Nr. 1/26 din 28.04.2020

Având în vedere: Propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 41/27.04.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 790/27.04.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 28.04.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 – consolidat rectificat 2.Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare

Colaborarea tradițională cu Universitatea Tehnică a Moldovei – susținută prin Programul ERASMUS+. Primul student ERASMUS+ de la UTM realizează un stagiu de studiu la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Lansarea programului de studii „Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică” la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Nr. 53 din 16.04.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2) lit. c. din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 14.04.2020; Adresa Consiliului de administraţie nr. 764/14.04.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.04.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Planul operațional al Universității ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa pentru anul 2020.
Art. 2. Planul operaţional se va publica pe pagina Web a universităţii la secţiunea „Informaţii de interes public”.
Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultăţilor, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, precum şi Compartimentului TIC – Multiplicare, în vederea publicării pe pagina Web a Universităţii.

Nr. 2/25 din 16.04.2020

Având în vedere: Adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 771/15.04.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.04.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut în cuantum de 8056 lei, pentru achitarea contribuțiilor aferente cheltuielilor salariale pentru lunile februarie și martie 2020, în măsura în care disponibilitățile din venituri proprii ale universității permit acest lucru.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.

Nr. 1/25 din 16.04.2020

Având în vedere: Prelungirea instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, cauzată de pandemia COVID-19; Obligativitatea adoptării unor măsuri de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2; Adresa MEC nr. 8725/17.03.2020; Adresa MEC nr. 217/GP/01.04.2020; Ordinul MEC nr. 4.020/07.04.2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României; Permanenta preocupare a conducerii UEMR de a asigura un mediu sigur şi calitativ pentru desfăşurarea activităţilor didactice; Modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice pe platforme/aplicaţii educaţionale on-line în luna martie, odată cu instituirea stării de urgenţă şi suspendarea activităţilor didactice frontale; Pachetul de servicii OFFICE 365 oferit gratuit de UEMR cadrelor didactice şi studentilor universităţii pentru asigurarea desfășurării procesului didactic și pentru acordarea drepturilor salariale corelative; Faptul că aplicaţia TEAMS, inclusă în pachetul de servicii OFFICE 365, asigură întâlnirea nemijlocită în mediul on-line dintre cadrele didactice şi studenţii universităţii (desfăşurarea live a activităţilor didactice), oferind facilităţi de videoconferinţă, înregistrare a activităţilor desfăşurate în sistem de videoconferinţă, forumuri de lucru, partajare a materiale didactice şi a referinţelor bibliografice, încărcare a temelor şi proiectelor realizate de către studenţi, evidenţă a participării studenţilor la activităţile didactice desfăşurate; Necesitatea familiarizării studenților Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa de la toate formele și ciclurile de învățământ cu aplicația TEAMS, în perspectiva desfășurării formelor de evaluare și a examenelor de finalizare a studiilor universitare pe platforme/aplicaţii on-line, pentru care vor fi elaborate metodologii aprobate la nivelul Senatului UEMR; Autonomia universitară şi cu asumarea răspunderii publice,
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.04.2020, a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 27.04.2020, pe perioada stării de urgenţă și, ulterior, pe perioada de aplicare a măsurilor de prevenire a infestării cu virusul SARS-CoV-2, toate activităţile didactice, activităţile de evaluare şi examenele de finalizare a studiilor universitare la nivelul UEMR desfăşurate în on-line, la toate formele și ciclurile de învăţământ, se vor derula pe aplicaţia TEAMS, inclusă în pachetul de servicii OFFICE 365.
Art. 2. Cadrele didactice din UEMR vor putea utiliza şi alte platforme/aplicaţii specifice/adaptate cerinţelor domeniilor/programelor de studii, doar în condiţiile în care acestea vor fi complementare aplicaţiei TEAMS.
Art. 3. Activităţile de laborator/ proiect/ practică pedagogică/ lucrări practice care, din motive obiective, nu vor putea fi susținute on-line, vor fi recuperate modular după încetarea stării de urgență, în limita timpului avut la dispoziție, după un program stabilit de către decanatul fiecărei facultăţi, sau vor fi recuperate în anul universitar următor, fără costuri adiționale sau alte restricții existente anterior.
Art. 4. Programul de recuperări stabilit conform Art. 3 se va anunța studenților și cadrelor didactice, prin postare pe pagina web a fiecărei facultăți/ departament, ulterior fiind comunicat rectoratului.
Art. 5. Responsabilitatea verificării desfășurării activităților didactice în on-line conform prezentei hotărâri și, ulterior, în conformitate cu prevederile legale şi ale metodologiilor elaborate şi aprobate în acest sens la nivelul Senatului UEMR, revine directorilor de departament și decanilor care au obligația întocmirii Foilor colective de prezență necesare achitării drepturilor salariale ale cadrelor didactice.
Art. 6. Neutilizarea aplicaţiei TEAMS în activitatea didactică desfăşurată în on-line cu studenţii universităţii va conduce la nerecunoaşterea activităţilor desfăşurate şi, implicit, nepontarea cadrelor didactice, situaţie în care activitatea didactică va trebui recuperată.
Art. 7. Toate cadrele didactice au obligaţia transmiterii către studenţi, în format electronic, a materialelor de curs utilizate pentru evaluarea finală, cu cel puţin o lună înainte de data desfăşurării formei de evaluare (E, C, VP).
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică facultăților, DID, DPPD și DSD.

Nr. 1/24 din 14.04.2020

Având în vedere: Solicitarea Primăriei Moldova Nouă nr. 3865/174.04.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 247/14.04.2020 și la Rectorat cu nr. 763/14.04.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 14.04.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă tariful de 50 lei/persoană/zi pentru asigurarea cazării și a unei mese/zi (contractând servicii de catering), pentru un număr de 8 jandarmi, în vederea sprijinirii Primăriei Moldova-Nouă, pe perioada instituirii stării de urgență în România.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare.