Întrebări frecvente

Cum se face admiterea la UEMR la studiile universitare de licenţă și masterat?

La UEMR, admiterea la studiile de licenţă în anul universitar 2019-2020, în funcţie de domeniul de studiu, se face prin concurs, pe baza mediei generale de admitere, calculate ca medie ponderată între:

 • Nota obținută la proba 1 de concurs (Anexa 2 din Metodologia de admitere) și
 • Nota obținută la proba 2 de concurs (media la examenul de bacalaureat).

Admiterea la studiile de masterat în anul universitar 209-2020 se face, prin concurs, pe baza mediei generale de admitere, calculată ca medie ponderată între:

 • Nota obținută la proba 1 de concurs (Anexa 2 din Metodologia de admitere) și
 • Nota obținută la proba 2 de concurs (media la examenul de licență/diplomă).

Ce taxe se achită la admitere?

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei, iar taxa de înmatriculare este de 100 lei (pentru cei admiși), indiferent de ciclul de studii, licență sau masterat, sau de forma de învățământ pentru care optează candidatul, învățământ cu frecvență sau învățământ cu frecvență redusă.

Cine beneficiază de scutiri pentru taxele de înscriere?

Scutirile de la taxa de înscriere se acordă pentru: copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, candidaţii proveniţi din centrele de plasament, candidaţii cu handicap, candidații la studiile universitare de licență care în perioada studiilor liceale au obținut premiile I, II, III sau mențiuni la faza finală a olimpiadelor sau concursurilor școlare naționale sau internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale. Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere pe facultăţi/departamente.

Unde se achită taxa?

Taxa de înscriere se plăteşte la casieria UEMR şi se depune o copie a chitanţei la dosarul de înscriere sau ordin de plată cu specificația Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, CUI 3061983, Trezoreria Reşiţa, RO41TREZ18120F330500XXXX. În situaţia plăţii online se va specifica: facultatea pentru care se face plata, domeniul de studii, numele și prenumele candidatului.

Cum se confirmă locul?

Candidaţii declaraţi admişi se vor înmatricula personal, prin completarea la secretariatul facultăţii a unei cereri de înmatriculare, la care se ataşează chitanţa de plată a taxei de înmatriculare. Fiecare candidat, care după afişarea rezultatelor finale este declarat admis, trebuie să plătescă taxa de înmatriculare de 100 de lei şi să depună o copie după chitanţă la dosar, iar cei care nu au avut actele în original la dosar, vor trebui să le depună până la data de 26.09.2019.

Cum se realizează clasificarea candidaților admiși?

Candidații care susțin concursul de admitere se clasifică în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere. Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a notelor obținute la probele concursului de admitere.

Ce acte trebuie să conțină dosarul de admitere pentru studiile de licență și masterat?

Dosarul de concurs al candidatului (de tip dosar plic), pentru studiile de licență, va conține:

 • Fișă de înscriere tip;
 • Diploma de bacalaureat, în original sau o copie a acesteia certificată conform cu originalul, pentru candidații înscriși la mai multe domenii de studii;
 • Foaia matricolă, în original sau o copie a acesteia certificată conform cu originalul, pentru candidații înscriși la mai multe domenii de studii;
 • Copie a certificatului de naștere, certificată conform cu originalul;
 • Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • Copie după prima filă din buletinul de identitate sau după cartea de identitate;
 • Eseu motivațional/academic (pentru programele de studii unde se solicită la proba I de concurs);
 • Adeverință medicală cu avizul medicului de familie – „apt pentru înscrierea la facultate”, excepţie făcând candidaţii de la programul de studii Educaţie fizică şi sportivă, care vor prezenta o adeverinţă medicală ce va conţine: MRF, EKG, aceasta trebuind să fie vizată de un cabinet medical sportiv cu menţiunea „APT PENTRU EFORT FIZIC”;
 • Adeverință examen psihologic și integritate psihică – exclusiv pentru candidații domeniului teologic;
 • Trei fotografii color actuale ale candidatului, tip 3/4 pe hârtie fotografică mată;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • Candidaţii absolvenţi de învăţământ superior, care doresc să urmeze un alt domeniu de licenţă, vor completa dosarul cu o copie a diplomei de licenţă (certificată conform cu originalul) şi o adeverinţă din care să rezulte regimul şi perioada de studii cu taxă şi/sau fără taxă de la prima facultate;
 • Candidaţii studenţi, care doresc să urmeze un al doilea domeniu de licenţă, vor completa dosarul cu o adeverinţă de la instituţia de învăţământ la care sunt înmatriculaţi din care să rezulte calitatea de student, regimul şi perioada de studii cu taxă şi/sau fără taxă la instituţia respectivă.
 • Candidaţii pentru domeniul de licenţă Teologie vor prezenta la dosar şi Binecuvântarea Episcopului Caransebeşului.

