Nr. 1/18 din 30.03.2020

Având în vedere faptul că: Până la sfârșitul lunii martie 2020 trebuie demarat procesul de evaluare instituțională, împlinindu-se doi ani de la evaluarea anterioară; Nu s-a primit răspuns la cererea nr. 455/03.03.2020, depusă la ARACIS în data de 03.03.2020, privind amânarea depunerii Cererii pentru inițierea procedurilor de evaluare externă a calității la nivel instituțional, întrucât s-a inițiat un proces de fuziune cu UBB; Procedura de evaluare externă a calității academice începe cu transmiterea către ARACIS a Cererii pentru inițierea procedurilor de evaluare externă a calității;
Consiliul de administraţie al universităţii, în şedinţa sa din data de 30.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă depunerea la ARACIS a cererii pentru demararea procedurilor de evaluare pentru evaluarea externă a calităţii academice.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare și CEAC.

Nr. 46 din 26.03.2020

Având în vedere: Solicitarea doamnei Mihaela Stroia, coordonatorul programului de studii de licenţă Informatică Aplicată în Inginerie Electrică din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 64/24.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă solicitarea validării calificării şi înscrierea în RNCIS a programului de studii universitare de licenţă Informatică Aplicată în Inginerie Electrică, din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi coordonatorului programului.

Nr. 45 din 26.03.2020

Având în vedere: adresa Rectoratului nr. 591/24.03.2020, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 67/24.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă suspendarea termenelor cuprinse în calendarul de alegeri pentru ocuparea funcţiilor de decan până la reglementarea situaţiei naţionale privind măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu COVID-19.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR şi facultăţilor.

Nr. 44 din 26.03.2020

Având în vedere: Propunerea Consiliului de administraţie al universităţii din data de 24.03.2020; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Colegiul Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa (MC01), Ediţia 1/revizia 0.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 43 din 26.03.2020

Având în vedere: prevederile Art. 130, alin. (2) și Art. 213, alin. (6), lit. f din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. t din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr. 1/17 a Consiliului de administraţie din data de 24.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 68/26.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Învăţământ a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 69/26.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Cercetare Ştiinţifică a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 70/26.03.2020; Referatul realizat de către Comisia pentru Relaţia cu studenţii şi parteneriate a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 71/26.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează Raportul privind starea universităţii în anul 2019.
Art. 2. Raportul menţionat la Art. 1 se va publica pe pagina Web a universităţii la secţiunea „Informaţii de interes public”.         Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, facultăţilor, departamentelor şi Compartimentul TIC – Multiplicare, în vederea publicării.