Nr. 163 din 26.09.2019

Având în vedere: prevederile art.38, alin.(2), lit.(n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; Statul de funcţii pentru anul universitar 2019-2020, întocmit de directorul Departamentului de Ştiinţe Economice şi înaintat Senatului, în format letric şi prin E-mail; avizarea Statului de funcţii pentru anul universitar 2019-2020 al Departamentului de Ştiinţe Economice de către Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice în şedinţa sa din data de 25.09.2019;
avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 25.09.2019; Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, patrimoniu şi resurse umane şi Comisiei pentru învăţământ;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 26.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Statul de funcţii pentru anul universitar 2019–2020 al Departamentului de Ştiinţe Economice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Economice, Departamentului de Ştiinţe Economice şi Biroului Resurse Umane.

Nr. 162 din 25.09.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea de către Consiliul de administrație în ședința din 19.09.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de studii universitare, derulate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale:
studii universitare de licenţă:Administraţie publică;
studii universitare de master:Management educaţional.
Art. 2. Planurile de învăţământ revizuite se aplică începând cu anul universitar 2019-2020.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultății de Științe Sociale şi Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.

Nr. 161 din 25.09.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.d şi o din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; adresa Consiliului de administraţie nr.1921/19.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.246/19.09.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 19.09.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modificările la Statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic propuse de către Consiliul de administraţie.
Art. 2. În urma acestor modificări, începând cu data de 04.09.2019, Statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic al Universității este cel din anexă – STAT  DE  PERSONAL 25(0).
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Resurse Umane.

Nr. 160 din 25.09.2019

Având în vedere: Solicitarea Departamentului de Ştiinţe Inginereşti nr. 65/18.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 244/18.09.2019, privind permutarea unor discipline din Planurile de învățământ ale programelor de studii gestionate de DSI în vederea reducerii cheltuielilor prin cuplarea acestora;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă următoarele permutări de discipline din Planurile de învăţământ curente ale programelor de studii din cadrul Departamentului de Ştiinţe Inginereşti:

Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultății de Inginerie şi Management şi Departamentului de Ştiinţe Inginereşti.

Nr. 159 din 25.09.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr. 134/23.07.2019, privind comasarea  Departamentului de Inginerie Mecanică cu Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management; Hotărârea Senatului nr. 136/04.09.2019, privind denumirea departamentului unic care funcţionează în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management începând cu data de 04.09.2019; Decizia nr.228/09.09.2019 a Rectorului UEMR de numire a domnului conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian Micloşină în funcţia de director interimar al Departamentului de Ştiinţe Inginereşti;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Statul de funcţii de conducere pentru mandatul 2016-2020, valabil din data de 04.09.2019, în forma prezentată în anexă.
Art.2.  Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Biroului Resurse Umane.

Nr. 158 din 25.09.2019

Având în vedere: prevederile capitolului „B. ÎNTRERUPEREA”, alin.(5) din Procedura operaţională „Modificarea perioadei studiilor doctorale” (Cod: P.4.2-9); adresa Şcolii Doctorale de Inginerie nr.136/24.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.262/24.09.2019; avizarea în Consiliul Şcolii Doctorale din data de 23.09.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă întreruperea studiilor universitare de doctorat, pe o perioadă de un an, pentru studentul doctorand Miloş Ovidiu-Petru, aflat în prezent în anul II de studiu.
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Şcolii Doctorale de Inginerie şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 157 din 25.09.2019

Având în vedere: solicitarea domnului conf. univ. dr. Ioan Mihoc privind desfășurarea de activități didactice în regim plata cu ora la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 237/12.09.2019; adresa Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 160/17.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 242/17.09.2019; prevederile Art.288, alin.(3) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2019-2020, domnul conf. univ. dr. Ioan Mihoc, cadru didactic titular la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universității ,,Eftimie Murgu” din Reșița poate să susțină, în calitate de cadru didactic asociat, 6 ore convenţionale de activităţi didactice/săptămână, în regim de plata cu ora, la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultății de Științe Sociale, Biroului Resurse Umane și domnului conf. univ. dr. Ioan Mihoc.

Nr. 156 din 25.09.2019

Având în vedere: prevederile Art. 292  din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, lit.pp din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Consiliului de administraţie al universităţii nr.1918/19.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 249/19.09.2019;          Senatul Universității ,,Eftimie Murgu” din Reșița, întrunit în ședința sa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă situația privind grupele și subgrupele, precum și mărimea formațiunilor de lucru aferente programelor de studii din oferta educațională a Facultății de Inginerie și Management în anul universitar 2019-2020, în forma prezentată în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre a Senatului universitar.
Art. 2. În anul universitar 2019-2020 programele de studii universitare de licenţă Informatică industrială şi Electromecanică, anul II, se vor comasa, în cadrul FIM urmând a se organiza activităţi didactice la anul II doar la programul de studii Inginerie mecanică și Informatică industrială. Studenţii înmatriculaţi la programul de studii universitare de licenţă Electromecanică, anul II, la care este sistată şcolarizarea în anul universitar 2019-2020, au posibilitatea, în funcţie de opţiunea personală, de a se transfera în anul II la programele de studii Informatică industrială sau Inginerie mecanică, şcolarizate la nivelul FIM sau la orice altă universitate din ţară.
Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului, Facultății de Inginerie și Management și Departamentului de Științe Inginerești.

Nr. 155 din 25.09.2019

Având în vedere: prevederile Art. 292  din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, lit.pp din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Departamentului de Învăţământ la Distanţă nr.153/24.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 260/24.09.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă situația privind grupele și subgrupele, precum și mărimea formațiunilor de lucru aferente programelor de studii din oferta educațională a Departamentului de Învăţământ la Distanţă în anul universitar 2019-2020, în forma prezentată în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre a Senatului universitar.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Nr. 3/44 din 30.09.2019

Având în vedere: adresa FSE nr. 558/30.09.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 2046/30.09.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.09.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 01.10.2019, se aprobă coordonatorii programelor de studii, după cum urmează:
Domeniul de studii: Administrarea Afacerilor; Coordonator domeniu: conf. univ. dr. Andreș Solomia.
Denumire program de studii licență: ECTS – Coordonator program: lect. univ. dr. Gherghina Liliana.
Denumire program de studii master: AATCS – Coordonator program: conf. univ. dr. Andreș Solomia.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Facultăţii de Ştiinţe Economice, care o va face cunoscută persoanelor nominalizate la Art. 1.