Nr. 105 din 13.06.2019

Având în vedere: prevederile Art. 209 şi Art.214 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Art. 19, alin.(1), Art.20, alin.(1), Art.21, alin.(1) şi (2) şi Art.25, alin.b) din Ordinul MECS 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior, actualizat; prevederile Metodologiei privind organizarea referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului în cadrul Universității „Eftimie Murgu” Reșița (Cod: R76), Ediția 3/revizia 0;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 13.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Referendumulpentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului Universității „Eftimie Murgu” Reșița pentru mandatul 2020-2024 se va organiza în data de 22.07.2019, orele 10:00 – 14:00.
Art. 2. Dezbaterea publică pentru informarea comunității academice în legătură cu scopul referendumului va avea loc în data de 15.07.2019, cu începere de la ora 12:00 în Amfiteatrul Mare al Universității.
Art. 3. Calendarul detaliat al organizăriireferendumuluipentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului Universității „Eftimie Murgu” Reșița pentru mandatul 2020-2024 este prezentat în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art. 4. În vedereadesfăşurării referendumului, precum şi a tuturor alegerilor şi concursurilor în vederea desemnării persoanelor care vor ocupa funcţiile de conducere academică şi/sau vor face parte din structurile de conducere academică ale universităţii în mandatul 2020-2024, se menţine componenţa actuală a Biroului Electoral al Universităţii, respectiv:

Nr. crt. Nume şi prenume Calitate
1. Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Reprezentant FSS, Preşedinte BEU
2. Conf. univ. dr. ing. Eugen-Filip STÎNGU Reprezentant FIM
3. Asist. univ. dr. Andreea-Mihaela ZGARDAN Reprezentant FSE
4. Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Cadru didactic cu pregătire juridică, FSS
5. Stud. Alexandra Butcovanová Reprezentantă a Ligii studenţilor

Art. 5. Sediul Biroului Electoral al Universităţii se va organiza într-un spaţiu corespunzător, care se va aloca de către Consiliul de administraţie. În acest sediu se vor ţine toate şedinţele Biroului Electoral al Universităţii şi se vor păstra toate documentele în legătură cu referendumul pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului, precum şi alegerile şi concursurile în vederea desemnării persoanelor care vor ocupa funcţiile de conducere academică şi/sau vor face parte din structurile de conducere academică ale universităţii în mandatul 2020-2024.
Art. 6. În vedereadesfăşurării referendumului, în ziua de 22.07.2019, între orele 10:00 – 14:00, în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa vor funcţiona trei secţii de votare, după cum urmează:
Secţia 1 – Facultatea de Inginerie şi Management
Secţia 2 – Facultatea de Ştiinţe Economice
Secţia 3 – Facultatea de Ştiinţe Sociale
Art. 7. Consiliile facultăților vor stabili componența Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare, precum şi sălile în care se va desfășura procesul de votare şi vor informa persoanele cu drept de vot din cadrul facultăţii.
Art. 8. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, facultăților şi departamentelor, în vederea informării cadrelor didactice, Biroului pentru Asigurarea Calităţii, Biroului TIC, precum şi Biroului Electoral al Universităţii şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, în vederea asigurării măsurilor organizatorice necesare.

Nr. 104 din 13.06.2019

Având în vedere: prevederile Art. 209 şi Art.214 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Ordinului MECS 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior, actualizat;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 13.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Metodologia privind organizarea referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului în cadrul Universității „Eftimie Murgu” Reșița (Cod: R76), Ediția 3/revizia 0.
Art.2. În data de 18.06.2019,Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Regulamentul menționat la Art.1 pe pagina Web a universității și îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, facultăților şi departamentelor, în vederea informării cadrelor didactice, Biroului pentru Asigurarea Calităţii, Biroului TIC, precum şi Biroului Electoral al Universităţii şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, în vederea asigurării măsurilor organizatorice necesare.

Nr. 103 din 06.06.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin.(2), lit.h. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 06.06.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Metodologia privind admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul 2019 (M4.1-01), Ediţia 4/revizia 4.
Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii şi îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, DSD, Facultăţii de Inginerie şi Management, Directorului CEAC și Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 102 din 06.06.2019

Având în vedere: adresa doamnei conf. univ. dr. Mihaela Molnar înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 148/04.06.2019; prevederile Art.4 din Hotărârea Senatului nr. 157/11.09.2018;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se respinge solicitarea doamnei conf. univ. dr. Mihaela Molnar privind transmiterea unei copii a înregistrării şedinţei de Senat a UEMR din data de 23.05.2019.
Art.2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR şi doamnei conf. univ. dr.  Mihaela Molnar.

