Nr. 205 din 31.10.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2363/30.10.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 348/30.10.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Metodologia privind recunoaşterea automată în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate (Cod:M4.1-04),Ediția 1/revizia 0.
Art.2. Compartimentul TIC va publica metodologia menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.

Simpozionului internațional „Banatul – istorie şi multiculturalitate” la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița