Nr. 101 din 06.06.2019

Având în vedere: Cererea doamnei Gibea (Moldovan) V. Simona-Ionela înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 150/05.06.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se respinge susţinerea examenului de finalizare a studiilor de licenţă la Universitatea,,Aurel Vlaicu” din Arad de către doamna Gibea (Moldovan) V. Simona-Ionela, absolventă a Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, programul de studii universitare de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, promoţia 2018.
Art.2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultății de Ştiinţe Sociale şi doamnei Gibea (Moldovan) V. Simona-Ionela.

Nr. 100 din 06.06.2019

            Având în vedere:

 • prevederile Art.287, alin.(15), (16) şi (17) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată;
 • prevederile Art.296, alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată;
 • prevederile Art.61, lit.d), Art.64, alin.(1) și Art.65 din Legea 53 – Codul muncii, actualizată;
 • prevederile Art.31, Art.64 și Art.70 din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din sectorul de activitate învățământ superior, înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub nr. 503 din data de 21.06.2017 și la Ministerul Educației Naționale – Cabinet Ministru sub nr.9370/14.06.2017, cu modificările din Actul adițional nr. 1 din 6 februarie 2018, înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub nr. 190 din data de 6.02.2018;
 • Adresa Rectoratului nr.1059/29.05.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 147/30.05.2019;

            Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:

           Art.1.

În anul universitar 2019-2020, la toate departamentele din cadrul UEMR, norma didactică săptămânală minimă, cuprinzând:

 1. activităţi de predare şi
 2. activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an,

va fi pe cât posibil de 16 ore convenţionale/săptămână, dar nu mai puţin de 15 ore convenţionale/săptămână, indiferent de funcţia didactică.

            Art.2.

Prin excepție, posturile vacante din statul de funcții pot fi normate la un număr mai mic de ore, cu respectarea prevederilor legale.

            Art.3.

 • Departamentele în care, din lipsă de studenţi, nu există suficiente ore pentru a constitui norme didactice pentru toţi titularii conform Art.1, vor proceda la concedieri de personal didactic.
 • Stabilirea persoanelor, care urmează a fi concediate, se va face cu respectarea prevederilor din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din sectorul de activitate învățământ superior. Pentru evaluarea obiectivă a performanţelor profesionale se vor utiliza punctajele realizate în perioada 2014-2018 pentru „Criteriul 1 – Activitatea didactică şi ştiinţifică”. Aceste punctaje se vor folosi şi pentru departajarea persoanelor care se încadrează la acelaşi criteriu de disponibilizare.
 • Astfel, măsurile de concediere vor afecta în ordine:

3.1) contractele de muncă ale salariaţilor care solicită plecarea din unitate;

3.2) contractele de muncă ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul. În acest sens, toate cadrele didactice vor depune la departament o declaraţie pe proprie răspundere (Anexa 1 la HS nr. 100 din 06.06.2019);

3.3) contractele de muncă ale celor care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare, în anul universitar respectiv;

3.4) contractele de muncă ale cadrelor didactice care nu au realizat doi ani consecutivi 20 de puncte pentru „Criteriul 1 – Activitatea didactică şi ştiinţifică”;

3.5) contractele de muncă ale cadrelor didactice care au realizat cele mai mici punctaje cumulate pentru „Criteriul 1 – Activitatea didactică şi ştiinţifică” în ultimii patru ani (2015-2018).