Nr. 101 din 06.06.2019

Având în vedere: Cererea doamnei Gibea (Moldovan) V. Simona-Ionela înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 150/05.06.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se respinge susţinerea examenului de finalizare a studiilor de licenţă la Universitatea,,Aurel Vlaicu” din Arad de către doamna Gibea (Moldovan) V. Simona-Ionela, absolventă a Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, programul de studii universitare de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, promoţia 2018.
Art.2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultății de Ştiinţe Sociale şi doamnei Gibea (Moldovan) V. Simona-Ionela.

Nr. 100 din 06.06.2019

            Având în vedere:

 • prevederile Art.287, alin.(15), (16) şi (17) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată;
 • prevederile Art.296, alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată;
 • prevederile Art.61, lit.d), Art.64, alin.(1) și Art.65 din Legea 53 – Codul muncii, actualizată;
 • prevederile Art.31, Art.64 și Art.70 din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din sectorul de activitate învățământ superior, înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub nr. 503 din data de 21.06.2017 și la Ministerul Educației Naționale – Cabinet Ministru sub nr.9370/14.06.2017, cu modificările din Actul adițional nr. 1 din 6 februarie 2018, înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub nr. 190 din data de 6.02.2018;
 • Adresa Rectoratului nr.1059/29.05.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 147/30.05.2019;

            Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:

           Art.1.

În anul universitar 2019-2020, la toate departamentele din cadrul UEMR, norma didactică săptămânală minimă, cuprinzând:

 1. activităţi de predare şi
 2. activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an,

va fi pe cât posibil de 16 ore convenţionale/săptămână, dar nu mai puţin de 15 ore convenţionale/săptămână, indiferent de funcţia didactică.

            Art.2.

Prin excepție, posturile vacante din statul de funcții pot fi normate la un număr mai mic de ore, cu respectarea prevederilor legale.

            Art.3.

 • Departamentele în care, din lipsă de studenţi, nu există suficiente ore pentru a constitui norme didactice pentru toţi titularii conform Art.1, vor proceda la concedieri de personal didactic.
 • Stabilirea persoanelor, care urmează a fi concediate, se va face cu respectarea prevederilor din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din sectorul de activitate învățământ superior. Pentru evaluarea obiectivă a performanţelor profesionale se vor utiliza punctajele realizate în perioada 2014-2018 pentru „Criteriul 1 – Activitatea didactică şi ştiinţifică”. Aceste punctaje se vor folosi şi pentru departajarea persoanelor care se încadrează la acelaşi criteriu de disponibilizare.
 • Astfel, măsurile de concediere vor afecta în ordine:

3.1) contractele de muncă ale salariaţilor care solicită plecarea din unitate;

3.2) contractele de muncă ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul. În acest sens, toate cadrele didactice vor depune la departament o declaraţie pe proprie răspundere (Anexa 1 la HS nr. 100 din 06.06.2019);

3.3) contractele de muncă ale celor care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare, în anul universitar respectiv;

3.4) contractele de muncă ale cadrelor didactice care nu au realizat doi ani consecutivi 20 de puncte pentru „Criteriul 1 – Activitatea didactică şi ştiinţifică”;

3.5) contractele de muncă ale cadrelor didactice care au realizat cele mai mici punctaje cumulate pentru „Criteriul 1 – Activitatea didactică şi ştiinţifică” în ultimii patru ani (2015-2018).

 • Având în vedere faptul căla toate departamentele există „mai multe posturi de aceeași natură” (Art.70, alin.(3) din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din sectorul de activitate învățământ superior) şi cadre didactice având pregătire similară, directorii de departament vor stabili mai întâi câte persoane şi care anume vor fi concediate, iar apoi vor distribui orele de activitate didactică frontală la cadrele didactice rămase. În acest scop, directorii de departament vor repartiza persoanele pe domeniile de studii în care se încadrează posturile pe care le ocupă, luând în considerare arondarea posturilor la domeniul de studii în care se află cele mai multe ore din structura acestora.
 • Cadrele didactice propuse spre concediere ca urmare a restrângerii activităţii didactice pot fi trecute temporar cu normă integrală de cercetare ştiinţifică numai în condiţiile în care întreg salariul poate fi asigurat din contractele de cercetare realizate de cadrul didactic în cauză. În acest scop, cadrul didactic va prezenta directorului de departament o declaraţie-angajament pe proprie răspundere. La Contractul individual de muncă al salariatului în cauză se va încheia un Act adiţional, în care se va stipula că lipsa fondurilor atrase lunar prin activitatea de cercetare, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna încheiată, va determina încetarea imediată a Contractului individual de muncă.
 • Până în data de 12.09.2019, ora 15:00, directorii de departament vor înainta Consiliului de administraţie situaţia nominală a cadrelor didactice propuse spre concediere, în vederea îndeplinirii de către angajator a obligaţiei de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în universitate, compatibile cu pregătirea sa profesională.

