Nr. 2/26 din 29.05.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 29.05.2019, a hotărât:
Art. 1. În perioada 01.06.2019 –30.09.2019,accesul cu autoturismul în curtea universității va fi permis numai personalului UEMR și studenților UEMR în baza carnetului de student vizat la zi.
Art. 2. Diseminarea prezentei către personalul didactic va fi realizată de către facultăţi, către studenți de către Liga studenților, iar către personalul didactic auxiliar şi administrativ de către Direcţia Generală Administrativ-Financiară.Art. 3. Prezenta se comunică facultăţilor,Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și Ligii studenților.

Nr. 1/26 din 29.05.2019

Având în vedere: Adresa Colegiului Național „Traian Lalescu“ Reșița nr. 4062/17.05.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 392/20.05.2019 și la rectorat cu nr. 1012/20.05.2019; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 29.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă accesul în curtea universității a celor 28 de mașini, conform tabel anexat, în limita celor 12 locuri de parcare alocate de UEMR, în partea dreaptă a corpului E.
Art. 2. Se interzice accesul cu autoturismul în curtea universității pentru elevii Colegiului Național „Traian Lalescu“ Reșița.
Art. 2. Prezenta se înaintează Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută Colegiului Național „Traian Lalescu“ Reșița.

Nr. 3/24 din 16.05.2019

Având în vedere: Adresa DTSS nr. 106/16.05.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 999/16.05.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut Departamentului de Teologie și Științe Sociale, în cuantum de 2500 lei, din excedentul bugetar al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în vederea remunerării în regim de plata cu ora a cadrului didactic asociat lector univ. dr. Dănuț Ioan Crașovan.
Art. 2. Prezenta se comunică Departamentului de Teologie și Științe Sociale, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic și Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/24 din 16.05.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr. 205/27.09.2018 privind aprobarea Procedurii operaționale Întocmirea statelor de funcții, Ediția 1, revizia 4, Cod: P4.2-10; Hotărârea Senatului nr. 90/25.04.2019 privind reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Numărul de 128 de ore, aferent perioadei 01.05.2019 – 30.09.2019, va fi redus, proporțional, pentru activitățile prevăzute la punctele B și C din Fișa postului personalului didactic de predare, astfel încât activitatea didactică frontală și de evaluare a studenților să nu fie afectată.
Art. 2. Prezenta hotărâre își produce efectele până la emiterea unei hotărâri de revocare a Hotărârii Senatului nr. 90/25.04.2019.
Art. 3. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.