 • Având în vedere faptul căla toate departamentele există „mai multe posturi de aceeași natură” (Art.70, alin.(3) din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din sectorul de activitate învățământ superior) şi cadre didactice având pregătire similară, directorii de departament vor stabili mai întâi câte persoane şi care anume vor fi concediate, iar apoi vor distribui orele de activitate didactică frontală la cadrele didactice rămase. În acest scop, directorii de departament vor repartiza persoanele pe domeniile de studii în care se încadrează posturile pe care le ocupă, luând în considerare arondarea posturilor la domeniul de studii în care se află cele mai multe ore din structura acestora.
 • Cadrele didactice propuse spre concediere ca urmare a restrângerii activităţii didactice pot fi trecute temporar cu normă integrală de cercetare ştiinţifică numai în condiţiile în care întreg salariul poate fi asigurat din contractele de cercetare realizate de cadrul didactic în cauză. În acest scop, cadrul didactic va prezenta directorului de departament o declaraţie-angajament pe proprie răspundere. La Contractul individual de muncă al salariatului în cauză se va încheia un Act adiţional, în care se va stipula că lipsa fondurilor atrase lunar prin activitatea de cercetare, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna încheiată, va determina încetarea imediată a Contractului individual de muncă.
 • Până în data de 12.09.2019, ora 15:00, directorii de departament vor înainta Consiliului de administraţie situaţia nominală a cadrelor didactice propuse spre concediere, în vederea îndeplinirii de către angajator a obligaţiei de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în universitate, compatibile cu pregătirea sa profesională.

Art.4.

În departamentele în care este posibilă respectarea normei didactice săptămânale minime precizate la Art.1, orele din posturile didactice vacante se vor acoperi cu prioritate de personalul didactic titular.

Art.5.

În vederea aprobării de către Senatul UEMR, facultăţile vor înainta Consiliului de administraţie şi Senatului universitar Statele de funcţii pentru anul universitar 2019-2020, realizate conform prezentei hotărâri, până cel târziu în data de 16.09.2019, ora 12:00, după cum urmează:

 • Consiliului de administraţie: în format letric şi electronic, în vederea avizării;
 • Senatului universitar: în format electronic, în vederea analizării în Comisiile de specialitate.

Art.6.

Prezenta se comunică Rectorului, Facultăţilor, Departamentelor, Direcției Generale Administrativ-Financiare și Biroului Resurse Umane.

Nr. 99 din 06.06.2019

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr.1060/29.05.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.146/30.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge propunerea Consiliului de administrație privind numărul minim de candidaţi admişi pentru ca un program de studii universitare de licență și respectiv masterat să poată fi organizat în anul universitar 2019-2020.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR.

Nr. 98 din 06.06.2019

Având în vedere: prevederile Art.128 şi Art.213, alin.(2), lit.b) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.b) din Carta Universității „Eftimie Murgu” din Reșița; avizul de legalitate acordat de către Ministerul Educației Naționale prin adresele DGJ nr.26974/14.03.2019 şi 29777/02.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2), Ediţia 3/revizia 1.
Art. 2.  Prezenta revizie a Cartei universitare a fost supusă dezbaterii comunității universitare în perioada 30.01.2019 – 05.02.2019 şi a obținut avizul de legalitate din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, transmis prin adresele Adresele DGJ nr.26974/14.03.2019 şi 29777/02.05.2019.
Art.3. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2), Ediţia 3/revizia 1 pe pagina Web a universităţii şi o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC și Biroului pentru Asigurarea Calității.

Lansarea proiectului „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030”

Nr. 97 din 23.05.2019

Având în vedere: adresa Sindicatului FIRES din UEMR, nr.272/13.05.2019 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 137/13.05.2019; prevederile Art.52, alin.(3) din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, actualizată; Contractul instituțional nr. 29539/01.04.2019, înregistrat la Rectorat cu nr. 707/02.04.2019, încheiat între Universitate și MEN privind finanțarea instituțională acordată UEMR pentru anul 2019; actul adițional nr.1 la Contractul instituțional pe anul 2019, înregistrat la Rectorat cu nr. 959/13.05.2019, încheiat între Universitate și MEN privind finanțarea instituțională acordată UEMR pentru anul 2019; proiectul de buget al Universităţii pentru anul 2019; deficitul existent între veniturile și cheltuielile aferente activității de bază în anul 2019;  
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge solicitarea Sindicatului FIRES din UEMR de revocare a Hotărârii Senatului nr.90/25.04.2019 privind reducerea temporară a activității, pentru motive economice, prin reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației, care a cauzat reducerea programului.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR şi Sindicatului FIRES.