Nr. 1/11 din 26.02.2020

Având în vedere: Adresa DGAF nr. 109/26.02.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 426/26.02.2020, privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de bucătar din cadrul Serviciului Social; Hotărârea nr. 5/10 a Consiliului de administraţie din data de 25.02.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 26.02.2020, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de bucătar din cadrul Serviciului Social.
Art. 2. În vederea scoaterii la concurs a postului menţionat la art. 1, se aprobă următoarele documente prezentate în anexă:
– condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi;
– calendarul concursului;
– fişa postului vacant;
– componenţa Comisiei de concurs:
Lect. univ. dr. Nătălița Lesconi – Frumușanu – președinte;
Ec. Ionuț Alexandru – membru;
Emilia Turiac – membru;
Dr. ing. Sorin Mihancea – secretar.
– componența Comisiei de soluționare a contestațiilor:
Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel – președinte;
Ing. Ilie Pela – membru;
Ing. Domnica Georgiu – membru;
Dr. ing. Sorin Mihancea – secretar.
Art. 3. Biroul Resurse-Umane va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs la postului vacant menţionat.
Art. 4. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 5/10 din 25.02.2020

Având în vedere: adresa Compartimentului Resurse Umane nr. 7/11.02.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 83/11.02.2020 și la Rectorat cu nr. 352/12.02.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.02.2020, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reorganizarea concursului în vederea ocupării postului vacant de bucătar din cadrul Serviciului Social.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs a postului vacant menţionat.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 4/10 din 25.02.2020

Având în vedere: solicitarea dnei ș.l.dr.ing. Spunei Elisabeta, înregistrată la Rectorat cu nr. 409/24.02.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reducerea cu 20% a taxei cursurilor de pregătire teoretică a electricienilor pentru personalul Messer România Gaz, din lista transmisă în data de 14.02.2020, noul tarif fiind 340 lei/cursant.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și dnei ș.l.dr.ing. Spunei Elisabeta.

Nr. 3/10 din 25.02.2020

Având în vedere: propunerea Departamentului ID nr. 21/24.02.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 410/24.02.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea bursei UEMR Servicii, studenţilor care susţin activitatea administrativă în cadrul Departamentului ID, începând cu 25.02.2020, după cum urmează:
Sivulca Alexandra – I MCA / Departamentul ID / UEMR Servicii.
Art. 2. Bursa se va acorda lunar, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Senatului, până în momentul în care directorul Departamentului ID va comunica încetarea acestei activităţi.
Art. 3. Biroul Financiar-Contabil acordă bursa lunar, conform situaţiilor transmise de către directorul Departamentului ID.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Departamentului ID.

Nr. 2/10 din 25.02.2020

Având în vedere: Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului pentru Informații și Relații Publice din cadrul Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă componența Biroului pentru Informații și Relații Publice, după cum urmează:
Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich – responsabil UEMR cu asigurarea informațiilor de interes public;
Conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia – purtător de cuvânt al UEMR, responsabil pentru relația cu mass-media;
Andreea Paula Perțoni – secretariat.
Art. 2. Compartimentul TIC va asigura, sub coordonarea responsabilului cu asigurarea informaţiilor de interes public, publicarea pe pagina Web a universităţii a informaţiilor de interes publice.
Art. 3. Prezenta se comunică persoanelor desemnate și Compartimentului TIC.

Nr. 1/10 din 25.02.2020

Având în vedere: Adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 381/14.02.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut, în cuantum de 9413 lei, pentru buna desfășurare a proiectului, în vederea achitării cheltuielilor curente, după cum urmează:
– 4028 lei pentru achitarea contribuțiilor aferente cheltuielilor salariale (luna ianuarie), scadente la data de 25.02.2020;
– 5385 lei cheltuieli salariale (salarii nete), aferente lunii ianuarie 2020.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și domnului Ș. l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.

Studenții sportivi ai Universității „Eftimie Murgu” din Reșița au cucerit 13 medalii la Campionatele Naționale de Atletism!