Nr. 2/51 din 13.11.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă următoarele tarife orare pentru utilizarea spațiilor din Sala de Sport Polivalentă Moroasa:

Spațiul de activități 8 – 1616 – 22
Teren handbal / minifotbal100150
Sală de curs5050
Sală gimnastică 7090
Sală fitness4060
Saună (max. 6)120120
Saună + jacuzzi200200
Tenis de masă2020

Studenţii / angajații UEMR beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de la punctele 1, 3, 4 (toți participanții să fie studenți / angajați).
Elevii/ sportivii entităților partenere ale UEMR beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de la punctele 1 (participare organizată).
Art. 2. Se aprobă următoarele tarife pentru abonamente în vederea utilizării spațiilor din Sala de Sport Polivalentă Moroasa (abonament lunar: 4 ședințe – 1 oră):

Spațiul de activități8 – 1616 – 22
Teren handbal / minifotbal300500
Sală gimnastică (3 ședințe/săpt.)480960
Sală gimnastică (5 ședințe/săpt.)10001400
Sală fitness (1 ședință/săpt.)
Sală fitness (3-5 ședință/săpt.)
120
240
200
480
Saună400400
Saună + jacuzzi600600
Tenis de masă6060

Studenţii / angajații UEMR beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de la punctele 1, 2, 3 (toți participanții să fie studenți / angajați).
Elevii / sportivii entităților partenere ale UEMR beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de la punctele 1 (participare organizată).
Pentru abonamente pe o perioadă mai lungă de 6 luni tarifele vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului de administrație.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 1/51 din 13.11.2019

Având în vedere:
Adresa DGAF nr. 917/11.11.2019 înregistrată Rectorat cu nr. 2433/12.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea Aulei Magna şi a Foaierului de către Forumul Democratic al Germanilor din Judeţul Caraş-Severin, în vederea organizării acţiunilor din cadrul Sărbătorii de toamnă a etniei germane, în data de 16.11.2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/50 din 06.11.2019

Având în vedere: Solicitarea petenților Turcu Ionel, Dumitru-Aştilean Sorin-Florin şi Ţepeş-Udrea Nicoleta-Mioara, înregistrată la rectorat cu nr. 2357/30.10.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 06.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge solicitarea petenţilor Turcu Ionel, Dumitru-Aştilean Sorin-Florin având în vedere faptul că, prin Hotărârea Senatului nr. 156/25.09.2019, s-a stabilit că în anul universitar 2019-2020 programele de studii universitare de licenţă Informatică industrială şi Electromecanică, anul II, se vor comasa, în cadrul Facultății de Inginerie și Management (FIM) organizându-se activităţi didactice la anul II doar la programele de studii Inginerie mecanică și Informatică industrială, iar petenţii anterior menţionaţi au refuzat posibilitatea acordată de Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (UEMR) prin HS nr. 156/25.09.2019 de a se transfera în anul II la programele de studii Informatică industrială sau Inginerie mecanică, şcolarizate la nivelul FIM, din cadrul UEMR, sau la orice altă universitate din ţară, păstrându-şi calitatea de student bugetat, conform principiului din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, conform căruia subvenţiile urmează studentul.
Art. 2. Pentru doamna Ţepeş-Udrea Nicoleta-Mioara solicitarea nr. 2357/30.10.2019 nu are obiect, întrucât petenta menționată este înscrisă în anul II, Inginerie mecanică, ca urmare a opțiunii exprimate prin cererea înregistrată la decanatul Facultății de Inginerie și Management cu nr. 801/03.10.2019.
Art. 3. Prezenta se comunică petenților și Facultății de Inginerie și Management.

Nr. 1/50 din 06.11.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 06.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata taxei de şcolarizare pentru programul de formare psihopedagogică Nivelul II, regim postuniversitar, pentru următorii cursanți:
– Tistu Gheorghe.
Art. 2. Prezenta se comunică Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Direcției Generale Administrativ-Financiare şi domnului Tistu Gheorghe.

Nr. 208 din 31.10.2019

Având în vedere: prevederile Art. 286  din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată, alin. (1) Statele de funcții ale personalului didactic și de cercetare se întocmesc anual, prin stabilirea de norme universitare, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea fiecărui an universitar și nu se pot modifica în timpul anului universitar; prevederile Art.38, alin. (2), lit. s din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa: Senatul aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, încetarea acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar; Hotărârea Senatului UEMR, nr. 156/25.09.2019; propunerea Consiliului de administraţie al universităţii nr.1918/19.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 249/19.09.2019; solicitarea unui grup de 7 studenți din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, de anulare a Hotărârii Senatului nr. 156/25.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 341/22.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge solicitarea celor 7 studenți din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, de anulare a Hotărârii Senatului nr. 156/25.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 341/22.10.2019, întrucât aceasta este oricum tardiv formulată în raport cu prevederile Art. 286 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată.            Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi studenţilor.

Nr. 207 din 31.10.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2363/30.10.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 348/30.10.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Procedura privind recunoaşterea în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate (Cod:P.5.2-1),Ediția 1/revizia 0.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.

Nr. 206 din 31.10.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2363/30.10.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 348/30.10.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă  Procedura privind recunoaşterea în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a funcțiilor didactice din învățământul universitar obţinute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate (Cod:P.5.2-0),Ediția 1/revizia 0.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.