Nr. 2/44 din 30.09.2019

Având în vedere: propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, Serviciul Cămin-Cantină, nr. 784/30.09.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2045/30.09.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.09.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea bursei UEMR Servicii, studenţilor care susţin activitatea administrativă în cadrul Serviciului Cămin-Cantină, începând cu 07.10.2019, după cum urmează:
Docia Alexandru – Adrian – din anul II PIPP, la Campus Cafe.
Art. 2. Bursa se va acorda lunar, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Senatului, până în momentul în care șeful Serviciului Cămin-Cantină va comunica încetarea acestei activităţi.
Art. 3. Biroul Financiar-Contabil acordă bursa lunar, conform situaţiilor transmise de către șeful Serviciului Cămin-Cantină.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.


Nr. 1/44 din 30.09.2019

Având în vedere: Adresa Facultății de Inginerie și Management nr. 759/30.09.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 2051/30.09.2019 prin care s-au transmis statele de funcții ale DSI, avizate de către Consiliul FIM în data de 30.09.2019; Adresa Departamentului de Științe Inginerești nr. 72/30.09.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 2049/30.09.2019, privind imposibilitatea constituirii posturilor pentru două cadre didactice ale DSI pentru anul universitar 2019-2020; Adresa Departamentului de Științe Inginerești nr. 73/30.09.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 2050/30.09.2019, privind situația financiară a DSI; Adresa DGAF nr. 701/03.09.2019, înregistrată la rectorat sub nr. 1709/03.09.2019 privind situația disponibilităților financiare ale UEMR la data de 26.08.2019, de unde rezultă deficitul financiar înregistrat la nivelul FIM, precum și la nivelul UEMR, și datoriile exigibile la plată;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se înaintează Senatului propunerea de aprobare pentru restructurarea statului de personal/funcții prin desfiinţarea unor posturi ca urmare a reducerii activităților didactice desfășurate la Facultatea de Inginerie și Management – Departamentul de Științe Inginerești, cauzate de numărul mic de studenți înmatriculați la această facultate, pentru anul universitar 2019-2020.

Nr. 9/42 din 25.09.2019

Având în vedere: adresa MEN nr. 570/GP/16.09.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1848/16.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.09.2019, în unanimitate de voturi, a hotărât:
Art. 1. Pentru anul universitar 2019-2020, locurile fără taxă de studii rămase neocupate în urma concursului de admitere la studii universitare de master, se redistribuie conform anexei.
Art. 2. Prezenta se comunică facultăţilor.

Nr. 8/42 din 25.09.2019

Având în vedere: adresa MEN nr. 570/GP/16.09.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1848/16.09.2019; adresa MEN DGRIAE 2651/TED/19.09.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1934/23.09.2019, privind suplimentarea numărului de locuri alocat românilor de pretutindeni;
Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.09.2019, în unanimitate de voturi, a hotărât:         Art. 1. Pentru anul universitar 2019-2020, locurile fără taxă de studii rămase neocupate în urma concursului de admitere la studii universitare de licenţă, se redistribuie conform anexei.
Art. 2. Pentru anul universitar 2019-2020, suplimentarea de locuri alocate românilor de pretutindeni pentru studii universitare de licenţă, se distribuie conform anexei.
Art. 3. Prezenta se comunică facultăţilor.

Nr. 7/42 din 25.09.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 01.10.2019, este permis accesul în curtea universității, în intervalul orar 7:00 – 22:00, a autoturismelor aparținătoare următoarelor categorii:
– personal didactic de predare și didactic auxiliar, personal nedidactic, cadre didactice asociate UEMR;
– reprezentanți și angajați ai entităților/ONG-urilor care au calitatea de locatar în corpul E;
– cadre didactice ale Colegiului Național „Traian Lalescu“ Reșița, în limita celor 12 locuri de parcare alocate de UEMR, în partea dreaptă a corpului E.
– Clubul Sportiv Universitatea Reșița;
– reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale;
– mass-media și invitați UEMR.
Art. 2. DGAF va proceda la informarea proprietarilor maşinilor staţionate în curtea universităţii cu privire la prevederile prezentei.
Art. 3. Diseminarea prezentei către personalul didactic va fi realizată de către facultăţi, către personalul didactic auxiliar şi nedidactic de către Direcţia Generală Administrativ-Financiară, iar către studenți de către Liga studenților.
Art. 4. Prezenta se comunică facultăţilor, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și Ligii studenților.


Nr. 6/42 din 25.09.2019

Având în vedere: necesitatea asigurării continuităţii activităţii în cadrul secretariatului la Centrul de Studii Caransebeș;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă prelungirea cu un an de zile a contractului individual de muncă pentru dl. Tistu Gheorghe, încadrat cu jumătate de normă în postul de secretar la Centrul de Studii Caransebeș.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 5/42 din 25.09.2019

Având în vedere: necesitatea asigurării continuităţii activităţii în cadrul Biroului pentru Asigurarea Calităţii;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă prelungirea cu un an a contractului de muncă cu timp parţial de lucru de 4 ore/zi, pe perioadă determinată, pentru domnul Ciubotariu Relu, în vederea desfăşurării activităţilor specifice Biroului pentru Asigurarea Calităţii.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, Biroului Resurse Umane şi Biroului pentru Asigurarea Calităţii.

Nr. 4/42 din 25.09.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata taxei de şcolarizare pentru programul de formare psihopedagogică Nivelul I, regim postuniversitar, pentru următorii cursanți:
Marinescu Bogdan-Cristian; Bloju Virgil Alin.
Art. 2. Prezenta se comunică Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Direcției Generale Administrativ-Financiare şi domnilor Marinescu Bogdan-Cristian și Bloju Virgil Alin.

Nr. 3/42 din 25.09.2019

Având în vedere: Solicitarea domnului asist.univ.dr. Viorel-Ionuț Bizău, înregistrată la DSE cu nr. 61/19.09.2019 și la Rectorat cu nr. 1941/23.09.2019; Prevederile art. 304, alin. 11 din Legea nr. 1/2011;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă solicitarea domnului asist. univ. dr. Viorel-Ionuț Bizău privind acordarea concediului fără plată, pe o perioadă de un an universitar, începând cu data de 01.10.2019, cu rezervarea catedrei pe această perioadă.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Biroului Resurse Umane, Departamentului de Științe Economice și dlui asist. univ. dr. Viorel-Ionuț Bizău .

Nr. 2/42 din 25.09.2019

Având în vedere: propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 119/24.09.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1950/24.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat 4.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Biroului Financiar-Contabil.