Dosarul cu documentele necesare înscrierii la concursul de admitere, pentru studiile de masterat, sunt:

 • Fișă de înscriere tip;
 • Diploma de licenţă, în original sau o copie a acesteia certificată conform cu originalul, pentru candidaţii înscrişi la mai multe programe de studii de masterat;
 • Suplimentul la diploma de licenţă sau Foaia matricolă, în original sau o copie certificată conform cu originalul;
 • Copie a certificatului de naştere, certificată conform cu originalul;
 • Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • Copie după prima filă din buletinul de identitate sau după cartea de identitate;
 • Adeverinţă medicală cu avizul medicului de familie – „apt pentru înscrierea la facultate”;
 • Eseu motivațional/academic (pentru programele de studii unde se solicită la proba I de concurs);
 • Trei fotografii color actuale ale candidatului, tip2/3;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • Candidaţii absolvenţi de studii de masterat, care doresc să urmeze un al doilea program de masterat vor depune la dosar şi o adeverinţă de la instituţia organizatoare de masterat la care a studiat, din care să rezulte regimul şi perioada de studii cu taxă şi/sau fără taxă de la primul masterat.

Care sunt cerințele pentru cei care doresc să se înscrie la mai multe domenii de studii?

Candidații, care se înscriu la mai multe domenii de studii din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, vor depune dosarul cu toate actele numai la prima opțiune de domeniu. Pentru celălalt/celelalte domenii, înscrierea se face numai pe baza cererii de înscriere, chitanței de plată a taxei de înscriere și a copiilor după documentele solicitate conform metodologiei de admitere şi depuse la prima opțiune de domeniu. Numărul dosarului cu prima opțiune este menționat, în mod obligatoriu, în celălalt/celelalte dosar(e) de concurs.

Candidații trebuie să se înscrie personal?

Înscrierea la concursul de admitere se face personal la comisia de admitere sau on-line, pe baza cărții de identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în prezenta metodologia de admitere. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură, cu specificarea în clar a obiectului mandatului.

Când se semnează contractul de studii?

Contractul de studii se semnează în momentul confirmării locului și plata taxei de înmatriculare.

Se acordă burse studenților din anul I de la studiile universitare de licență și masterat?

Pot fi acordate burse studenților din anul I care îndeplinesc condițiile de medie pentru acordarea uneia dintre burse în limita fondurilor disponibile.
Din fondurile alocate de la bugetul de stat, UEMR poate acorda: burse pentru stimularea performanței academice, burse sociale, burse sociale ocazionale, burse speciale, burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară/străinătate, burse de studiu pentru mediul rural și alte forme de sprijin material.
Din veniturile proprii, UEMR poate acorda suplimentar: burse UEMR de ajutor social, burse UEMR servicii și burse speciale UEMR servicii.
În UEMR, studenţii pot cumula în același timp burse acordate din bugetul de stat cu cele acordate din venituri proprii ale universităţii. Bursele sociale se pot cumula cu oricare altă bursă reglementată în prezentul regulament.

Calendarul sesiunii de admitere iulie 2019

• 11.07 – 23.07.2019, 9:00 – 16:00 – înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de duminică)
• 29.04 – 23.07.2019 – înscriere on-line
• 24.07.2019 – desfășurarea primei probe de concurs
• 25.07.2019 – afişarea rezultatelor și depunerea contestaţiilor
• 26.07.2019 – soluționarea contestațiilor
• 29.07 – 31.07.2019 – înmatricularea candidaţilor admişi (prima perioadă)
• 02.09 – 05.09.2019 – înmatricularea candidaţilor admişi (a doua perioadă)
• 06.09.2019 – redistribuirea candidaților după retrageri și stabilirea locurilor neocupate