Art.4.

În departamentele în care este posibilă respectarea normei didactice săptămânale minime precizate la Art.1, orele din posturile didactice vacante se vor acoperi cu prioritate de personalul didactic titular.

Art.5.

În vederea aprobării de către Senatul UEMR, facultăţile vor înainta Consiliului de administraţie şi Senatului universitar Statele de funcţii pentru anul universitar 2019-2020, realizate conform prezentei hotărâri, până cel târziu în data de 16.09.2019, ora 12:00, după cum urmează:

 • Consiliului de administraţie: în format letric şi electronic, în vederea avizării;
 • Senatului universitar: în format electronic, în vederea analizării în Comisiile de specialitate.

Art.6.

Prezenta se comunică Rectorului, Facultăţilor, Departamentelor, Direcției Generale Administrativ-Financiare și Biroului Resurse Umane.

Nr. 99 din 06.06.2019

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr.1060/29.05.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.146/30.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge propunerea Consiliului de administrație privind numărul minim de candidaţi admişi pentru ca un program de studii universitare de licență și respectiv masterat să poată fi organizat în anul universitar 2019-2020.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR.

Nr. 98 din 06.06.2019

Având în vedere: prevederile Art.128 şi Art.213, alin.(2), lit.b) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.b) din Carta Universității „Eftimie Murgu” din Reșița; avizul de legalitate acordat de către Ministerul Educației Naționale prin adresele DGJ nr.26974/14.03.2019 şi 29777/02.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2), Ediţia 3/revizia 1.
Art. 2.  Prezenta revizie a Cartei universitare a fost supusă dezbaterii comunității universitare în perioada 30.01.2019 – 05.02.2019 şi a obținut avizul de legalitate din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, transmis prin adresele Adresele DGJ nr.26974/14.03.2019 şi 29777/02.05.2019.
Art.3. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2), Ediţia 3/revizia 1 pe pagina Web a universităţii şi o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC și Biroului pentru Asigurarea Calității.

14 iunie, Ziua mondială a donatorului de sânge

Putem afirma că întreaga construcție a societăţilor contemporane are în centrul său conceptul de solidaritate socială. Liga Studenților din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa în parteneriat cu Crucea Roșie – Filiala Caraș-Severin, Inspectoratul de Jandarmi Caraș-Severin, Banat Media, Parohia Gârliște și Biroul de Avocatură Mircea Boboșa sunt alături de societate, pentru a marca Ziua mondială a donatorului de sânge prin puterea propriului exemplu.
Campania se derulează vineri, 14 iunie 2019, începând cu ora 8:00, în incinta Centrului de transfuzie sanguină Reșița. Rugăm cetățenii să se alăture marcării acestei zile, întinzând mâna pentru a dona sânge, dăruind o șansă la viață celor aflați în suferință. Vă așteptăm!

Muzeul Cineastului Amator şi UEMR vă invită să fim„Martorii lui Putin”

Granița dintre milenii avea să marcheze evenimente vitale în traseul Rusiei moderne, pe care Vitaly Mansky le-a urmărit din apropierea jocurilor de putere de la nivel înalt, în ipostaza de cameraman privilegiat al președinților. Având acces la culisele de unde se trăgeau sforile în Rusia post-comunistă, cineastul a reușit să capteze conversații, mărturii, amintiri și decepții ale ultimilor conducători din perioada de tranziție de la fosta URSS către democrație, Mihail Gorbaciov, Boris Elțîn și Vladimir Putin. Câțiva ani mai târziu, cineastul se întoarce la materialul înregistrat atunci și revizitează imaginile, încercând să reconstituie tabloul instaurării lui Putin la conducerea uneia dintre cele mai mari puteri ale lumii. Documentarul e savuros, ne aduce față-n față cu figuri care au făcut și fac istorie, ne introduce în intimitatea lor și compune un discurs retrospectiv punctat de mici senzaționalisme individuale, cu personaje aflate la marginea dintre prietenie și trădare.
Festivaluri și premii: Karlovy Vary International Film Festival 2018, Toronto International Film Festival 2018, BFI London Film Festival 2018,  Ji.hlava International Documentary Film Festival 2018.
Proiecţia are loc duminică, 9.06.2019, ora 20:30, la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, corp B, sala B 1. Intrarea este liberă!
ORGANIZATOR NAŢIONAL: Asociația One World Romania
ONLINE: festival-oneworld.ro | kinedok.net
PARTENERI: Institute of Documentary Film (Rep. Cehă), Filmtopia (Slovacia), Budoku (Ungaria), ReStart (Croația), Bergen International Film Festival (Norvegia), Activist 38 (Bulgaria), Centrul Național al Cinematografiei și UNHCR. With the support of Creative Europe – MEDIA Programme of the European Union.