Entries by

Nr. 12 din 23.01.2019

Având în vedere: adresa domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 336/18.12.2018; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât: Art.1. Se respinge solicitarea de anulare a Hotărârii nr. 274 din 06.12.2018 a Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa. Art.2. Prezenta […]

Nr. 11 din 23.01.2019

Având în vedere: adresa depusă de 17 cadre didactice din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 143/20.07.2018, privind revocarea domnului conf. univ. dr. Andrade-Ionuţ Bichescu din funcţia de Rector UEMR; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât: Art. 1. Se […]

Nr. 10 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.304, alin.(13), lit.a) şi b) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.1, alin.(3) şi (4), precum şi ale Art.6, alin.(2) şi (4) din Ordinul nr.5.559/2011 – Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ; prevederile Art.38, alin.(2), lit.dd) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile […]

Nr. 9 din 23.01.2019

Având în vedere: demisia doamnei conf. univ. dr. Dorina CHIŞ-TOIA din funcţia de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale, înregistrată la Rectorat sub nr. 81/14.01.2019; prevederile Art.21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); Adresa nr. 153/22.01.2019 […]

Nr. 8 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.29, Art.30 şi Art.39 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 146/22.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 105/22.01.2019, privind componenţa Comisiilor de concurs şi contestaţii pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 18, din Statul de funcţii al […]

Nr. 7 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.29, Art.30 şi Art.39 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 35/23.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 159/23.01.2019, privind componenţa Comisiilor de concurs şi contestaţii pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 28, din Statul de funcţii al […]

Nr. 6 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.128, alin.(3) şi Art.213, alin.(2), lit.b din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (b) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât: Art. 1. Senatul lansează în dezbaterea comunităţii universitare Ediţia3/revizia1 […]

Nr. 5 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.12, alin.(10) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa (Cod: R3); rezultatul alegerilor pentru ocuparea locurilor vacantate de membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie şi Management pentru mandatul 2016-2020; prevederile Art.43, alin.(2), lit.b), Art. 44, alin.(2) şi […]

Nr. 1/3 din 22.01.2019

Având în vedere: Solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 34/21.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 143/22.01.2019; Solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 102/17.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 130/21.01.2019; Prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile; Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data […]

Nr. 4 din 17.01.2019

Având în vedere: prevederile Art. 18, alin (3) din Regulamentul privind evaluarea, examinarea şi notarea performanțelor profesional ştiinţifice ale studenţilor (R8); prevederile Art. 141 şi 142 din Legea nr.53/2003 (Codul muncii), republicată; adresa Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică nr. 18/14.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 1/14.01.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit […]