Nr. 1/34 din 25.07.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea în perioada 04.09.2019 – 09.09.2019 a unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenții programului de studii universitare de licență PIPP.
Art. 2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Științe Sociale în perioada 02.09 – 03.09.2019.
Art. 3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art. 4. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 3/33 din 16.07.2019

Având în vedere: adresa BFC nr. 914/16.07.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1403/16.07.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Utilizarea excedentului aferent anului 2018 pentru acoperirea golului temporar de casă determinat de necesitatea și urgența achitării diferenței la factura nr. 5/12.07.2019, emisă de S.C. STRATEGIC PUT SRL Chișoda, jud. Timiș, în cuantum de 14.273,70 lei, în vederea finalizării lucrărilor la Campusul Universitar Complex „Eftimie Murgu“.
Art. 2. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2018, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art. 3. Prezenta hotărâre se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 2/33 din 16.07.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă machetele privind formularele necesare evidențelor rezultatelor la proba I a Concursului de admitere 2019, studii universitare de licență și studii universitare de masterat.
Art. 2. Secretarii comisiilor de admitere de la fiecare facultate vor particulariza formularele pentru facultatea respectivă, în conformitate cu prevederile Metodologiei de admitere 2019.
Art. 3. Prezenta se comunică facultăților și prorectorului.

Nr. 1/33 din 16.07.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 105 din 13.06.2019 a Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se alocă sala A3.0 în vederea organizării Biroului Electoral al Universității.
Art. 2. Prezenta se comunică Biroului Electoral al Universității, Senatului UEMR, facultăților și Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/32 din 10.07.2019

Având în vedere: adresa Senatului nr. 193/08.07.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1305/08.07.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se menține repartizarea cifrei de şcolarizare, alocate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2019-2020, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea nr. 4/29 a Consiliului de administrație din data de 12.06.2019.
Art. 2. Prezenta se comunică Senatului.

Nr. 1/32 din 10.07.2019

Având în vedere: adresa FSE nr. 344/10.07.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1324/10.07.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea în perioada 16.07.2019 – 17.07.2019 a unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenții din anii terminali ai programelor de studii universitare gestionate de către Facultatea de Științe Economice.
Art. 2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Științe Economice în data de 15.07.2019.
Art. 3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art. 4. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.