontală cu studenții a fost suspendată.
Art. 2. Decanatul Facultății de Științe Sociale va comunica studenților săptămâna în care va fi programată susținerea examenelor.
Art. 3.  Prezenta se comunică Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Nr. 3/31 din 03.06.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021; Adresa MEC nr. 610/-2/28.05.2020 privind numărul de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și numărul de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă / granturi de studii pentru studii universitare de licență și master organizate la forma de învățământ cu frecvență, precum și pentru studii universitare de doctorat  organizate la forma de învățământ cu frecvență, finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2020-2021 pentru românii de pretutindeni cu domiciliul stabil în alte state membre (membre sau non membre UE);
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 03.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se repartizează cifra de şcolarizare alocată de Ministerul Educației și Cercetării, pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021, după cum urmează:
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă – 1
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă – 1
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Departamentului Şcoală Doctorală.