Având în vedere: Cererea Asociației Rotary Club Reșița nr. 18017/21.01.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 79/07.02.2019 și la rectorat cu nr. 334/08.02.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 08.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă închirierea de către Asociația Rotary Club Reșița a unui spațiu în incinta corpului E, pe o perioadă de 5 ani, la tariful de 1 euro/mp/lună, la care se adaugă cheltuielile cu utilitățile (energie electrică, apă-canal – conform consumului stabilit pe baza indexului lunar și termoficare – proporțional cu suprafața închiriată).
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ – Financiară va proceda la identificare spațiului și încheierea contractului de închiriere menționat la art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoștință Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Având în vedere: Adresa CSUD, înregistrată la rectorat cu nr. 323/07.02.2019; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 08.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă repartizarea biroului B2.5 pentru Departamentul Școală Doctorală.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, Facultății de Inginerie și Management și d-lui director CSUD, prof.univ.dr.ing. GilbertRainer Gillich.

Având în vedere: Adresa DGAF nr. 76/06.02.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 320/06.02.2019, privind necesitatea scoaterii la concurs a unor posturi vacante – personal didactic auxiliar și nedidactic; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 08.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante din Statul de personal:
– Perioadă nedeterminată:
III.E.f. – Serviciul Întreținere: postul 6 – îngrijitor, M;
III.E.f. – Serviciul Întreținere: postul 8 – îngrijitor, M;
III.E.g. – Serviciul Cămin-Cantină: postul 3 – îngrijitor, M/G.
– Perioadă determinată:
II.Ac. Biroul ERASMUS+: postul 1 – referent de specialitate, S.
Art. 2. Biroul Resurse-Umane va proceda la solicitarea avizului MEN pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante menţionate la art. 1 al prezentei.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Având în vedere: propunerea Serviciului Cămin-Cantină nr. 2/05.02.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 294/05.02.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 05.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea bursei UEMR Servicii, studenţilor care susţin activitatea administrativă în cadrul Serviciului Cămin-Cantină, începând cu 06.02.2019, după cum urmează:
Nume şi prenume student: Voina Ionuț
An / specializare: III EM
Serviciul unde desfăşoară activităţi: Campus Café
Tipul bursei: Specială UEMR Servici
Art. 2. Bursa se va acorda lunar, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Senatului, până în momentul în care șeful Serviciului Cămin-Cantină va comunica încetarea acestei activităţi.
Art. 3. Biroul Financiar-Contabil acordă bursa lunar, conform situaţiilor transmise de către șeful Serviciului Cămin-Cantină.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale AdministrativFinanciare.

Având în vedere: propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 9/04.02.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 287/04.02.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 05.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual aferent anului financiar 2018.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Având în vedere: Solicitarea d-nei ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta, înregistrată la Rectorat cu nr. 193/29.01.2019; Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reducerea cu 20% a taxei cursurilor de pregătire teoretică a electricienilor pentru personalul S.C. Electroechipament Industrial SRL, din lista transmisă cu adresa EEI nr. 2801/08/ADR din 28.01.2019, noul tarif fiind 340 lei/cursant.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ – Financiare și d-nei ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta.

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 56/30.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 197/30.01.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019.
Art. 2. Se aprobă Anexa actualizată privind achiziţiile directe pe anul 2019. Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Având în vedere: Solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 34/21.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 143/22.01.2019; Solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 102/17.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 130/21.01.2019; Prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile; Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 22.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea unei sesiuni speciale de examene, în perioada 25.03.2019 – 07.04.2019, pentru studenţii sportivi de performanţă, menţionaţi în tabelele anexate.
Art. 2. Prezenta se comunică Facultăţii de Ştiinţe Sociale și Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Având în vedere: Adresa DGAF nr. 15/11.01.2019, prin care Consiliul de administrație al UEMR a fost informat de către DGAF cu privire la faptul că alocația lunară din finanțarea de bază, acordată de către MEN, pentru luna ianuarie 2019, din care urmează să fie achitate drepturile salariale ale personalului UEMR aferente lunii decembrie 2018, este inferioară nivelului cheltuielilor de personal aferente lunii decembrie 2018, cheltuieli care însumează suma de 811.462 lei, iar suma virată a fost de 627.783 lei; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.01.2019, în unanimitate a hotărât:
Art. 1. Plata drepturile salariale ale întregului personal al UEMR aferente lunii decembrie 2018 se va efectua după cum urmează:
– Se vor achita integral către bugetul de stat toate contribuțiile datorate de angajat și angajator pentru drepturile salariale aferente lunii decembrie 2018 și impozitul pe veniturile de natură salarială datorat de angajații UEMR;
– Salariații UEMR care au avut salariul în luna decembrie 2018 de până în 3000 lei net vor încasa integral aceste drepturi salariale, iar ceilalți salariați, ale căror salarii depășesc suma anterior menționată, vor încasa o sumă parțială de 3000 lei net, restul urmând a fi achitat în funcție de disponibilitățile bănești deținute de UEMR pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare (din cuantumul finanțării lunare ce va fi, ulterior, alocată de către MEN sau din veniturile proprii).
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, Biroului Financiar Contabil și Biroului Resurse Umane – Salarizare în vederea întocmirii documentelor justificative necesare pentru plata drepturilor salariale aferente lunii decembrie 2018.

Având în vedere: Adresa MEN nr. 39803R/14.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 95/15.01.2019; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.01.2019, în unanimitate a hotărât:
Art. 1. Se aprobă repartizarea sumei de 60000 lei, alocată de la Ministerul Educației Naționale pentru organizarea activităților extracurriculare în anul financiar 2019, după cum urmează:
Denumire activitate
1. UEMR – manager al dezvoltării identității locale a Banatului de Munte prin sporturile de iarnă (SMSUEMR) – 19500 lei
2. Simpozionul științific studențesc EMING 2019 – 10000 lei
3. Festival dedicat Zilei Europei ediția a IV-a, 9 mai 2019 ,,DezbatEuropa” – 5650 lei
4. Viața Studențească la Reșița – 9350 lei
5. Dascăli bănățeni de ieri și de azi – 2600 lei
6. Student informat – succes garantat – 12900 lei
TOTAL: 60000 lei
Art. 2. Prezenta se comunică domnului prorector Conf.dr.ing. Cristian Chioncel, în vederea comunicării răspunsului la Adresa MEN nr. 39803R/14.01.2019 și informării coordonatorilor activităților menționate.